EN

absence of {rzeczownik}

volume_up
1. "sth"
absence of
volume_up
brak {m.} (czegoś)
Absence of competition is directly detrimental to consumers, as it also is to the economy.
Brak konkurencji szkodzi bezpośrednio konsumentom jak również gospodarce.
An accompanying feature is the absence of social insurance for these people.
Towarzyszy temu brak ubezpieczeń społecznych dla tych osób.
Europe is paying a very high price for the absence of a truly unified macroeconomic policy.
Europa płaci wysoką cenę za brak prawdziwie jednolitej polityki makroekonomicznej.
2. "sb"
absence of
I agree that the Council's absence from this debate is unsatisfactory.
Przyznaję, że nieobecność Rady podczas tej debaty budzi niezadowolenie.
The Council is very conspicuous by its absence, as are the leaders of the political parties.
Nieobecność Rady bardzo rzuca się w oczy, podobnie jak nieobecność liderów partii politycznych.
Unfortunately, the Council Presidency was conspicuous by its absence.
Niestety, nieobecność prezydencji Rady rzucała się w oczy.

Przykłady użycia - "absence of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThere's a lot of unknown, and you often don't know what it is except by its absence.
Jest dużo nieznanego i często nie wiesz czego brakuje, poza tym że brakuje.
EnglishAnd fortunately I decided in 2008 to return to Ghana, after 28 years of absence.
Szczęśliwie, w 2008 zdecydowałem wrócić do Ghany, po długich 28 latach.
EnglishI wonder how we can tackle such a sensitive issue in the absence of such a study.
Zastanawiam się nad tym, jak można rozstrzygnąć tak wrażliwą kwestię bez takiej analizy.
EnglishWe will feel her absence until we perhaps negotiate this patent some time in the future.
Odczujemy jej brak, kiedy w przyszłości podejmiemy negocjacje w tej dziedzinie.
EnglishACTA risks becoming known as the 'Absence of Commission Transparency Agreement'.
Istnieje ryzyko, że ACTA będzie znana jako umowa o braku przejrzystości ze strony Komisji.
EnglishThis is caused, no doubt, by the absence of rail links between the ports and the airports.
Bez wątpienia wynika to z braku połączeń kolejowych między portami i lotniskami.
EnglishThe pandemic circulated three times in 18 months in the absence of commercial air travel.
Pandemia miała 3 nawroty w ciągu 18 miesięcy, a nie było wtedy komercyjnych lotów.
EnglishIn the absence of Mr Tavares, I give the floor to Commissioner Malmström.
W związku z nieobecnością pana posła Tavaresa udzielam głosu pani komisarz Malmström.
EnglishAnd the black rock is the sediment on the sea bottom in the absence of plankton.
Ta czarna skała to osad z dna morza, powstały bez udziału planktonu.
EnglishEurope is paying a very high price for the absence of a truly unified macroeconomic policy.
Europa płaci wysoką cenę za brak prawdziwie jednolitej polityki makroekonomicznej.
EnglishThe absence of activity of telbivudine against HIV has not been evaluated in clinical trials.
Braku działania telbiwudyny przeciwko HIV nie oceniano w badaniach klinicznych.
EnglishNatural intermediate susceptibility in the absence of acquired mechanism of resistance (1):
Naturalna średnia wrażliwość bakterii bez nabytych mechanizmów oporności (1):
EnglishI am sure that you would wish to do that, especially in his absence.
Jestem przekonany, że chciałby pan to uczynić, zwłaszcza pod jego nieobecność.
EnglishThe absence of a framework law encourages falsification, which is an organised crime.
Brak ram prawnych zachęca do fałszerstwa, które jest formą przestępczości zorganizowanej.
EnglishEfficacy as monotherapy treatment of typical absence seizures was demonstrated.
Wykazano skuteczność w monoterapii typowych napadów nieświadomości.
EnglishOne of the reasons is the absence of an adequate material basis to diversify classes.
Jedną z przyczyn jest brak odpowiedniej bazy materiałowej dla zróżnicowania treści lekcji.
EnglishIn view of the absence of Members, this normally means 60% of those voting.
W związku z nieobecnościami posłów oznacza to zwykle 60 % głosujących.
EnglishIn the absence of an opinion within that time-limit, the Council may act.
W przypadku braku opinii w tym terminie Rada może stanowić samodzielnie.
EnglishMy second preliminary remark is about the absence of Charlie McCreevy.
Moja druga wstępna uwaga odnosi się do nieobecności Charliego McCreevy'ego.
EnglishBut the total absence of checks on such an increase in traffic is certain!
Ale przecież całkowity brak kontroli nad tym zwiększaniem ruchu lotniczego to oczywistość!

"absence of gravity" - polskie tłumaczenie

absence of gravity
Polish
  • brak grawitacji
Więcej chevron_right

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

"absence of guidelines" - polskie tłumaczenie

absence of guidelines
Polish
  • brak wytycznych
Więcej chevron_right

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "absence of"

of przyimek
Polish
absence rzeczownik
to get hold of czasownik
to get rid of czasownik
to get the hang of
to take care of czasownik