"abruptly" po polsku

EN

"abruptly" - polskie tłumaczenie

EN

abruptly {przysłówek}

volume_up
Montelukast should not be abruptly substituted for inhaled or oral corticosteroids.
Montelukastem nie należy nagle zastępować kortykosteroidów w postaci wziewnej lub doustnej.
Treatment with Seretide should not be stopped abruptly.
Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem Seretide.
Treatment with Viani should not be stopped abruptly.
Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem Viani.
abruptly (też: violently)
abruptly

Przykłady użycia - "abruptly" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMontelukast should not be abruptly substituted for inhaled or oral corticosteroids.
Montelukastem nie należy nagle zastępować kortykosteroidów w postaci wziewnej lub doustnej.
EnglishIf you suffer from Parkinson's disease you should not stop treatment with SIFROL abruptly.
Pacjenci z chorobą Parkinsona nie powinni gwałtownie przerywać leczenia preparatem SIFROL.
EnglishIf discontinuation during pregnancy is necessary, it should not be done abruptly.
okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.
EnglishI wanted you to have something truly personal to remember her by, since she left us so... abruptly.
Chciałam dać ci coś naprawdę osobistego byś o niej pamiętała, skoro odeszła od nas tak... nagle.
EnglishTreatment with Seretide should not be stopped abruptly.
Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem Seretide.
EnglishTreatment with Viani should not be stopped abruptly.
Nie należy nagle przerywać leczenia preparatem Viani.
EnglishThen other things happened even more abruptly.
Następnie inne rzeczy stały się jeszcze szybciej.
English. - (SV) To quite abruptly reduce or freeze next year's EU budget would not be a responsible approach.
na piśmie - (SV) Nieco obcesowe zmniejszenie czy zamrożenie budżetu UE na następny rok nie byłoby odpowiedzialnym podejściem.
EnglishTreatment should not be stopped abruptly.
EnglishTreatment with Seretide should not be stopped abruptly in patients with asthma due to risk of exacerbation.
Nagłe i szybko postępujące nasilenie objawów astmy oskrzelowej jest stanem mogącym stanowić zagrożenie życia, dlatego taki pacjent wymaga konsultacji lekarskiej.
EnglishAcute symptoms such as sweating, insomnia, tremor, anxiety, nausea and vomiting have been reported when olanzapine is stopped abruptly.
Hiperglikemia i cukrzyca Rzadko zgł aszano hiperglikemięi(lub) rozwój albo nasilenie objawów cukrzycy z czasami ketonową ś czkąw tym przypadki ś wystę cą
English7 Acute symptoms such as sweating, insomnia, tremor, anxiety, nausea and vomiting have been reported when olanzapine is stopped abruptly.
W przypadku nagłego przerwania stosowania olanzapiny zgłaszano wyst pienie ostrych objawów, takich jak: pocenie si, bezsenno, dr enie, l k, nudno ci lub wymioty.
EnglishAcute symptoms such as sweating, insomnia, tremor, anxiety, nausea and vomiting have been reported when olanzapine is stopped abruptly.
W przypadku nagłego przerwania stosowania olanzapiny zgłaszano wystąpienie ostrych objawów, takich jak: pocenie się, bezsenność, drżenie, lęk, nudności lub wymioty.
EnglishThe only question is whether we should do this relatively abruptly in 2014 or whether there are sensible transitional arrangements for 2018.
Pozostaje tylko pytanie, czy powinniśmy to czynić stosunkowo nagle, w 2014 roku, czy lepiej jest przyjąć racjonalne uzgodnienia tymczasowe na okres do roku 2018.
EnglishBelarus, on its own initiative, has abruptly discontinued the shuttle diplomacy which it had been conducting between Moscow and Brussels for the past three years.
Białoruś na własne życzenie gwałtownie zakończyła wahadłową dyplomację, którą przez ostatnie trzy lata prowadziła między Moskwą i Brukselą.
EnglishIt is already very difficult to perform checks in one Member State: let us be mindful of the risks we run by abruptly implementing this principle.
Już teraz sprawowanie kontroli w jednym państwie członkowskim jest niezwykle trudne: miejmy świadomość ryzyka, które podejmujemy, tak pośpiesznie wprowadzając w życie tę nową zasadę.
EnglishWhen treatment with SINGULAIR is used as add-on therapy to inhaled corticosteroids, SINGULAIR should not be abruptly substituted for inhaled corticosteroids (see section 4.4).
Podczas stosowania preparatu SINGULAIR jako leku pomocniczego do wziewnych kortykosteroidów, nie należy nagle zastępować kortykosteroidów w postaci wziewnej preparatem SINGULAIR (patrz punkt 4. 4).
EnglishThere have been isolated cases of neuroleptic malignant syndrome (NMS), especially when treatment with both entacapone and other dopaminergic medicines has been abruptly discontinued or reduced.
Wystąpiły pojedyncze przypadki złośliwego zespołu neuroleptycznego (NMS), zwłaszcza po nagłym odstawieniu lub zmniejszeniu dawki zarówno entakaponu jak i innych leków dopaminergicznych.