"above and beyond" po polsku

EN

"above and beyond" - polskie tłumaczenie

EN above and beyond
volume_up
{przyimek}

above and beyond (też: over, more than)
volume_up
ponad {przyim.}
But each of these three objects has value above and beyond what it can do for you based on its history.
Ale każda z tych trzech rzeczy ma wartość ponad to, do czego może służyć, bazującą na swojej historii.
ponad wymagane standardy
The Member States' police authorities must learn to cooperate above and beyond borders and national priorities.
Organa policji państw członkowskich muszą nauczyć się współpracować ponad granicami i krajowymi priorytetami.
above and beyond
volume_up
dodatkowo {przyim.}
above and beyond

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "above and beyond"

above przymiotnik
above przysłówek
above przyimek
and spójnik
AND rzeczownik
Polish
and? wykrzyknik
Polish
beyond przyimek

Przykłady użycia - "above and beyond" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI would like to express one more wish for the future above and beyond the Lisbon Treaty.
Chciałbym wyrazić jeszcze jedno życzenie co do przyszłości, wychodzące poza traktat lizboński.
EnglishFor the 2011 budget, additional expenditure is required above and beyond the ceilings of headings 1a and 4.
W budżecie na rok 2011 niezbędne są dodatkowe wydatki wykraczające poza pułapy w dziale 1a i 4.
EnglishBut, above and beyond that, this report also clearly indicates that systemic weaknesses need to be further investigated.
Ale poza tym sprawozdanie to jasno wskazuje, że należy głębiej zbadać słabości systemowe.
EnglishThe European Commission went above and beyond.
Komisja Europejska wyszła poza zakres swoich obowiązków.
EnglishAbove and beyond deforestation and the mining industry, they suffer from the false solutions proposed by industrialised countries.
Oprócz wylesiania i przemysłu wydobywczego są oni ofiarami złych rozwiązań proponowanych przez kraje uprzemysłowione.
EnglishIf, however, security measures going above and beyond that are taken, then those Member States have to finance this themselves.
Ale jeżeli podejmuje się środki bezpieczeństwa wykraczające poza te ramy, wówczas te państwa członkowskie muszą same ponosić koszty finansowania.
EnglishI think that is our duty at the moment, above and beyond deciding who is responsible and above and beyond the differences among us on that point.
Uważamy, że jest to w tej chwili naszą powinnością, ważniejszą od ustalenia, kto jest odpowiedzialny, i ważniejszą od różnic między nami w tej kwestii.
EnglishThe principle of proportionality must also be invoked to prevent the planned measures from going above and beyond what is necessary to achieve the objectives set.
Aby planowany środek nie wychodził poza to, co konieczne do osiągnięcia określonych celów, należy także pamiętać o zasadzie proporcjonalności.
EnglishI believe that Mr Cashman should also be supported in his attempt to put forward proposals that go above and beyond those made by the Commission.
Uważam, że należy także poprzeć pana posła Cashmana w jego wysiłkach w celu przedstawienie propozycji wykraczających swoim zakresem poza propozycje przedstawione przez Komisję Europejską.
EnglishAbove and beyond our amendments, we also simplified the administration and made the use of the funds more efficient, particularly against a background of the Lisbon and Göteborg goals.
Poza naszymi poprawkami, uprościliśmy także administrację i efektywniej spożytkowaliśmy fundusze, szczególnie wbrew podstawom celów lizbońskich i göteborskich.