"above all else" po polsku

EN

"above all else" - polskie tłumaczenie

EN

above all else

volume_up
In addition to this, and above all else, it is human capital.
To także i przede wszystkim potencjał ludzki.
Above all else, we should not forget that the dispute settlement system is a unique feature of the WTO.
Przede wszystkim nie możemy zapominać, że system rozstrzygania sporów jest unikatową cechą WTO.
Because the algorithms of Wall Street are dependent on one quality above all else, which is speed.
Z tego względu, że algorytmy na Wall Street podlegają przede wszystkim jednej właściwości - czyli szybkości.
Because what the data shows, above all else, is one thing, which is that success and likeability are positively correlated for men and negatively correlated for women.
Bo dane pokazują, nade wszystko, jedną rzecz: że sukces i bycie lubianym są pozytywnie skorelowane dla mężczyzn, a negatywnie dla kobiet.
Above all else, if we are to drive forward and develop tourism, we need the kind of report that Brian Simpson has produced and we need to work on it.
Nade wszystko jednak, jeżeli mamy przeć naprzód i rozwijać turystykę, potrzebujemy takiego sprawozdania, jak to przygotowane przez pana posła Briana Simpsona, i musimy nad nim pracować.

Przykłady użycia - "above all else" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Presidency wants to achieve success, and it wants this above all else.
Prezydencja chce mieć sukces i to ponad wszystko.
EnglishAbove all else, we should not forget that the dispute settlement system is a unique feature of the WTO.
Przede wszystkim nie możemy zapominać, że system rozstrzygania sporów jest unikatową cechą WTO.
EnglishAnd why have we, as Americans particularly, become a nation that strives for security above all else?
I dlaczego to właśnie my, Amerykanie, staliśmy się narodem, który ponad wszystko pragnie bezpieczeństwa?
EnglishBecause the algorithms of Wall Street are dependent on one quality above all else, which is speed.
Z tego względu, że algorytmy na Wall Street podlegają przede wszystkim jednej właściwości - czyli szybkości.
EnglishIn addition to this, and above all else, it is human capital.
EnglishIn addition, I always emphasise that we should talk more about prevention, and invest in it above all else.
Dodatkowo zawsze podkreślam, że powinniśmy więcej mówić o profilaktyce, a przede wszystkim inwestować w nią.
EnglishAll this achieves is a loss of confidence for the consumer and above all else the destruction of the producer.
Jedynym efektem sytuacji, która nastąpiła, jest utrata zaufania konsumentów i przede wszystkim zniszczenie producenta.
EnglishWe think that these, above all else are the issues meriting our attention in the debate that is beginning today.
Uważam, że są to, poza wszystkimi innymi, zagadnienia zasługujące na naszą uwagę podczas rozpoczynającej się dzisiaj debaty.
EnglishIf the ECB looks to protect the euro above all else, the Fed to protect the dollar and the Chinese the yuan, we will all lose out.
Jeżeli EBC chce przede wszystkim chronić euro, centralny bank amerykański - dolara, a Chińczycy - juana, stracimy wszyscy.
EnglishI think what counts above all else here is the national response, although certain common requirements can be highlighted.
Uważam, że liczy się tu przede wszystkim reakcja poszczególnych krajów, choć można również podkreślić pewne wspólne wymogi w tym temacie.
EnglishHowever, for farmers to be able to invest, they need, above all else, stable incomes to give them the courage to take this step.
Aby jednak rolnicy mogli inwestować, muszą mieć przede wszystkim stabilne dochody, które dadzą im odwagę do podjęcia takiego kroku.
EnglishAbove all else, however, this reports highlights the good work that has been done by the JPA, work that is sometimes not respected enough.
Przede wszystkim przedmiotowe sprawozdania podkreślają dobrą pracę, wykonaną przez JPA, pracę, której czasami nie doceniamy.
EnglishLet me tell you, ladies and gentlemen, that there are also the Buddhist monks, as you know, but above all else there are many sizeable minorities.
Pozwólcie sobie wyjaśnić, panie i panowie, że istnieją również mnisi buddyjscy, ale przede wszystkim jest wiele znacznych mniejszości.
EnglishSome may consider it a mistake to have tried to consult the will of the people, perhaps above all else; but we are not here to analyse that.
Być może niektórzy uważają, że próby odwoływania się przede wszystkim do woli społeczeństwa były niewłaściwe. Jednak nie to jest przedmiotem naszej debaty.
EnglishBecause what the data shows, above all else, is one thing, which is that success and likeability are positively correlated for men and negatively correlated for women.
Bo dane pokazują, nade wszystko, jedną rzecz: że sukces i bycie lubianym są pozytywnie skorelowane dla mężczyzn, a negatywnie dla kobiet.
EnglishThe relevant infrastructure is needed, in other words transport routes to open up rural areas, but good training opportunities are necessary above all else.
Potrzebna jest odpowiednia infrastruktura, czyli szlaki transportowe, aby otworzyć obszary wiejskie, lecz przede wszystkim konieczne są możliwości prowadzenia dobrych szkoleń.
EnglishWhat we need above all else is practical help: (a) money, (b) clean water, (c) restore the electricity supply and (d) get the economy up and running as quickly as possible.
Przede wszystkim musimy zapewnić pomoc praktyczną: pieniądze, czystą wodę, przywrócić dostawy energii oraz możliwie najszybciej uzdrowić i uruchomić gospodarkę.
EnglishAs the European Parliament, we must strengthen these reforms, because it is not only the government but, above all else, society that must make this proper European choice.
Jako Parlament Europejski musimy te reformy wzmocnić, bo to nie tylko rząd, ale przede wszystkim społeczeństwo musi dokonać tego właściwego wyboru europejskiego.
EnglishAbove all else, if we are to drive forward and develop tourism, we need the kind of report that Brian Simpson has produced and we need to work on it.
Nade wszystko jednak, jeżeli mamy przeć naprzód i rozwijać turystykę, potrzebujemy takiego sprawozdania, jak to przygotowane przez pana posła Briana Simpsona, i musimy nad nim pracować.
EnglishWhen I hear that the Irish vote is to be respected, on the one hand, but that ratification must continue on the other - that Lisbon must be salvaged above all else - then I have to sit and wonder.
Słysząc, że należy szanować głos Irlandczyków, a z drugiej strony, że ratyfikacja musi nadal trwać, że za wszelką cenę należy uratować traktat lizboński, zaczynam się zastanawiać.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "above all else"

else przysłówek
else przymiotnik
Polish
above przyimek
above przysłówek
above przymiotnik
all zaimek