EN

above all {przysłówek}

volume_up
That is a success for Parliament but, above all, it is a victory for users.
To sukces Parlamentu, ale przede wszystkim to zwycięstwo użytkowników.
As a doctor, I would like to emphasise, above all, the impact on human health.
Będąc lekarzem, chciałbym przede wszystkim podkreślić skutki dla ludzkiego zdrowia.
We believe the internal market is, above all, the basis for the European project.
Uważamy, że rynek wewnętrzny stanowi przede wszystkim podstawę europejskiego projektu.
above all
That is a success for Parliament but, above all, it is a victory for users.
To sukces Parlamentu, ale przede wszystkim to zwycięstwo użytkowników.
Above all, the approach to this issue can be technology-neutral.
Przede wszystkim, podejście do tej kwestii może być technologicznie neutralne.
As a doctor, I would like to emphasise, above all, the impact on human health.
Będąc lekarzem, chciałbym przede wszystkim podkreślić skutki dla ludzkiego zdrowia.
I am referring above all to the very poor countries of the third world.
Mowa tutaj przede wszystkim o szczególnie biednych krajach trzeciego świata.
For this reason above all, we are particularly glad to have you with us today.
Przede wszystkim z tego powodu jest nam szczególnie miło, że jest pani dziś tu z nami.
Above all, we welcome the fact that a woman has been elected.
Jesteśmy szczególnie zadowoleni z tego, że wybrano kobietę.
This is the central requirement, above all in Member States.
To jest główny obowiązek, zwłaszcza w państwach członkowskich.
I believe that it is a worthwhile exercise, particularly and, above all, in places where the right to freedom of expression is violated.
Myślę, że warto to robić, zwłaszcza i przede wszystkim tam, gdzie prawo do wolności wypowiedzi jest łamane.
What is needed here, above all, is the creation of equal opportunities, particularly with regard to education, healthcare and housing.
Potrzebne tu jest nade wszystko tworzenie równych szans, zwłaszcza w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i mieszkalnictwa.
above all
The Presidency wants to achieve success, and it wants this above all else.
Prezydencja chce mieć sukces i to ponad wszystko.
However, it is, above all, an equality problem.
Jednak ponad wszystko, to problem równouprawnienia.
Above all, the Commission welcomes Parliament's proposals for a Community body.
Ponad wszystko Komisja z zadowoleniem przyjmuje wnioski Parlamentu dotyczące utworzenia organu wspólnotowego.

Przykłady użycia - "above all" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe cooperation was quite constructive and the results are, above all, significant.
Współpraca była dość konstruktywna, a osiągnięte rezultaty są naprawdę znaczące.
EnglishAs a doctor, I would like to emphasise, above all, the impact on human health.
Będąc lekarzem, chciałbym przede wszystkim podkreślić skutki dla ludzkiego zdrowia.
EnglishBasically, however, I believe this report above all represents a missed opportunity.
Zasadniczo uważam jednak, że sprawozdanie to jest ilustracją utraconych szans.
EnglishWe believe the internal market is, above all, the basis for the European project.
Uważamy, że rynek wewnętrzny stanowi przede wszystkim podstawę europejskiego projektu.
EnglishAbove all, the founding fathers wished to build Europe for the sake of peace.
Ojcowie założyciele chcieli budować Europę przede wszystkim po to, by krzewić pokój.
EnglishAbove all, it puts economic and market considerations above everything else.
Przede wszystkim jednak stawia względy gospodarcze i rynkowe ponad wszystkim innym.
EnglishAbove all, this directive does not solve the problem of assessing bank activities.
Przede wszystkim omawiana dyrektywa nie rozwiązuje problemu oceny działalności banków.
EnglishAbove all, however, we need to turn our attention to the Mediterranean states.
Przede wszystkim jednak musimy zwrócić uwagę na państwa śródziemnomorskie.
EnglishFor this reason above all, we are particularly glad to have you with us today.
Przede wszystkim z tego powodu jest nam szczególnie miło, że jest pani dziś tu z nami.
EnglishAbove all, we do not want the annexes to be binding on the Member States.
Przede wszystkim nie chcemy, by załączniki były wiążące dla państw członkowskich.
EnglishFor great is Jehovah, and greatly to be praised: He is to be feared above all gods.
Albowiem wielki Pan i wszelkiej chwały godny, i straszliwy jest nad wszystkich bogów.
EnglishThank you, above all, for that reference to the European Social Charter.
Dziękuję przede wszystkim, że odniósł się pan do europejskiej karty społecznej.
EnglishHowever, above all, we see this task as a valuable service provided by our country.
Jednak przede wszystkim zadanie to postrzegamy jako cenny wkład, jaki wnosi nasz kraj.
EnglishThere is a need here for clarification and, above all, complete transparency.
W tym względzie potrzebne jest wyjaśnienie i przede wszystkim całkowita przejrzystość.
EnglishBe thou exalted, O God, above the heavens; [Let] thy glory [be] above all the earth.
Albowiem wielkie jest aż do niebios miłosierdzie twoje, i aż pod obłoki prawda twoja.
EnglishNow the man Moses was very meek, above all the men that were upon the face of the earth.
A Mojżesz był mąż najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, którzy mieszkali na ziemi.
EnglishThe debate on cohesion policy is above all a debate on the allocation of funds.
Dyskusja nad polityką spójności jest przede wszystkim debatą dotyczącą alokacji środków.
EnglishThe key issue above all is the link between the preventive and corrective measures.
Najważniejszym zagadnieniem jest związek między środkami zapobiegawczymi i naprawczymi.
EnglishHopefully, the debate at the summit will be open, frank and, above all, fruitful.
Miejmy nadzieję, że debata na szczycie będzie otwarta, szczera i przede wszystkim owocna.
EnglishAt this point, I would like to thank my colleagues and, above all, the rapporteurs.
W tym miejscu chciałbym podziękować moim kolegom oraz, przede wszystkim, sprawozdawcom.

Synonimy (angielski) dla "above all":

above all

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "above all"

above przyimek
above przysłówek
above przymiotnik
all zaimek
all przysłówek
all przymiotnik