EN

above {przysłówek}

volume_up
However, we are opposed to the supranational legislative measures above.
Jednak sprzeciwiamy się opisanym powyżej ponadnarodowym środkom legislacyjnym.
Prior to re-treatment, patients must fulfil the baseline criteria defined above.
Przed ponownym leczeniem pacjenci muszą spełniać podane powyżej podstawowe kryteria.
For the reasons listed above, I decided to vote in favour of this motion.
Z wymienionych powyżej względów postanowiłam zagłosować za przedmiotowym projektem.
above (też: about)
The 5% increase will not raise the EU budget substantially above 1% of Union GNI.
Zwiększenie budżetu UE o 5 % nie zwiększy go znacznie ponad 1 % DNB Unii.
Above all, it puts economic and market considerations above everything else.
Przede wszystkim jednak stawia względy gospodarcze i rynkowe ponad wszystkim innym.
And up above, you've got a series of pedestrian walkways.
A ponad tymi ulicami wiszą liczne kładki dla pieszych.
above
In spite of the above-mentioned reservations, I support the adoption of the report.
Pomimo wyżej wymienionych zastrzeżeń popieram przyjęcie sprawozdania.
For the above-mentioned reasons, therefore, we vote against this report.
Dlatego też, z wyżej wymienionych przyczyn, głosowaliśmy przeciw temu sprawozdaniu.
Regular monitoring of blood counts is recommended (see above).
Zaleca się regularne kontrolowanie morfologii krwi (patrz wyżej).

Przykłady użycia - "above" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

English If applicable, a link to “Additional information” is offered (see image above).
W razie potrzeby podajemy linki do „Informacji dodatkowych” (zob. diagram powyżej).
EnglishThe cooperation was quite constructive and the results are, above all, significant.
Współpraca była dość konstruktywna, a osiągnięte rezultaty są naprawdę znaczące.
EnglishPrior to re-treatment, patients must fulfil the baseline criteria defined above.
Przed ponownym leczeniem pacjenci muszą spełniać podane powyżej podstawowe kryteria.
EnglishThe River Somes had cyanide concentrations 700 times above permitted levels.
Stężenie cyjanku w rzece Somes siedemsetkrotnie przekraczało dopuszczalne normy.
English* Virological breakthrough: “ 1 log above nadir” definition assessed at week 104
* Przełom wirusologiczny: “ 1 log powyżej nadiru ” wg oceny w 104. tygodniu
EnglishOnly three European Union Member States are ranked above Georgia in this index.
Tylko trzy państwa członkowskie Unii Europejskiej wyprzedzają Gruzję w tym rankingu.
EnglishAs a doctor, I would like to emphasise, above all, the impact on human health.
Będąc lekarzem, chciałbym przede wszystkim podkreślić skutki dla ludzkiego zdrowia.
EnglishSo, the question is, are the bottom billion above or below that threshold?
Zatem pytanie brzmi, czy ten dolny biliard jest powyżej, czy poniżej tego progu?
EnglishBasically, however, I believe this report above all represents a missed opportunity.
Zasadniczo uważam jednak, że sprawozdanie to jest ilustracją utraconych szans.
EnglishDoses above 1.2 g have not been evaluated in clinical studies (see section 5.1).
W badaniach klinicznych nie oceniano podawania dawek powyżej 1, 2 g (patrz punkt 5. 1).
EnglishExperience of somatropin treatment in patients above 60 years of age is limited.
Doświadczenie w leczeniu somatropiną pacjentów w wieku powyżej 60 lat jest ograniczone.
EnglishTherefore, it is important to keep taking Emselex correctly, as described above.
Dlatego ważne jest prawidłowe zażywanie leku Emselex, zgodnie z powyższymi wskazówkami.
EnglishWe believe the internal market is, above all, the basis for the European project.
Uważamy, że rynek wewnętrzny stanowi przede wszystkim podstawę europejskiego projektu.
EnglishIf you take the camera above, you start thinking about these numbers again.
Jeśli spojrzycie z tej kamery z góry, zaczniecie myśleć znowu o tych liczbach.
EnglishAbove all, the founding fathers wished to build Europe for the sake of peace.
Ojcowie założyciele chcieli budować Europę przede wszystkim po to, by krzewić pokój.
EnglishAbove all, it puts economic and market considerations above everything else.
Przede wszystkim jednak stawia względy gospodarcze i rynkowe ponad wszystkim innym.
EnglishNo dose adjustment is required in the elderly (patients above 65 years of age).
Nie ma potrzeby dostosowania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).
EnglishAbove all, this directive does not solve the problem of assessing bank activities.
Przede wszystkim omawiana dyrektywa nie rozwiązuje problemu oceny działalności banków.
EnglishAbove all, however, we need to turn our attention to the Mediterranean states.
Przede wszystkim jednak musimy zwrócić uwagę na państwa śródziemnomorskie.
EnglishFor this reason above all, we are particularly glad to have you with us today.
Przede wszystkim z tego powodu jest nam szczególnie miło, że jest pani dziś tu z nami.

Synonimy (angielski) dla "above":

above
above all