EN

about-face {wykrzyknik}

volume_up
1. Wojskowość
about-face

Przykłady użycia - "about-face" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishOur enemies are the ones to quake in terror as they are about to face our Great General
Nasi wrogowie powinni trząść się ze strachu, bowiem zaraz staną przeciwko naszemu Wielkiemu Generałowi.
EnglishI have absolutely no illusions about the challenges we face.
Nie mam najmniejszych złudzeń co do wyzwań, przed jakimi stoimy.
EnglishIt's about acting in the face of overwhelm.
EnglishHe spoke about the human face of Communism.
EnglishThe more Europeans know about the true face of totalitarianism, the better it will be for the future of the European Union.
Im więcej Europejczycy będą wiedzieli o prawdziwym obliczu totalitaryzmów, tym lepiej dla przyszłości Unii Europejskiej.
EnglishJust one eye, looking at you, and eliminating everything else about a face, but just to consider gaze in an isolated way as a kind of, as an element.
Jego wpatrujące się spojrzenie odbierane jest jako coś oderwanego od całej reszty, jak swego rodzaju element.
EnglishHave you ever thought about how they must face unresolved situations even while on a common shopping errand?
Czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo, że nawet podczas codziennych zakupów osoby te muszą stawać twarzą w twarz z sytuacjami, których nie da się rozwiązać?
EnglishSo we've talked about the static face and judging the static face, but actually, we're more comfortable with judging the moving face.
Mówiliśmy zatem o nieruchomych twarzach i ocenianiu nieruchomych twarzy, ale właściwie, wygodniej jest nam formułować sądy na podstawie żywych twarzy.
EnglishHow does the Moldovan government explain the radical about-face in the approach taken by the organs of national security towards demonstrators and other opponents?
Jak rząd mołdawski wytłumaczy radykalny zwrot w podejściu organów bezpieczeństwa narodowego do demonstrantów i innych przeciwników?
EnglishThis budget does not measure up to what the European Union needs for it to come out of the recession, bring about recovery and face up to its responsibilities in terms of solidarity.
Ten budżet nie odpowiada temu, czego Unia Europejska potrzebuje, aby wyjść z recesji, doprowadzić do ożywienia i sprostać swoim zadaniom w zakresie solidarności.

Synonimy (angielski) dla "about-face":

about-face

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "about-face"

face rzeczownik
about przysłówek
about przyimek