EN

to abound [abounded|abounded] {czasownik}

volume_up
to abound (też: to abound in)
I know how to be abased, and I know also how to abound: in everything and in all things have I learned the secret both to be filled and to be hungry, both to abound and to be in want.
Umiem i uniżać się, umiem i obfitować; wszędy i we wszystkich rzeczach jestem wyćwiczony i nasyconym być, i łaknąć, i obfitować, i niedostatek cierpieć;
to abound
to abound
to abound
to abound

Przykłady użycia - "to abound" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishContradictory theories abound, with greater or lesser scientific foundation.
Mnożą się sprzeczne teorie, mające większe lub mniejsze uzasadnienie naukowe.
Englishthat your glorying may abound in Christ Jesus in me through my presence with you again.
Aby obfitowała chluba wasza w Chrystusie Jezusie ze mnie, gdy do was zasię przybędę.
Englishwhich he made to abound toward us in all wisdom and prudence,
Którą hojnie pokazał przeciwko nam we wszelkiej mądrości i roztropności.
EnglishFor as the sufferings of Christ abound unto us, even so our comfort also aboundeth through Christ.
Gdyż jako w nas obfitują utrapienia Chrystusowe, tak przez Chrystusa obfituje i pociecha nasza.
EnglishA faithful man shall abound with blessings; But he that maketh haste to be rich shall not be unpunished.
Mąż wierny przyczyni błogosławieństwa; ale kto się prędko chce zbogacić, nie bywa bez winy.
EnglishAnd this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and all discernment;
I o to się modlę, aby miłość wasza im dalej tem więcej pomnażała się w znajomości i we wszelkim zmyśle,
EnglishWe are all familiar with some of these - from the size of eggs or the colour of paprika, the horror stories abound.
Wszyscy znamy niektóre z nich - od rozmiaru jajka lub koloru papryki, okropnych historii nie brakuje.
EnglishSo also ye, since ye are zealous of spiritual [gifts], seek that ye may abound unto the edifying of the church.
Także i wy, ponieważ się usilnie staracie o dary duchowne, szukajcież tego, abyście obfitowali ku zbudowaniu zboru.
EnglishAnd the law came in besides, that the trespass might abound; but where sin abounded, grace did abound more exceedingly:
A zakon przytem nastąpił, aby obfitował grzech; lecz gdzie się grzech rozmnożył, tam łaska tem więcej obfitowała.
Englishand the Lord make you to increase and abound in love one toward another, and toward all men, even as we also [do] toward you;
A was Pan niech pomnoży i obfitującymi uczyni w miłości jednego ku drugiemu, i ku wszystkim, jako i nas ku wam,
EnglishHowever, developments in the region are often unpredictable: tensions accumulate and misunderstandings abound.
Rozwój wydarzeń w tym regionie jest jednak często nieprzewidywalny: obfitują tam narosłe przez lata napięcia i nieporozumienia.
EnglishGood intentions abound, but if we rely entirely on self-regulation and codes of conduct, we shall not succeed.
Wokół pełno dobrych zamiarów, ale nie odniesiemy sukcesu, jeśli będziemy polegać wyłącznie na samoregulacji i kodeksach postępowania.
EnglishNow the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, in the power of the Holy Spirit.
A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadziei przez moc Ducha Świętego.
EnglishYet up till now, the link between trade and corporate social responsibility has been tenuous at best, and arguments abound.
Jednakże jak dotąd istniał co najwyżej wątły związek między handlem a społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, a istniało wiele argumentów.
EnglishUncertainties abound about the political direction of Russia, Turkey and some of our neighbours in the Middle and Near East.
Jest mnóstwo niepewności związanych z kierunkiem politycznym, jakim są Rosja, Turcja i kilku naszych sąsiadów ze Środkowego i Bliskiego Wschodu.
EnglishIt is true that human rights problems abound and there are also a lot of countries that could be mentioned and called upon to act.
To prawda, że problemy z prawami człowieka są liczne i że jest również wiele krajów, o których można wspomnieć i które można wezwać do działania.
EnglishStories abound of opposition activists being abducted, detained extrajudicially, and then tortured mentally and psychologically by the KGB.
Istnieje wiele historii o uprowadzeniu, zatrzymaniu bez wyroku sądu, a następnie poddawaniu psychicznym i fizycznym torturom działaczy opozycyjnych przez KGB.
EnglishAnd God is able to make all grace abound unto you; that ye, having always all sufficiency in everything, may abound unto every good work:
A mocen jest Bóg uczynić, aby obfitowała na was wszelka łaska, abyście mając we wszystkiem zawsze wszelaki dostatek, obfitowali ku wszelakiemu uczynkowi dobremu,

Synonimy (angielski) dla "abounding":

abounding
English