EN

abortions {liczba mnoga}

volume_up
abortions
volume_up
aborcje {niemęskoos.}
Jedną z przyczyn są przeprowadzane w ryzykownych warunkach aborcje.
This involves consent to safe and legal abortions.
Obejmuje to zgodę na bezpieczne i legalne aborcje.
However, one of the most important causes of death among mothers is hazardously performed abortions.
A przecież jedną z najważniejszych przyczyn śmierci matek są niebezpiecznie przeprowadzone aborcje.

Przykłady użycia - "abortions" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMany women died as a result of illegal abortions, performed without medical help.
Wiele kobiet zmarło wskutek nielegalnych aborcji dokonywanych bez pomocy lekarskiej.
EnglishCases of spontaneous abortions have been reported in patients exposed to CellCept.
Zgłaszano przypadki samoistnych poronień u pacjentek przyjmujących CellCept.
EnglishIn the last 50 years, about 75 million abortions have been carried out in the 27 Member States.
W ostatnim półwieczu dokonano w 27 krajach członkowskich około 75 milionów aborcji.
EnglishCases of spontaneous abortions have been reported in patients exposed to mycophenolate mofetil.
Zgłaszano przypadki samoistnych poronień u pacjentek przyjmujących mykofenolan mofetylu.
EnglishCases of spontaneous abortions have been reported in patients exposed to mycophenolate mofetil.
Zgłaszano przypadki samoistnych poronień u pacjentek przyjmujących mykofenolanu mofetylu.
EnglishOne reason for this is unsafe abortions.
Jedną z przyczyn są przeprowadzane w ryzykownych warunkach aborcje.
EnglishCases of spontaneous abortions have been reported in patients exposed to mycophenolate mofetil.
Zgłaszano przypadki samoistnych poronień 6 u pacjentek przyjmujących mykofenolanu mofetylu.
EnglishA lot of maternal deaths result from abortions in unacceptable circumstances.
Wiele przypadków zgonów ciężarnych jest efektem aborcji przeprowadzanych w niedopuszczalnych warunkach.
EnglishTherefore, every responsible legislator should do everything possible to make the number of abortions fall.
Dlatego każdy odpowiedzialny prawodawca powinien robić wszystko, aby liczba aborcji spadała.
EnglishHowever, one of the most important causes of death among mothers is hazardously performed abortions.
A przecież jedną z najważniejszych przyczyn śmierci matek są niebezpiecznie przeprowadzone aborcje.
EnglishIn fact, 97% of all unsafe abortions are carried out in developing countries.
W rzeczywistości 97% wszystkich przeprowadzanych w ryzykownych warunkach aborcji dokonuje się w krajach rozwijających się.
English(DE) to support measures in the field of safe abortions
(DE) do wspierania środków w obszarze bezpiecznej aborcji
EnglishThis involves consent to safe and legal abortions.
Obejmuje to zgodę na bezpieczne i legalne aborcje.
EnglishEvery year in the 27 Member States approximately 1 200 000 human beings are destroyed in deliberate abortions.
Rokrocznie w 27 państwach członkowskich w wyniku planowych aborcji niszczy się około 1 200 000 ludzkich istnień.
EnglishCertainly, the issue of abortions is one of principle and each of us will adopt a position according to what we believe.
Z pewnością kwestia aborcji to sprawa zasad i każdy z nas przyjmie stanowisko zgodne z tym, w co wierzymy.
EnglishI am also calling for family planning, including access to effective contraceptives and safe abortions.
Wzywam również do zapewnienia programów planowania rodziny, w tym dostępu do skutecznej antykoncepcji i bezpiecznej aborcji.
EnglishClinical experience in pregnant women is limited, but congenital anomalies and abortions have been reported.
Doświadczenie kliniczne u kobiet w ciąży jest ograniczone, ale opisywano przypadki występowania wad wrodzonych i poronień.
EnglishIt is about the right of children to have sex and the right of children to have abortions, which I find quite difficult to accept.
Dotyczy ono prawa dzieci do uprawiania seksu i prawa dzieci do aborcji, co trudno mi jest zaakceptować.
EnglishBased on observations with other alpha and beta interferons, an increased risk of abortions cannot be excluded.
Na podstawie badań dotyczących innych alfa i beta- interferonów nie można wykluczyć istnienia zwiększonego ryzyka poronień.
EnglishSurely, then, it would be easier to limit the number of abortions than to increase the number of what might be called 'safe' abortions.
Chyba więc łatwiej byłoby ograniczyć liczbę aborcji, niż zwiększyć liczbę tzw. bezpiecznych aborcji.

Synonimy (angielski) dla "abortion":

abortion
abortive