EN

abolished {przymiotnik}

volume_up
abolished
Shortly after that those visa requirements were abolished.
Wkrótce potem wspomniany obowiązek wizowy został zniesiony.
Kiedy zostanie zniesiony?
In view of the fact that the quota system will be abolished after 2015, we must start to think now about how to help producers make their businesses efficient and profitable.
Mając na uwadze, że system kwot zostanie zniesiony po roku 2015, musimy zacząć zastanawiać się, jak pomóc producentom sprawić, by ich przedsiębiorstwa były wydajne i dochodowe.
abolished

Przykłady użycia - "abolished" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe Governing Council therefore calls for these schemes to be abolished.
Z tego względu Rada Prezesów apeluje o zaniechanie stosowania takich rozwiązań.
EnglishDuring 2009 Burundi, Togo and the US State of New Mexico all abolished the death penalty.
W 2009 roku Burundi, Togo oraz amerykański stan Nowy Meksyk zniosły karę śmierci.
EnglishThe entire common agricultural policy is an absurd contrivance and must be abolished.
Cała wspólna polityka rolna jest czymś absurdalnym i musi zostać zniesiona.
EnglishThe Governing Council continues to call for these schemes to be abolished.
Z tego względu Rada Prezesów stale apeluje o zaniechanie stosowania takich rozwiązań.
EnglishAs far as we are concerned, it might as well be entirely abolished as soon as possible.
Z naszego punktu widzenia instytucję tę można w zasadzie jak najszybciej zlikwidować.
EnglishMy country Lithuania, battling with the economic crisis, abolished VAT reductions.
Mój kraj, Litwa, walcząc z kryzysem gospodarczym, zniósł obniżki VAT.
EnglishAll agricultural subsidies for tobacco should be abolished immediately.
Wszelkie dopłaty o produkcji tytoniu powinny zostać natychmiast przerwane.
EnglishMy question is this: who is calling for collective agreements to be abolished?
Moje pytanie brzmi tak: kto wzywa do zniesienia układów zbiorowych?
EnglishQuotas must be abolished completely, and the distortions in the market must be eliminated.
Kwoty należy całkowicie zlikwidować, a zakłócenia na rynku muszą zostać wyeliminowane.
EnglishWe must re-establish the common external tariffs abolished by the Maastricht Agreements.
Musimy ponownie wprowadzić wspólne zewnętrzne taryfy zniesione przez traktat z Maastricht.
EnglishThe Glass-Steagall Act was intended to prevent this, but it has been abolished in the US.
Ustawa Glassa-Steagalla miała temu zapobiegać, lecz w USA ją zniesiono.
EnglishThere are some that should be abolished before we go creating a new one.
Niektóre z nich powinniśmy zlikwidować, zanim zaczniemy tworzyć nowe.
EnglishThe Governing Council calls for these schemes to be abolished.
Z tego względu Rada Prezesów apeluje o zaniechanie stosowania takich rozwiązań.
English. - UKIP wish to see the common agricultural policy abolished.
na piśmie. - Partia UKIP dąży do zniesienia wspólnej polityki rolnej.
EnglishEven if we abolished all speed limits throughout Europe, it would not be enough.
Nie byłoby ich wystarczająco dużo nawet gdybyśmy znieśli wszystkie ograniczenia prędkości w Europie.
EnglishYou will certainly all have noticed that the US State of New Jersey has abolished the death penalty.
Z pewnością wszyscy wiedzą, że amerykański stan New Jersey zniósł karę śmierci.
EnglishTo take just one example, all EU countries have abolished the death penalty.
Dobrym przykładem wspólnych wartości może być fakt zniesienia kary śmierci we wszystkich krajach UE.
EnglishThen BILD-Zeitung will write: the euro must be abolished - we must bring back the Deutsche mark.
Potem "BILD-Zeitung” napisze: euro należy znieść - musimy powrócić do marki niemieckiej.
EnglishDespite these successes, there are more than 69 countries that have not yet abolished landmines.
Pomimo tych sukcesów, nadal aż 69 państw nie wprowadziło zakazu stosowania min lądowych.
EnglishIf the future enlargement of the Union is to be considered, this barbaric punishment must be abolished.
Jeżeli mamy mówić o rozszerzeniu Unii, ta barbarzyńska kara musi zostać zniesiona.

Synonimy (angielski) dla "abolishment":

abolishment
English