"to abolish" po polsku

EN

"to abolish" - polskie tłumaczenie

EN to abolish
volume_up
[abolished|abolished] {czasownik}

to abolish (też: to bear)
volume_up
znieść {czas. dk}
We are surprised that you want to abolish the working groups of the members of the Commission.
Jesteśmy zaskoczeni, że chce pan znieść grupy robocze komisarzy.
We want to abolish subsidies to dirty energy production.
Chcemy znieść subsydia do produkcji brudnej energii.
Abolish the subsidies and disadvantage our European farmers by importing tobacco products from abroad?
Mamy znieść dotacje i skazać naszych rolników na porażkę, importując produkty tytoniowe z zagranicy?
Understand one thing: there is no way that Parliament will agree to a compromise which does not abolish the opt-out.
Proszę zrozumieć jedno: nie ma możliwości, aby Parlament zgodził się na kompromis, który nie likwiduje opt-outu.
It is weakened from the start when it is accepted that this measure, too, will be gradually abolished over a five-year period.
Od początku jego wartość jest mniejsza, kiedy zaakceptuje się, że ten środek również będzie stopniowo likwidowany w okresie pięciu lat.
Therefore, I am calling for measures such as interventions or export subsidies not to be abolished altogether but to be included in the budget with a figure of zero.
Dlatego apeluję, aby nie likwidować zupełnie takich środków, jak interwencje czy dopłaty eksportowe, lecz raczej uwzględnić je w budżecie z wartością zerową.
to abolish (też: to delete, to depart, to go away, to leave)
volume_up
usunąć {czas. dk}
We must now find and abolish the bottlenecks that stop us taking full advantage of railways.
Teraz musimy ustalić i usunąć wąskie gardła uniemożliwiające nam pełne wykorzystywanie kolei.
To abolish the causes of violence, that is the real task.
Prawdziwym wyzwaniem jest jednak usunięcie przyczyn przemocy.
The results of the election also show that the deep divisions along ethnic lines cannot be abolished in one fell swoop.
Wyniki tych wyborów pokazują także, że głębokich podziałów ze względu na przynależność etniczną nie da się usunąć za jednym zamachem.
to abolish (też: to annul, to delete, to remove)
volume_up
skasować {czas. dk}
There are two ways out: either abolish the euro and return to the captive nations of this Strawberry Soviet their own currencies, or expel the 'problem countries' from the euro.
Są dwa wyjścia: albo skasować euro i przywrócić zniewolonym krajom tego sowieckiego pola truskawkowego ich własne waluty, albo wykluczyć "problemowe kraje” ze strefy euro.
We need to abolish the visa regime for all the countries in this region.
Musimy zlikwidować reżim wizowy dla wszystkich państw regionu.
Here we have a non-nation trying to abolish our nation.
Mamy tutaj byt, który nie jest narodem, a usiłuje zlikwidować nasz naród.
However, I became Prime Minister in order to abolish the GDR and to lead the East Germans into unity.
Jednak ja zostałem premierem, aby zlikwidować NRD i poprowadzić Niemców z tego kraju do zjednoczenia.

Przykłady użycia - "to abolish" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe aim of the proposal is to abolish visa requirements for citizens of Taiwan.
Przedmiotowy wniosek ma na celu zniesienie obowiązku wizowego dla obywateli Tajwanu.
EnglishNow, the great king of heaven and earth... will abolish and annihilate this pride!
Teraz, wielki gniew Pana nieba i ziemi... zgniecie na proch waszą dumę!
EnglishThe crisis must not be seized upon to circumvent, weaken or even abolish the rules.
Kryzysu nie wolno wykorzystywać w celu obejścia, osłabienia, czy nawet zniesienia zasad.
EnglishThe internal auditor has urged the Council to abolish these accounts, but without success.
Kontroler wewnętrzny nalegał, aby Rada zlikwidowała te konta, jednak bez powodzenia.
EnglishThe Duchoň report was intended to abolish the priority for passenger transport.
Sprawozdanie pana posła Duchoňa miało na celu zniesienie pierwszeństwa przewozów pasażerskich.
EnglishTherefore, the solution should not be to abolish the EAW, which is clearly useful.
Likwidacja ENA nie byłaby zatem rozwiązaniem, jako że jest to ewidentnie użyteczne narzędzie.
EnglishHungary has joined the Schengen Agreement to abolish border controls within the European Union.
Węgry weszły do strefy Schengen i likwidują granice wewnątrz Unii Europejskiej.
EnglishThe Commission's ultimate aim is to abolish animal testing completely.
Ostatecznym celem Komisji jest całkowite zniesienie badań na zwierzętach.
EnglishFifthly, abolish or declare a moratorium on the death penalty.
Po piąte, że zniesie karę śmierci lub ogłosi moratorium w sprawie kary śmierci.
EnglishIs the Council prepared to abolish some agencies if their existence is not justified?
Czy Rada jest gotowa zamknąć pewne agencje, jeśli ich funkcjonowanie okaże się nieuzasadnione?
EnglishThe proposals completely abolish intervention and reduce agricultural subsidies from 2009.
Wnioski całkowicie znoszą interwencje i ograniczają subsydia rolne począwszy od roku 2009.
EnglishLast year, we adopted a resolution in which we asked Libya to abolish capital punishment.
W zeszłym roku przyjęliśmy rezolucję, w której wnioskowaliśmy, by Libia zniosła karę śmierci.
EnglishWhere is the firm commitment to abolish tax havens and offshore financial centres?
Co ze zdecydowanym zobowiązaniem do zniesienia rajów podatkowych i przybrzeżnych centrów finansowych?
EnglishThe European right-wing is getting ready simply to abolish the goals of the Europe 2020 strategy.
Europejska prawica przygotowuje się po prostu do uchylenia celów strategii Europa 2020.
EnglishWe appeal to the government of Iraq to abolish the use of the death penalty.
Wzywamy rząd Iraku do rezygnacji ze stosowania kary śmierci.
EnglishSo in some cases, we can abolish totally the need for manual labor.
W niektórych przypadkach możemy zupełnie zrezygnować z pracy ręcznej.
EnglishFor example, the European Parliament calls on Belarus to abolish the early-voting procedure.
Na przykład Parlament Europejski wzywa Białoruś do zniesienia procedury wczesnego głosowania.
EnglishIn this context it may establish new categories of own resources or abolish an existing category.
W tym kontekście może ona ustanawiać nowe i uchylać istniejące kategorie zasobów własnych.
EnglishHowever, a decision made by the Commission cannot abolish the laws of science.
Jednak decyzja Komisji nie zdoła obalić praw nauki.
EnglishIt is time to put an end to forced labour and torture and abolish the death sentence and public executions.
Czas położyć kres przymusowej pracy, torturom, karze śmierci i publicznym egzekucjom.