EN

able {przymiotnik}

volume_up
able
The EU must be able to act promptly and be able to continue to offer a contribution.
UE musi być zdolna do szybkiego działania oraz musi być nadal zdolna do oferowania swojego udziału.
Thanks to this Treaty, Europe will finally be able to move from discussion to action.
Dzięki temu Traktatowi Europa wreszcie będzie zdolna do przejścia od dyskusji do działania.
Would that majority be able to react to an election victory by integrating Hezbollah?
Czy owa większość będzie zdolna do reakcji na zwycięstwo w wyborach poprzez integrację Hezbollahu?
But it does not seem to be able to lead by example.
Nie wydaje się jednak, aby był zdolny dawać przykład.
He said that the survivor is not the strongest, but the one most able to adapt.
Stwierdził w nim, że przetrwa wcale nie najsilniejszy, lecz najbardziej zdolny do adaptacji.
But wanting is not enough: the country also has to be able to manage that independence on a day-to-day basis.
Jednakże same chęci nie wystarczą: kraj musi też być zdolny do codziennego zarządzania niepodległością.
able
They are also able to play -- they are really playing.
Rośliny są też zdolne do zabawy. ~~~ One naprawdę się bawią.
It is difficult to believe that these forces have not been able to create conditions for their return.
Trudno uwierzyć, że te siły nie były zdolne do stworzenia warunków do ich powrotu.
We have the animals that are able to live and to sense, and on the top of the pyramid, there is the man.
Zwierzęta są zdolne do życia i do postrzegania, a na szczycie jest człowiek.
able (też: gifted, talented)
We also need measures targeted at the less able, so as to prevent any form of discrimination.
Potrzebujemy także środków nakierowanych na dzieci mniej utalentowane, aby zapobiec wszelkim formom dyskryminacji.

Przykłady użycia - "able" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

Englishif we want food adequacy, because only thus will we be able to deal with crises;
wystarczającej ilości żywności, ponieważ tylko tak możemy radzić sobie z kryzysem;
EnglishWe are able to work fast, but only on the basis of the Commission's proposals.
Jesteśmy zdolni do szybkiego działania, ale jedynie w oparciu o wnioski Komisji.
EnglishChurch schools will not be able to select teachers on the basis of their religion.
Szkoły kościelne nie będą mogły wybierać nauczycieli na podstawie ich wyznania.
EnglishI promise you will be able to speak.
I udzielę panu głosu za kilkanaście minut, obiecuję, że będzie miał pan głos.
EnglishTo be able to do that, therefore, it must have the necessary budget appropriation.
Zatem, aby to było możliwe, należy przeznaczyć na nią niezbędne środki z budżetu.
EnglishWe are, certainly, able to help safeguard the common market from protectionism.
Mamy z pewnością wpływ na to, by uchronić wspólny rynek przed protekcjonizmem.
EnglishThen we will be able to say at the end of it that you fulfilled your priorities.
Pozwoli nam to powiedzieć na jej koniec, że zrealizował Pan swoje priorytety.
EnglishOf course, individuals, simple citizens, as well as parties, will be able to join.
Oczywiście możliwość przystępowania będą mieć pojedyncze osoby, a także partie.
EnglishWe need Russia if we are to be able to deal with the global challenges effectively.
Potrzebujemy Rosji, jeśli mamy skutecznie radzić sobie z wyzwaniami globalnymi.
EnglishWe would not have been able to say this in a similar debate in October 2008.
Nie moglibyśmy byli tego powiedzieć w podobnej debacie w październiku 2008 roku.
EnglishThe people must be able to have their say on all these issues, which affect them.
Ludzie muszą mieć możliwość decydowania we wszystkich kwestiach, które ich dotyczą.
EnglishWe will all need flexibility to be able to take this forward and to find solutions.
By znaleźć odpowiednie rozwiązania w tym zakresie, wszyscy musimy być elastyczni.
EnglishIt may be possible that we are not even able to build that much clean energy.
Prawdopodobnie, nie jesteśmy nawet w stanie wytworzyć tak dużo czystej energii.
EnglishWe should be able to equip ourselves with the same instruments as others have.
Powinniśmy być w stanie wyposażyć się w takie same narzędzia, jakie mają inni.
EnglishIf they are too lax in this respect, then we will not be able to make progress.
Jeśli będą w tym względzie zbyt pobłażliwe, to nie zdołamy poczynić postępów.
EnglishSo we should be able to do this only if there is a really functioning market.
Będziemy mogli to osiągnąć wyłącznie jeżeli rynek będzie naprawdę funkcjonować.
EnglishCertainly, this tribunal will not be able to continue its work indefinitely.
Rzecz jasna trybunał nie będzie mógł kontynuować swojej pracy w nieskończoność.
EnglishHowever, we will certainly be able to quantify the consequences if we do nothing.
Jednakże z pewnością będziemy w stanie zmierzyć konsekwencje, jeśli nic nie zrobimy.
EnglishWe shall thus be able to deal effectively with this great threat to the planet.
Wtedy będziemy mogli efektywnie zmierzyć się z ogromnym zagrożeniem dla tej planety.
EnglishFor 20 years now, we in the opposition have not been able to do anything about it.
Od dwudziestu już lat, jako opozycja, nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić.

Synonimy (angielski) dla "able":

able
able-bodied
English