EN

abilities {liczba mnoga}

volume_up
abilities (też: capabilities, capability, capacities)
By this age the brain controls very refined perceptual abilities.
W tym wieku mózg kontroluje wyrafinowane zdolności postrzegania.
The Bonobo's abilities have stunned scientists around the world.
Zdolności bonobo zadziwiają naukowców na całym świecie.
All women must be allowed to put their abilities to good use.
Wszystkim kobietom należy umożliwić właściwe wykorzystanie ich zdolności.
abilities (też: skills)
There is a particular focus on the children's aptitudes and abilities.
Szczególny nacisk położono na uzdolnienia i umiejętności uczniów.
Attention is the basis of all higher cognitive and emotional abilities.
Uwaga jest podstawą wyższych umiejętności poznawczych i emocjonalnych.
I must thank Mr Rack for praising my mountaineering abilities.
Muszę podziękować panu Rackowi za pochwałę moich alpinistycznych umiejętności.
Today, these abilities should be recognised, rewarded and put at the service of the growth and development of the whole continent.
Należy dziś dostrzec ten potencjał, wynagrodzić go i spożytkować dla wzrostu i rozwoju całego kontynentu.
Society will have to make better use of the abilities of all generations and give everyone the chance to develop his or her full potential.
Społeczeństwo będzie musiało lepiej korzystać z umiejętności wszystkich pokoleń i dać wszystkim szansę rozwijania pełnego potencjału.

Przykłady użycia - "abilities" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI mean, this is literally human beings with super-human strength and abilities.
To są prawdziwe istoty ludzkie z nadludzkimi siłami i możliwościami.
EnglishAttention is the basis of all higher cognitive and emotional abilities.
Uwaga jest podstawą wyższych umiejętności poznawczych i emocjonalnych.
EnglishI must thank Mr Rack for praising my mountaineering abilities.
Muszę podziękować panu Rackowi za pochwałę moich alpinistycznych umiejętności.
EnglishThose of us with 'dys'abilities work much more than others and it's very hard to live with'.
Osoby z zaburzeniami typu "dys-” pracują o wiele ciężej od innych i bardzo ciężko z tym żyć.”
EnglishThere is a particular focus on the children's aptitudes and abilities.
Szczególny nacisk położono na uzdolnienia i umiejętności uczniów.
EnglishAll women must be allowed to put their abilities to good use.
Wszystkim kobietom należy umożliwić właściwe wykorzystanie ich zdolności.
EnglishBy this age the brain controls very refined perceptual abilities.
W tym wieku mózg kontroluje wyrafinowane zdolności postrzegania.
EnglishIn other words, each approach is geared toward developing both productive and receptive abilities.
Każdy z podręczników gwarantuje zatem rozwijanie zarówno sprawności produktywnych, jak i odbiorczych.
EnglishIf we were to assay her perceptual abilities, they would be crude.
Jej umiejętności postrzegania wydawały się prymitywne.
EnglishHis abilities were also demonstrated in his immediate response to the problem of Russia and Georgia.
Jego natychmiastowa reakcja na problemy związane z Rosją i Gruzją zademonstrowała jego umiejętności.
EnglishThe Bonobo's abilities have stunned scientists around the world.
Zdolności bonobo zadziwiają naukowców na całym świecie.
EnglishEvery nation will contribute to this development according to its own abilities and particular knowledge.
Każdy naród będzie wnosić wkład w ten rozwój odpowiednio do swych zdolności i szczególnej wiedzy.
EnglishThat's all another way of saying that our individual skills and abilities are very much shaped by our environments.
Innymi słowy, otoczenie w znacznym stopniu wpływa na nasze zdolności.
EnglishAnd they are doing some fantastic research into the characteristics, into the abilities and the socialization of hackers.
I robią fantastyczne badania na temat charakterystyki, możliwości i społeczności hakerów.
EnglishNobody cares about your writing abilities, Kimberly.
Nikogo nie obchodzą twoje zdolności pisarskie, Kimberly.
EnglishThis is a pattern, not a succession of tragic accidents beyond the abilities of Russia's judiciary.
To jest pewien schemat, a nie sekwencja tragicznych wypadków przekraczających możliwości rosyjskiego sądownictwa.
English'Dys'crimination and social exclusion affecting children with 'dys'abilities (written declaration): see Minutes
"Dys”kryminacja i wykluczenie społeczne dzieci z zaburzeniami "dys”(pisemne oświadczenie): Patrz protokól
EnglishSociety is never aware of the 10-20% of children with 'dys'abilities because they are never diagnosed.
Społeczeństwo nie wie o 10-20% dzieci z zaburzeniami typu "dys-”, ponieważ zaburzenia te nie są u nich zdiagnozowane.
English(SK) Mr President, all individuals are unique, with their own abilities, priorities and ways of living.
(SK) Panie Przewodniczący! Wszyscy ludzie są niepowtarzalni ze swoimi zdolnościami, priorytetami i sposobami na życie.
EnglishThe problem with these stories is that they show what the data shows: women systematically underestimate their own abilities.
Problem, który te historie ukazują pokazują również dane: kobiety zbyt nisko oceniają swoje umiejętności.

Synonimy (angielski) dla "ability":

ability
English