"Abigail" po polsku

EN

"Abigail" - polskie tłumaczenie

volume_up
Abigail {nazwa wł.}
PL
PL

"Abigail" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

Abigail {nazwa własna}

volume_up
And Abigail bare Amasa; and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.
A Abigail urodziła Amazę, a ojciec Amazy był Jeter Ismaelczyk.
A siostry ich: Sareija, i Abigail; a synowie Sarwii: Abisaj, i Joab, i Asael, trzej.
(Video) Abigail: You brought your pictures, right?
(Video) Abigail: Masz ze sobą zdjęcia, tak?
PL

Abigail {żeński}

volume_up
Abigail
A Abigail urodziła Amazę, a ojciec Amazy był Jeter Ismaelczyk.
And Abigail bare Amasa; and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.
A siostry ich: Sareija, i Abigail; a synowie Sarwii: Abisaj, i Joab, i Asael, trzej.
and their sisters were Zeruiah and Abigail.
(Video) Abigail: Masz ze sobą zdjęcia, tak?
(Video) Abigail: You brought your pictures, right?

Przykłady użycia - "Abigail" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd David sent and spake concerning Abigail, to take her to him to wife.
Tedy posłał Dawid wskazując do Abigaili, że ją sobie chce wziąć za żonę.
EnglishAnd Abigail bare Amasa; and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.
A Abigail urodziła Amazę, a ojciec Amazy był Jeter Ismaelczyk.
Englishand their sisters were Zeruiah and Abigail.
A siostry ich: Sareija, i Abigail; a synowie Sarwii: Abisaj, i Joab, i Asael, trzej.
English(Video) Abigail: You brought your pictures, right?
EnglishAnd David's two wives were taken captive, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite.
Obiedwie też żony Dawidowe były wzięte w niewolą: Achinoam Jezreelitka, i Abigail, przedtem żona Nabalowa z Karmelu.
EnglishSo David went up thither, and his two wives also, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the wife of Nabal the Carmelite.
Tedy tam jechał Dawid, także i dwie żony jego, Achinoam Jezreelitka, i Abigail żona przedtem Nabalowa z Karmelu.
EnglishAnd when Abigail saw David, she hasted, and alighted from her ass, and fell before David on her face, and bowed herself to the ground.
Tedy ujrzawszy Abigail Dawida, pospieszyła się, i zsiadła z osła, i upadła przed Dawidem na oblicze swoje, i ukłoniła się aż do ziemi;
Englishand his second, Chileab, of Abigail the wife of Nabal the Carmelite; and the third, Absalom the son of Maacah the daughter of Talmai king of Geshur;
Wtóry po nim był Helijab z Abigaili, żony przedtem Nabalowej z Karmelu, a trzeci Absalom, syn Moachy, córki Tolmaja króla Giessur;
EnglishAnd when the servants of David were come to Abigail to Carmel, they spake unto her, saying, David hath sent us unto thee, to take thee to him to wife.
I przyszli słudzy Dawidowi do Abigaili do Karmelu, i rzekli do niej, mówiąc: Dawid posłał nas do ciebie, aby cię sobie wziął za żonę.
EnglishNow these were the sons of David, that were born unto him in Hebron: the first-born, Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second, Daniel, of Abigail the Carmelitess;
Cić są synowie Dawidowi, którzy mu się urodzili w Hebronie: Pierworodny Ammon z Achynoamy Jezreelitki; wtóry Danijel z Abigaili Karmelitki;
EnglishAnd Abigail hasted, and arose, and rode upon an ass, with five damsels of hers that followed her; and she went after the messengers of David, and became his wife.
Przetoż pospieszywszy się wstała Abigail, i wsiadła na osła z pięcioma panienkami swemi, które z nią chodziły; i tak jechała za posłami Dawidowymi, a była mu za żonę.
EnglishBut one of the young men told Abigail, Nabal's wife, saying, Behold, David sent messengers out of the wilderness to salute our master; and he railed at them.
Ale Abigaili, żonie Nabalowej, oznajmił to jeden czeladnik z sług Nabalowych, mówiąc: Oto przysłał Dawid posły z puszczy, aby błogosławili Panu naszemu, lecz on je sfukał.
EnglishAnd David dwelt with Achish at Gath, he and his men, every man with his household, even David with his two wives, Ahinoam the Jezreelitess, and Abigail the Carmelitess, Nabal's wife.
I mnieszkał Dawid przy Achisie w Get, sam i mężowie jego, każdy z czeladzią swoją, Dawid i dwie żony jego, Achinoam Jezreelitka, i Abigail, żona przedtem Nabalowa z Karmelu.