EN

abiding {przymiotnik}

volume_up
An abiding problem in all reports on innovation is the lack of a clear and specific framework for R&D investment from EU funds.
Stałym problemem wszystkich sprawozdań i raportów dotyczących innowacji jest brak jasno określonych ram finansowania sektora B+R ze środków unijnych.

Przykłady użycia - "abiding" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe are therefore going to continue abiding by Community law on this subject.
Dlatego będziemy nadal przestrzegać prawa wspólnotowego w tej dziedzinie.
EnglishAbiding by the law, with no tolerance for a specific minority, will bring success.
Sukces przyniesie podporządkowanie się prawu, bez wyjątków dla jakiejkolwiek mniejszości.
EnglishIllegal fishing must be stopped - it is very detrimental to law-abiding fishermen.
Trzeba położyć kres nielegalnym połowom, które bardzo szkodzą rybakom przestrzegającym prawo.
EnglishAnd ye have not his word abiding in you: for whom he sent, him ye believe not.
I słowa jego nie macie w sobie mieszkającego; albowiem, którego on posłał, temu nie wierzycie.
EnglishIf you are a member of the scouts, you have to be a law-abiding member of the scouts.
Jeżeli jest się harcerzem, trzeba jako harcerz przestrzegać reguł.
EnglishWe are abiding by the ambitious aim to take a decision in the current period.
Trzymamy się ambitnego celu podjęcia decyzji w obecnym okresie.
EnglishAnd there were shepherds in the same country abiding in the field, and keeping watch by night over their flock.
A byli pasterze w onej krainie w polu nocujący i straż nocną trzymający nad stadem swojem.
EnglishIn this way, we will not make it more difficult for law-abiding citizens to participate in European events!
W ten sposób obywatelom przestrzegającym prawa nie utrudnimy uczestnictwa w europejskich wydarzeniach!
Englishthe words that I say unto you I speak not from myself: but the Father abiding in me doeth his works.
Słowa, które ja do was mówię, nie od samego siebie mówię, lecz Ojciec, który we mnie mieszka, on czyni sprawy.
EnglishThese things have I spoken unto you, while [yet] abiding with you.
EnglishThe most common obstacle to abiding by understandings are questions of interpretation of the things which have been agreed.
Najczęstszą przeszkodą w przestrzeganiu porozumień są kwestie interpretacji ustaleń czy zapisów.
EnglishIt means that every law-abiding European citizen will feel at home in any other country of the European Union.
Oznacza to, że każdy przestrzegający prawa obywatel będzie się czuł w każdym kraju Unii Europejskiej jak w domu.
EnglishAttentive education allows uninformed young offenders to grow into informed, law-abiding citizens.
Staranna edukacja umożliwia młodym, nieświadomym przestępcom wyrośniecie na świadomych, posiadających wiedzę prawniczą obywateli.
EnglishGenuine freedom of religion is often the touchstone of a country's abiding commitment to human rights.
Prawdziwa swoboda wyznania to często sprawdzian dla kraju podejmującego wiążące zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka.
EnglishThe advantages of the Internet appreciated by law-abiding citizens are unfortunately exploited for criminal purposes.
Zalety korzystania z Internetu, doceniane przez praworządnych obywateli, są niestety wykorzystywane do celów przestępczych.
EnglishIn our opinion, that of the patriots from Ataka, the solution of this problem is in abiding by the all the laws in each single country.
Według nas, patriotów z Ataki, rozwiązaniem problemu jest podporządkowanie się wszystkich prawu danego kraju.
EnglishIt is an important step towards preventing global distortions of competition and supporting honest, law-abiding fishermen.
Stanowi ona ważny krok na rzecz zapobiegania globalnym zakłóceniom konkurencji i wspierania uczciwych, przestrzegających prawa rybaków.
EnglishAs usual, the law-abiding will bear the brunt of the red tape, and wrongdoers will just find a way of carrying on.
Jak zwykle praworządni będą dźwigać główny ciężar biurokracji, a postępujący w sposób naganny po prostu znajdą sposób na to, żeby dalej robić swoje.
EnglishLaw-abiding citizens in Europe deserve to know that their own rights are protected against people who would seek to attack them.
Praworządni obywatele Europy zasługują na to, by wiedzieć, że ich prawa są chronione przed ludźmi, którzy mogą potencjalnie ich zaatakować.
EnglishA democratic and firmly European Ukraine is key to a democratic, reliable and law-abiding Russia.
Demokratyczna i w pełni hołdująca europejskim zasadom Ukraina jest ważna z punktu widzenia przyszłej demokratycznej, godnej zaufania i postępującej zgodnie z prawem Rosji.

Synonimy (angielski) dla "abiding":

abiding
abidance