EN

abided {przymiotnik}

volume_up
abided
abided (też: worn out)

Przykłady użycia - "abided" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishHad we all, as others have said, abided by the rules, we would not have this problem.
Gdybyśmy wszyscy, jak mówili inni, przestrzegali zasad, nie mielibyśmy tego problemu.
EnglishThirdly, the principles of equality between men and women and non-discrimination will be abided by.
Po trzecie, będą przestrzegane zasady równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji.
EnglishOur duty is therefore to ensure that these procedural guarantees are abided by in all Member States.
Naszą powinnością jest zatem dopilnowanie, by te gwarancje procesowe funkcjonowały we wszystkich państwach członkowskich.
EnglishThat being the case, the purposes must be abided by.
EnglishI have only abided by the current rules.
Przestrzegałem tylko obowiązujących aktualnie przepisów.
EnglishAirbus and the European Union have constantly abided by the spirit and intent of the 1992 Bilateral Aircraft Agreement.
Airbus i Unia Europejska w swoich działaniach zawsze uwzględniają charakter i cele dwustronnej umowy lotniczej z 1992 roku.
EnglishThat is a good thing, but there is already a clause in the current agreement, and we are not managing to make sure it is abided by.
To dobrze, lecz już w obecnej umowie znalazła się taka klauzula i nie jesteśmy w stanie wyegzekwować jej przestrzegania.
EnglishThey were then extremely critical, not of the six-point agreement but of the fact that the Russians had not abided by it.
Amerykanie byli potem bardzo krytyczni, i to nie wobec sześciopunktowego porozumienia, ale wobec faktu, że Rosjanie nie zastosowali się do niego.
EnglishI note that she has recorded the increase in the number of cases where the Commission apologises for instances in which its services have not abided by best practice.
Widzę, że odnotowała ona wzrost liczby spraw, w których Komisja przeprasza za przypadki nieprzestrzegania przez jej służby zasad najlepszej praktyki.
EnglishEuropean cohesion policy has been an example of a successful EU policy, which has abided by the principles on which it is based, and which has helped to remove inequalities.
Europejska polityka spójności jest przykładem skutecznej polityki UE, która była realizowana zgodnie z zasadami, na których się opierała i która pomagała w likwidacji nierówności.

Synonimy (angielski) dla "abidance":

abidance
abiding