EN to abide
volume_up
[abided|abided] {czasownik}

We must also abide by the provisions of the Stability and Growth Pact.
Należy również przestrzegać założeń paktu na rzecz stabilności i wzrostu.
European farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer.
Europejscy hodowcy muszą przestrzegać zasad wprowadzonych dla ochrony bezpieczeństwa konsumentów.
Obviously we must abide by the principle of subsidiarity.
Oczywiście, musimy przestrzegać zasady pomocniczości.
They abide this day according to thine ordinances; For all things are thy servants.
Według rozrządzenia twego trwa to wszystko aż do dnia tego; wszystko to zaiste jest ku służbie twojej.
If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.
Jeźli przykazania moje zachowacie, trwać będziecie w miłości mojej, jakom i ja zachował przykazania Ojca mego i trwam w miłości jego.
Mieszkajcież we mnie, a ja w was; jako latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie, jeźli nie będzie trwała w winnej macicy, także ani wy, jeźli we mnie mieszkać nie będziecie.
For we are strangers before thee, and sojourners, as all our fathers were: our days on the earth are as a shadow, and there is no abiding.
Bośmy my pielgrzymami i przychodniami przed tobą, jako i wszyscy ojcowie nasi; dni nasze na ziemi jako cień, a nie masz czego oczekiwać.
save that the Holy Spirit testifieth unto me in every city, saying that bonds and afflictions abide me.
Tylko że Duch Święty po miastach świadczy, powiadając, że mię więzienie i uciski czekają.
to abide (też: to dwell)
He that dwelleth in the secret place of the Most High Shall abide under the shadow of the Almighty.
Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego, i w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie;
And while they abode in Galilee, Jesus said unto them, The Son of man shall be delivered up into the hands of men;
A gdy przebywali w Galilei, rzekł do nich Jezus: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie;
to abide (też: to dwell, to endure, to last, to stand)
volume_up
wytrzymać {czas. dk}
to abide (też: to bear)
Culture and education cannot abide bureaucracy.
Kultura i edukacja nie znoszą biurokracji.
For instance, in Europe, it is estimated that 20-25% of women are victims of physical violence during their grown-up lives, while 10% of women even have to abide sexual violence.
Na przykład szacuje się, że w Europie 20-25 % kobiet pada ofiarą przemocy fizycznej w czasie dorosłego życia, a 10 % kobiet musi znosić przemoc seksualną.
to abide (też: to remain, to stay)
volume_up
pozostawać {czas. ndk}
We on the Left abide by the principle of democracy, but our concern over the political orientation of the EU remains.
My, lewica, przestrzegamy zasady demokracji, lecz nasz niepokój o polityczny kierunek UE pozostaje.
to abide (też: to await, to bide)
volume_up
doczekać się {czas. zwr. dk}
volume_up
wytrzymywać {czas. ndk}
to abide (też: to keep, to follow through)
volume_up
dotrzymywać {czas. ndk}
I feel it is normal for us to abide by them and to keep the promises which we made on joining.
Wierzę, że stosowanie się do nich traktujemy jako normalną rzecz, podobnie jak dotrzymywanie obietnic złożonych w momencie przystąpienia.
In the mean time, the partners have properly honoured their undertakings to abide by the terms of the agreement to the fullest extent possible until it enters into force.
Tymczasem partnerzy w odpowiedni sposób dotrzymywali zobowiązań do przestrzegania warunków umowy w jak największym możliwym stopniu do czasu jej wejścia w życie.
The Hungarian Government has always respected, and will continue to abide by, the deadlines in order to transpose all elements of the Services Directive into Hungarian law and practice.
Rząd węgierski zawsze dotrzymywał i będzie dotrzymywał terminów w celu transponowania wszystkich elementów dyrektywy o usługach do ustawodawstwa węgierskiego i ich praktycznego wdrożenia.

Przykłady użycia - "to abide" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishBut I say to the unmarried and to widows, It is good for them if they abide even as I.
A mówię nieżonatym i wdowom: Dobrze im jest, jeźliby tak zostali, jako i ja.
EnglishIt is incumbent on nations to abide by their obligations under these treaties.
To na państwach spoczywa obowiązek wypełniania zobowiązań wynikających z tych porozumień.
EnglishWe have found that position and the government of the Czech Republic will abide by it.
Osiągnęliśmy stanowisko, a rząd Republiki Czeskiej będzie go przestrzegał.
EnglishIf any man's work shall abide which he built thereon, he shall receive a reward.
Jeźli czyja robota zostanie, którą na nim budował, zapłatę weźmie.
EnglishI would respectfully ask that you abide by the speaking time allotted to you.
Uprzejmie proszę o przestrzeganie czasu przyznanego na wystąpienia.
EnglishThen justice shall dwell in the wilderness; and righteousness shall abide in the fruitful field.
I będzie sąd przemieszkiwał na puszczy, a sprawiedliwość pole urodzajne osiądzie.
EnglishAnd into whatsoever house ye enter, there abide, and thence depart.
A do któregokolwiek domu wnijdziecie, tamże zostańcie, i stamtąd wynijdźcie.
EnglishAnd when they asked him to abide a longer time, he consented not;
A gdy go oni prosili, aby u nich przez dłuższy czas zamieszkał, nie zezwolił;
EnglishI hope that you will also abide by this rule in your legislative proposal.
Mam nadzieję, że będą państwo również przestrzegali tej zasady w państwa wniosku legislacyjnym.
EnglishHowever, the Member States have a political commitment to abide by its provisions.
Jednakże państwa członkowskie czują się politycznie zobowiązane do przestrzegania jego postanowień.
EnglishToday, I implore the Council and the Commission simply to abide by that.
Dziś błagam Radę i Komisję, by trzymały się po prostu tej reguły.
EnglishThey abide this day according to thine ordinances; For all things are thy servants.
Według rozrządzenia twego trwa to wszystko aż do dnia tego; wszystko to zaiste jest ku służbie twojej.
EnglishShe is clamorous and wilful; Her feet abide not in her house:
Świegotliwa i nie ukrócona, a w domu własnym nie mogły się ostać nogi jej;
EnglishI am come a light into the world, that whosoever believeth on me may not abide in the darkness.
Ja światłość przyszedłem na świat, aby żaden, kto wierzy w mię, w ciemnościach nie został.
EnglishHe shall abide before God for ever: Oh prepare lovingkindness and truth, that they may preserve him.
Dni do dni królewskich przydaj; niech będą lata jego od narodu do narodu.
EnglishWhat is important here is that we abide by the basic position taken in the Lisbon Treaty.
Ważne jest, abyśmy stosowali się do podstawowego stanowiska uwzględnionego w traktacie lizbońskim.
EnglishIt does not have to abide by the rules of the country of origin.
Nie musi spełniać wymogów podyktowanych przepisami kraju pochodzenia.
English(PL) Mr President, the European Parliament does not abide by the principle of non-discrimination.
Panie przewodniczący! W Parlamencie Europejskim nie jest realizowana zasada niedyskryminacji.
Englishsave that the Holy Spirit testifieth unto me in every city, saying that bonds and afflictions abide me.
Tylko że Duch Święty po miastach świadczy, powiadając, że mię więzienie i uciski czekają.
EnglishOthers - like my country, Austria - abide by the restrictions.
Inne państwa - jak mój kraj, Austria - przestrzegają ograniczeń.