EN

abdominal {przymiotnik}

volume_up
abdominal
Vomiting, nausea, constipation Diarrhoea, abdominal pain, dyspepsia
Wymioty, nudności, zaparcie Biegunka, bóle brzuszne, dyspepsja
Apidra can be injected in the abdominal wall, the thigh or upper arm or by continuous infusion in the abdominal wall.
Lek Apidra można wstrzykiwać w powłoki brzuszne, udo lub ramię albo podawać w ciągłym wlewie w powłoki brzuszne.
Subcutaneous injection into the abdominal wall ensures a faster absorption than from other injection sites.
Podskórne wstrzykni cie insuliny w powłoki brzuszne powoduje szybsze wchłanianie ni w przypadku wstrzykni w inne miejsca.
abdominal
If convenient it may also be given in the abdominal wall (tummy), the buttocks or the deltoid region (shoulder).
może być również podawany w ścianę brzuszną (brzuch), pośladki lub w okolice mięśnia naramiennego.
Mixtard is given subcutaneously (under the skin) by injection, usually in the abdominal wall (tummy).
Preparat Mixtard podawany jest we wstrzyknięciach podskórnych wykonywanych zwykle w ścianę brzuszną (brzuch).
Actraphane is given subcutaneously (under the skin) by injection, usually in the abdominal wall (tummy).
Preparat Actraphane podawany jest we wstrzyknięciach podskórnych wykonywanych zwykle w ścianę brzuszną (brzuch).
abdominal
Typhoid fever Intra-abdominal infections due to Gram-negative bacteria
Dur brzuszny Zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie Gram- ujemne
Diarrhoea, nausea, flatulence, vomiting Abdominal pain, abdominal discomfort, dyspeptic symptoms, loose stools
Biegunka, nudności, wzdęcia, wymioty Bóle brzucha, dyskomfort brzuszny, objawy dyspeptyczne, luźne stolce
Tissue to plasma ratios range from 0.6 (abdominal fat), 2.4 (lung), 4.5 (muscle) to 14.1 (liver).
Wartości współczynnika dystrybucji osocze/ tkanki wynoszą od 0. 6 (tłuszcz brzuszny), 2. 4 (płuca), 4. 5 (mięśnie) do 14. 1 (wątroba).

Przykłady użycia - "abdominal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishGastrointestinal disorders Common: constipation, abdominal distention, stomatitis
Zaburzenia żołądka i jelit Często: zaparcia, wzdęcia brzucha, zapalenie jamy ustnej
EnglishAdministration is by subcutaneous injection, preferably at an abdominal site.
Preparat podaje się we wstrzyknięciu podskórnym, najlepiej w okolicy brzucha.
EnglishAbdominal pain, indigestion, diarrhoea, nausea and vomiting have been reported.
Donoszono o bólu brzucha, niestrawności, biegunce, mdłościach i wymiotach.
EnglishActraphane is administered subcutaneously in the thigh or abdominal wall.
Actraphane jest zwykle podawany podskórnie w udo lub w tkankę podskórną brzucha.
Englishut surgery; over 8,000 patients) or dalteparin (in abdominal surgery; 2,927 patients).
ad jedną z substancji (czynników) uczestniczących w krzepnięciu krwi – czynnik Xa.
Englishpain (including mouth pain, abdominal pain, headache, bone pain, tumour pain)
ból (w tym ból w jamie ustnej, ból brzucha, kości, głowy, bóle nowotworowe)
EnglishThese patients presented with abdominal pain (with or without nausea or vomiting).
Tacy pacjenci zgłaszają się z powodu bólu brzucha (z nudnościami i wymiotami lub bez).
EnglishFIRMAGON is administered as a subcutaneous injection in the abdominal region.
FIRMAGON podaje się w postaci wstrzyknięcia podskórnego w okolicy brzucha.
EnglishIn some cases this was not associated with apparent intra- abdominal tumor.
W niektórych przypadkach nie było to związane z jawnym guzem jamy brzusznej.
EnglishIntra-abdominal infections (the anaerobic component should be covered by an appropriate
zakażenia wewnątrzbrzuszne (w zakażeniach bakteriami beztlenowymi należy zastosować
EnglishVery common: weakness/ fatigue; taste perversion; abdominal pain/ swelling.
Bardzo często: osłabienie lub zmęczenie, zaburzenia smaku, ból brzucha lub obrzmienie
EnglishAbdominal pain, nausea, vomiting, and reddish/ brown discolouration of urine.
Bólból brzucha, nudności, wymioty, czerwonawe/ brązowe zabarwienie moczu.
EnglishCommon: diarrhoea, dry mouth, constipation, nausea aggravated, upper abdominal pain
Częste: biegunka, suchość ust, zaparcie, nasilenie nudności, ból w górnej części brzucha
EnglishAdministration is by subcutaneous injection, preferably at an abdominal site.
Lek podaje się we wstrzyknięciu podskórnym, najlepiej w okolicy brzucha.
EnglishPatients with acute critical illness due to complications following open heart or abdominal
Pacjenci w ciężkim stanie spowodowanym powikłaniami pooperacyjnymi po zabiegach
EnglishDiarrhoea, constipation, vomiting, nausea, abdominal pain, abdominal distension, dyspepsia
Biegunka, zaparcie, wymioty, nudności, ból brzucha, rozdęcie brzucha, niestrawność
EnglishMixtard is administered subcutaneously in the thigh or abdominal wall.
Mixtard jest zwykle podawany podskórnie w udo lub w tkankę podskórną brzucha.
Englishvomiting, diarrhoea, nausea, abdominal pain, increased blood amylase
wymioty, biegunka, nudności, ból brzucha, zwiększona aktywność amylazy we krwi
EnglishTyphoid fever Intra-abdominal infections due to Gram-negative bacteria
Dur brzuszny Zakażenia w obrębie jamy brzusznej wywołane przez bakterie Gram- ujemne
EnglishThe injections are given preferably in the thigh or the front part of the abdominal wall.
Preferowane jest wykonywanie wstrzyknięć w udo lub w przednią okolicę ściany brzucha.

Synonimy (angielski) dla "abdominal":

abdominal
abdominous
abdominal cavity
English