"abbreviations" po polsku

EN

"abbreviations" - polskie tłumaczenie

PL
EN

abbreviations {liczba mnoga}

volume_up
abbreviations
volume_up
skróty {niemęskoos.}
The abbreviations for countries are those used on nationality plates on cars.
Skróty nazw krajów są zgodne z oznaczeniami stosowanymi na tablicach rejestracyjnych pojazdów.
Abbreviations: # subj: number subjects; SC: seroconversion; SN: sero-neutralisation; No sAE: no serious AE; (*) tested in 322 subjects
Skróty: # subj: liczba podmiotów; SC: serokonwersja; SN: sero- neutralizacja; (*) przebadano na 322 osobach
The EMEA, EEA, EFSA and ECDC - these are the abbreviations for our agencies, with whose work we are entirely satisfied - have also recovered their money.
EMEA, EEA, EFSA i ECDC - to są skróty nazw naszych agencji, z pracy których jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani - one także odzyskały swoje pieniądze.

Przykłady użycia - "abbreviations" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe abbreviations for countries are those used on nationality plates on cars.
Skróty nazw krajów są zgodne z oznaczeniami stosowanymi na tablicach rejestracyjnych pojazdów.
EnglishExplain abbreviations that you use in what you say.
Należy tłumaczyć znaczenie stosowanych skrótów.
EnglishAbbreviations: # subj: number subjects; SC: seroconversion; SN: sero-neutralisation; No sAE: no serious AE; (*) tested in 322 subjects
Skróty: # subj: liczba podmiotów; SC: serokonwersja; SN: sero- neutralizacja; (*) przebadano na 322 osobach
EnglishThe “ primary” statistical test for “ response” was the trend test of CR versus PR versus non-response (p < 0.0001) Abbreviations:
„ Pierwotny ” test statystyczny dla „ odpowiedzi ” był testem tendencji CR w porównaniu do PR w porównaniu do braku odpowiedzi (p < 0, 0001).
EnglishThe EMEA, EEA, EFSA and ECDC - these are the abbreviations for our agencies, with whose work we are entirely satisfied - have also recovered their money.
EMEA, EEA, EFSA i ECDC - to są skróty nazw naszych agencji, z pracy których jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani - one także odzyskały swoje pieniądze.

Synonimy (angielski) dla "abbreviated":

abbreviated