"abatacept" po polsku

EN

"abatacept" - polskie tłumaczenie

PL

"abatacept" - angielskie tłumaczenie

EN

abatacept {rzeczownik}

volume_up
1. Medycyna
It is not known whether abatacept, the active ingredient, passes into human milk.
Nie wiadomo czy abatacept, składnik czynny leku, jest wydzielany do mleka ludzkiego.
In rats, abatacept had no undesirable effects on male or female fertility.
U szczurów, abatacept nie wywierał niepożądanego działania na płodność samców ani samic.
The active ingredient of ORENCIA, abatacept, is a protein produced in cell cultures.
Czynny składnik leku ORENCIA, abatacept, jest białkiem wytworzonym w hodowlach komórkowych.
PL

abatacept {męski}

volume_up
1. Medycyna
abatacept
Nie wiadomo czy abatacept, składnik czynny leku, jest wydzielany do mleka ludzkiego.
It is not known whether abatacept, the active ingredient, passes into human milk.
U szczurów, abatacept nie wywierał niepożądanego działania na płodność samców ani samic.
In rats, abatacept had no undesirable effects on male or female fertility.
Czynny składnik leku ORENCIA, abatacept, jest białkiem wytworzonym w hodowlach komórkowych.
The active ingredient of ORENCIA, abatacept, is a protein produced in cell cultures.

Przykłady użycia - "abatacept" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIt is not known whether abatacept, the active ingredient, passes into human milk.
Nie wiadomo czy abatacept, składnik czynny leku, jest wydzielany do mleka ludzkiego.
EnglishUse during lactation Abatacept has been shown to be present in rat milk.
Stosowanie w trakcie laktacji Wykazano obecność abataceptu w mleku samic szczurów.
EnglishApproximating 10 mg/ kg. b Each vial provides 250 mg of abatacept for administration.
Około 10 mg/ kg mc. b Każda fiolka zawiera 250 mg abataceptu do podania.
EnglishThere are no adequate data from use of abatacept in pregnant women.
Brak wystarczających danych dotyczących stosowania abataceptu u kobiet w ciąży.
EnglishIn rats, abatacept had no undesirable effects on male or female fertility.
U szczurów, abatacept nie wywierał niepożądanego działania na płodność samców ani samic.
EnglishThe active ingredient of ORENCIA, abatacept, is a protein produced in cell cultures.
Czynny składnik leku ORENCIA, abatacept, jest białkiem wytworzonym w hodowlach komórkowych.
EnglishThe recommended dose of abatacept given to you is based on your body weight:
Zalecana dawka abataceptu, podawana pacjentowi, zależy od masy ciała:
EnglishInfections Serious infections have been reported with abatacept (see section 4.8).
Zakażenia Zgłaszano przypadki ciężkich zakażeń w czasie stosowania abataceptu (patrz punkt 4. 8).
EnglishAbatacept is produced by recombinant DNA technology in Chinese hamster ovary cells.
Abatacept jest produkowany w technologii rekombinacji DNA w komórkach jajnika chomika chińskiego.
EnglishORENCIA 250 mg powder for concentrate for solution for infusion Abatacept
ORENCIA 250 mg proszek do przygotowania koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji Abatacept
EnglishThe pharmacokinetics of abatacept have not been studied in children and adolescents.
Nie badano farmakokinetyki abataceptu u dzieci i młodzieży.
EnglishAbatacept is not recommended for use in combination with TNF blocking agents.
Nie zaleca się kojarzenia abataceptu z inhibitorami TNF.
EnglishAbatacept was shown to cross the placenta in rats and rabbits.
Wykazano przenikanie abataceptu przez łożysko u szczurów i królików.
EnglishAbatacept selectively inhibits this costimulatory pathway by specifically binding to CD80 and CD86.
Abatacept wybiórczo hamuje tę drogę kostymulacji, poprzez specyficzne wiązanie z CD80 i CD86.
EnglishFurther improvement was observed at 12 months with abatacept.
Dalszą poprawę obserwowano po 12 miesiącach stosowania abataceptu.
EnglishIn rats, abatacept had no undesirable effects on male or female fertility (see section 5.3).
Nie stwierdzono niepożądanych działań abataceptu na płodność samców i samic szczurów (patrz punkt 5. 3).
EnglishYou should not take Humira with medicines containing the active substance, anakinra or abatacept.
Nie należy stosować równocześnie leku Humira i leków zawierających substancję anakinra lub abatacept.
EnglishIt is not known whether abatacept is excreted in human milk.
Nie wiadomo, czy abatacept jest wydzielany z mlekiem ludzkim.
EnglishEach vial contains 250 mg of the active substance abatacept.
Każda fiolka zawiera 250 mg substancji czynnej – abataceptu.
EnglishStudy V continued for an additional 6 months with the abatacept and infliximab groups only.
Badanie V. kontynuowano przez dodatkowe 6 miesięcy, wyłącznie w grupach stosujących abatacept lub infliksymab.