EN

abandonment {rzeczownik}

volume_up
This will result in the shrinkage of the agricultural population and the abandonment of the countryside, particularly by young people.
Jej efektem będzie kurczenie się ludności wiejskiej i porzucenie wsi, szczególnie przez ludzi młodych.
abandonment (też: abortion, ignoring)

Przykłady użycia - "abandonment" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishThe victims of this abandonment are thus internationally minded students.
Ofiarami tego działania są więc międzynarodowo nastawieni studenci.
EnglishThat is why we are calling for an immediate abandonment of nuclear energy.
Właśnie dlatego wzywamy do natychmiastowej rezygnacji z niej.
EnglishIt is not doing so, and nor is it demanding the abandonment of nuclear power, necessary though it is.
Nie czyni tego i nie domaga się rezygnacji z energii jądrowej, chociaż to konieczne.
EnglishIt is difficult to combat the many situations that lead to marginalisation, removal and abandonment.
Trudno jest zwalczać wiele sytuacji, które prowadzą do marginalizacji, eliminacji i opuszczenia.
EnglishIt will also contribute to the abandonment, however gradual, of practices that are damaging to the environment.
Przyczyni się także do odchodzenia - jakkolwiek stopniowo - od praktyk, które są szkodliwe dla środowiska.
EnglishCroatia's accession to the European Union does not signify the abandonment of the Croatian people's long-standing traditions.
Przystąpienie Chorwacji do Unii Europejskiej nie oznacza porzucenia długoletnich tradycji Chorwatów.
EnglishOn a more positive note, I should like to congratulate you most sincerely on the abandonment by Spain of nuclear energy.
Z bardziej pozytywnej strony, chciałbym szczerze panu pogratulować likwidacji w Hiszpanii energetyki jądrowej.
EnglishIt is absolutely paramount to focus this support in the areas most affected by land abandonment.
Kwestią o podstawowym znaczeniu jest skoncentrowanie tego wsparcia na obszarach najbardziej dotkniętych zjawiskiem odłogowania gruntów.
EnglishThis will result in the shrinkage of the agricultural population and the abandonment of the countryside, particularly by young people.
Jej efektem będzie kurczenie się ludności wiejskiej i porzucenie wsi, szczególnie przez ludzi młodych.
EnglishLast year, the Iranian Parliament adopted a law making the abandonment of the Islamic faith a capital offence.
W zeszłym roku parlament irański przyjął ustawę, zgodnie z którą odstąpienie od islamu jest jednym z największych przestępstw.
EnglishWe abstained on citation 12 due to the abandonment of the Constitutional Treaty, which makes the proposed citation irrelevant.
Wstrzymaliśmy się od głosu w przypadku umocowania 12, gdyż odrzucenie traktatu konstytucyjnego czyni je bezzasadnym.
EnglishAnyone who, at the same time, demands the abandonment of nuclear power is consciously closing his eyes to reality.
Każdy, kto jednocześnie domaga się rezygnacji z energetyki jądrowej, świadomie nie chce przyjąć do wiadomości rzeczywistej sytuacji.
EnglishThe President of the Council shall inform the European Parliament of the adoption, adjustment or abandonment of the central rates of the euro.
Przewodniczący Rady informuje Parlament Europejski o przyjęciu, zmianie lub rezygnacji z centralnych kursów euro.
EnglishWe must make every effort to improve efficiency and transparency and we must link this with an abandonment of unnecessary bureaucracy.
Musimy dołożyć wszelkich starań, aby zwiększyć skuteczność i przejrzystość, a także połączyć to z likwidacją zbędnej biurokracji.
EnglishI therefore believe that we all welcome the proposal that the Commission is now putting forward, which will give a new impetus to abandonment.
Dlatego też uważam, że wszyscy z zadowoleniem przyjmujemy nowy wniosek Komisji, który nada odchodzeniu od produkcji nowy rozmach.
Englishsixthly, restructuring aid must be increased for partial abandonment, from EUR 218.75 to EUR 625 for the 2008-2009 period.
po szóste, pomoc restrukturyzacyjna udzielana w związku z częściowym zarzuceniem produkcji musi zostać zwiększona w latach 2008-2009 z 218,75 euro do 625 euro.
EnglishIt is therefore time to tackle the causes of this scourge head on, and to take account of the serious, growing abandonment of rural areas.
Z tego względu nadszedł czas, aby zmierzyć się wprost z przyczynami tej plagi i wziąć pod uwagę poważne, narastające porzucanie obszarów wiejskich.
EnglishThe Member States and the egg producers have had plenty of time to implement the directive for the abandonment of conventional battery practices.
Państwa członkowskie i producenci jaj mieli mnóstwo czasu na wdrożenie dyrektywy o zarzuceniu praktyki chowu w zwykłych systemach bateryjnych.
EnglishI assure you that we are witnessing a phenomenon of rural abandonment in our areas, in our regions, due to the effects of climate change and desertification.
Zapewniam państwa, że w naszych regionach jesteśmy świadkami zjawiska porzucania wsi ze względu na skutki zmian klimatycznych i pustynnienia.

Synonimy (angielski) dla "abandonment":

abandonment
abandoned