EN

abandoned {przymiotnik}

volume_up
abandoned
In addition, the people are being harassed by criminal groups, who are plundering abandoned shops and houses.
Na dodatek, obywateli prześladują grupy przestępcze, które rabują opuszczone sklepy i domy.
And every year they rescue and raise abandoned chicks, and they have a very impressive 80 percent success rate.
Każdego roku ratują opuszczone pisklęta i otaczają je opieką, osiągając sukces aż w 80 procentach przypadków.
The Commission should cast some light on the case of Romania, so that those abandoned children can be welcomed into families through international adoption.
Komisja powinna rzucić nieco światła na przypadek Rumunii, aby te opuszczone dzieci mogły zdobyć rodziny dzięki międzynarodowej adopcji.
abandoned (też: derelict)
A poem is never finished, only abandoned, said a Mediterranean poet born in Sète.
"Wiersz nigdy nie jest skończony, jedynie porzucony” - powiedział pewien śródziemnomorski poeta urodzony w Sète.
I knew that this forgotten little street-end, abandoned like the dog that brought me there, was worth saving.
Pomyślałam od razu, że ten zapomniany koniec ulicy jest jest porzucony pies, który mnie tam zaciągnął.
porzucony na pastwę losu
I was very fond of this space because it's the first massive industrial complex I found on my own that is abandoned.
Bardzo polubiłam tę przestrzeń, bo to pierwszy większy opuszczony kompleks przemysłowy, który sama znalazłam.
Została przeniesiona do opuszczonego budynku szkolnego.
While this is important, very many citizens have lost trust and are now feeling abandoned.
Chociaż jest to istotne, bardzo wielu obywateli straciło zaufanie i obecnie czują się oni opuszczeni.
abandoned (też: extinct, forlorn)
abandoned
Certain parts of Europe must not feel abandoned and helpless against a hostile situation which they have not provoked.
Żadna część Europy nie może czuć się opuszczona i bezradna wobec wrogiej sytuacji, której nie wywołała.
abandoned (też: stray (animal))
abandoned
abandoned

Przykłady użycia - "abandoned" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishCrops of this type, which are less viable than monocultures, are often abandoned.
Często rezygnuje się z uprawy tego typu, która jest mniej rentowna niż monokultura.
EnglishUnfortunately, though, this option for a peaceful solution has since been abandoned.
Niestety, jego propozycja pokojowego rozwiązania została od tego czasu zaniechana.
EnglishThis abandoned land could also be used from a renewable energy perspective.
Te nieuprawiane grunty można by także wykorzystać na potrzeby energii odnawialnej.
EnglishThere are thousands of orphaned or abandoned children who live in substandard conditions.
Są tysiące osieroconych lub porzuconych dzieci, które żyją w niegodnych warunkach.
EnglishLast year, the largest Member State, Germany, abandoned this theory.
W ubiegłym roku największe państwo członkowskie, Niemcy, odstąpiło od tej teorii.
EnglishFirstly, the open coordination method is not working and must be abandoned.
Po pierwsze, otwarta metoda koordynacji nie działa i należy ją odrzucić.
EnglishI would like to know whether perhaps the Commission has overlooked or abandoned this target.
Chciałabym wiedzieć, czy Komisja być może pominęła ten cel lub z niego zrezygnowała.
EnglishIt is time the European Union abandoned its policy of double standards towards China.
Nadszedł czas, by Unia Europejska porzuciła swoją politykę podwójnych standardów wobec Chin.
EnglishWe must all set an example when it comes to abandoned and neglected children.
Wszyscy musimy świecić przykładem, jeżeli chodzi o problem porzuconych i zaniedbywanych dzieci.
EnglishWe are talking about vulnerable and often abandoned children who sometimes disappear from sight.
Mowa tu o bezbronnych i często porzuconych dzieciach, które czasami tracimy z oczu.
EnglishWe must skilfully use the resources we already have and which have been abandoned unnecessarily.
Musimy umiejętnie wykorzystać własne zasoby, które niepotrzebnie zostały porzucone.
EnglishThe statistics show that a growing number of farms are being abandoned.
Statystyki pokazują, że porzuca się coraz więcej gospodarstw rolnych.
EnglishThis proposal ought to be simply abandoned as unrealistic and irresponsible.
Ta propozycja powinna zostać po prostu odrzucona jako niemożliwa do zrealizowania i lekkomyślna.
EnglishThere are many abandoned children, not only in the developing world, but also in Europe.
Jest wiele adoptowanych dzieci, nie tylko w krajach rozwijających się, ale również w Europie.
EnglishI am sorry that the symbols of the European Union (the flag, anthem and motto) have been abandoned.
Z żalem przyjmuję odejście od symboli Unii Europejskiej (flagi, hymnu oraz dewizy).
EnglishStrasbourg is a symbol of European unity that must not be abandoned.
Strasburg jest symbolem jedności europejskiej i nie wolno go porzucać.
EnglishWe should also offer more help to women who have been abandoned by society.
Powinniśmy również zapewnić większe wsparcie kobietom, które zostały porzucone przez społeczeństwo.
EnglishIt is true, as I said before, that we have abandoned some things.
To prawda - jak wspomniałem wcześniej - że porzuciliśmy pewne aspekty.
EnglishThe holding of Tests of English as a Foreign Language (TOEFL tests) has been abandoned, for example.
Na przykład przestano organizować testy angielskiego jako języka obcego (testy TOEFL).
EnglishNo proceedings were taken and the whole thing was abandoned.
Nie zostało wszczęte żadne postępowanie, a cala sprawa została zaniechana.

Synonimy (angielski) dla "abandoned":

abandoned
abandonment