EN

to abandon {czasownik}

volume_up
to abandon (też: to banish)
Thousands of people had to abandon their homes in Mogadishu.
Tysiące ludzi musiały porzucić swe domy w Mogadiszu.
In both cases, the Commission cannot abandon its producers and we cannot allow that to happen.
W obu przypadkach Komisja nie może porzucić swych producentów, a my nie możemy na to pozwolić.
Which is not to say that innovation and progress are to be abandoned.
Nie znaczy to bynajmniej, że należy porzucić innowacje i postęp.
to abandon
They have to abandon their homeland in order to survive.
Muszą opuścić ojczyznę, aby przetrwać.
It cannot abandon minorities at this time of crisis.
Nie może opuścić mniejszości w dobie kryzysu.
This time, a flood in Romania has already taken the lives of at least 25 people, and thousands of people have been forced to abandon their homes.
Tym razem w Rumunii wielka woda pozbawiła życia już co najmniej 25 osób, a tysiące musiało opuścić swoje domy.
We cannot abandon the European citizens who are in this situation; we must help them.
Nie możemy porzucać obywateli europejskich znajdujących się w tej sytuacji, lecz musimy im pomóc.
I trust that at this time we cannot and must not abandon this aspiration.
Uważam, iż w tym momencie nie możemy i nie powinniśmy porzucać tych aspiracji.
Strasbourg is a symbol of European unity that must not be abandoned.
Strasburg jest symbolem jedności europejskiej i nie wolno go porzucać.
If not, the people will abandon the chief, go somewhere else and set up a new settlement.
Jeśli nie, ludzie opuszczą przywódcę, i założą osady w innym miejscu.
to abandon
volume_up
zarzucić {czas. dk} (zaniechać)
Even worse, it argues that any type of nationalisation or renationalisation should be abandoned.
Co gorsza, zawiera ono argument, że należy zarzucić każdy rodzaj nacjonalizacji lub renacjonalizacji.
zarzucić coś w pół drogi
On the issue of administrative burden, the target should not be a once-off which we reach and then abandon.
Jeżeli chodzi o obciążenia administracyjne, osiągnięty cel nie powinien być jednorazowy, a następnie zarzucony.
to abandon
to abandon (też: to give up)
volume_up
zarzucać {czas. ndk} (zaniechać)
In addition, by abandoning the rules of fair economic competition we will be creating a jungle.
Ponadto zarzucając zasady uczciwej konkurencji gospodarczej stworzymy prawo dżungli.
Unfortunately, the Lagendijk report does not explore such ways thus abandoning any realistic drive towards a better future.
Niestety sprawozdanie posła Lagendijka nie bada tych dróg, tym samym zarzucając jakiekolwiek realistyczne dążenie w kierunku lepszej przyszłości.
However, that does not mean that we have to abandon organised means of regulation.
Nie oznacza to jednak, że musimy zaniechać zorganizowanej regulacji.
However, the efforts to find solutions must not be abandoned.
Wysiłków na rzecz znalezienia rozwiązania nie można jednak zaniechać.
Unfortunately, though, this option for a peaceful solution has since been abandoned.
Niestety, jego propozycja pokojowego rozwiązania została od tego czasu zaniechana.
to abandon
volume_up
rezygnować {czas. ndk} (z czegoś)
(Laughter) That'll make you abandon something.
(Śmiech) To potrafi sprawić, że się z czegoś rezygnuje.
Above all, this budget demonstrates Parliament's determination not to abandon large-scale European investments during this crisis period.
Przede wszystkim w omawianym budżecie pokazano determinację Parlamentu, aby w obecnym okresie kryzysu nie rezygnować z dużych inwestycji europejskich.
Crops of this type, which are less viable than monocultures, are often abandoned.
Często rezygnuje się z uprawy tego typu, która jest mniej rentowna niż monokultura.
to abandon
to abandon

Przykłady użycia - "to abandon" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI would urge it to abandon that measure: it has no place in the European Union.
Wzywam do zrezygnowania z tych działań: nie ma dla nich miejsca w Unii Europejskiej.
EnglishIs it possible to abandon penalties, or is the penalty system a restrictive system?
Czy można zrezygnować z kar albo czy system kar jest systemem restrykcyjnym?
EnglishA thousand years into this period, we abandon our hunting and gathering patterns.
Przez tysiące lat trwania tego okresu porzuciliśmy zbieractwo i myślistwo.
EnglishI appeal to everyone to abandon this blockade in the interests of Europe.
Apeluję do wszystkich o zaprzestanie stosowania tej blokady w interesie Europy.
EnglishI trust that at this time we cannot and must not abandon this aspiration.
Uważam, iż w tym momencie nie możemy i nie powinniśmy porzucać tych aspiracji.
EnglishHowever, that does not mean that we have to abandon organised means of regulation.
Nie oznacza to jednak, że musimy zaniechać zorganizowanej regulacji.
EnglishExpecting countries to abandon coal just like that is unrealistic.
Oczekiwanie, że państwa tak po prostu zrezygnują z węgla, jest nierealistyczne.
EnglishI sincerely hope that the Commission will abandon that path once and for all.
Mam szczerą nadzieję, że Komisja raz na zawsze porzuci ten kierunek.
EnglishWe beg you not to abandon us and to listen to our request for help.
Błagamy, żebyście wysłuchali naszej prośby i nie pozostawiali nas w potrzebie.
EnglishThey call on us to totally abandon fundamental rights to protect something else.
Wzywa się nas za ich pomocą do całkowitej rezygnacji z praw podstawowych, aby chronić coś innego.
EnglishBut is the EU prepared to accept the obvious and abandon the project?
Jednakże czy UE jest przygotowana do zaakceptowania oczywistego i porzucenia projektu?
EnglishInstead, we want to abandon this system and start the search for an alternative.
Zamiast tego domagamy się zaprzestania prac nad tym systemem i rozpoczęcia poszukiwań alternatyw.
EnglishOn the other hand, we cannot abandon our sense of responsibility.
Z drugiej strony nie możemy zrezygnować z naszego poczucia odpowiedzialności.
EnglishIt means that we become outlaws, that we abandon our rights to legal protection.
Znaczy, że stajemy się ludźmi wyjętymi spod prawa, że zrzekamy się naszych praw do ochrony prawnej.
EnglishIf not, the people will abandon the chief, go somewhere else and set up a new settlement.
Jeśli nie, ludzie opuszczą przywódcę, i założą osady w innym miejscu.
EnglishBut we can't abandon it now; we have to push forward, get fusion to happen.
Ale nie możemy teraz przerwać, musimy przeć naprzód spowodować, że fuzja będzie rzeczywistością.
EnglishI was a little concerned that the Presidency was going to abandon its priorities.
Obawiałam się nieco, że prezydencja porzuci swe priorytety.
EnglishWe cannot abandon the European citizens who are in this situation; we must help them.
Nie możemy porzucać obywateli europejskich znajdujących się w tej sytuacji, lecz musimy im pomóc.
EnglishOver recent years, I have asked the Commission a number of times to abandon this fatal plan.
W ostatnich latach wielokrotnie zwracałem się do Komisji o rezygnację z tego zgubnego planu.
EnglishTo abandon our own actions now, however, would be unforgivable.
Ale zaniechanie naszych własnych działań dzisiaj byłoby niewybaczalne.

Synonimy (angielski) dla "abandoned":

abandoned
abandonment