"Aaron" po polsku

EN

"Aaron" - polskie tłumaczenie

volume_up
Aaron {nazwa wł.}
PL
PL

"Aaron" - angielskie tłumaczenie

EN
EN

Aaron {nazwa własna}

volume_up
And Moses and Aaron took these men that are mentioned by name:
Przyzwali tedy do siebie Mojżesz i Aaron mężów tych, którzy z imienia mianowani są.
And Aaron returned unto Moses unto the door of the tent of meeting: and the plague was stayed.
Zatem się wrócił Aaron do Mojżesza ku drzwiom namiotu zgromadzenia, gdy plaga zahamowana była.
Aaron Filler from Harvard said, "Isn't it time we stopped talking about selective pressures?
Aaron Filler z Uniwersytetu Harvarda powiedział: "Pora chyba zapomnieć o presjach selekcyjnych.
PL

Aaron {męski}

volume_up
Aaron
volume_up
Aaron {nazwa wł.}
Przyzwali tedy do siebie Mojżesz i Aaron mężów tych, którzy z imienia mianowani są.
And Moses and Aaron took these men that are mentioned by name:
Zatem się wrócił Aaron do Mojżesza ku drzwiom namiotu zgromadzenia, gdy plaga zahamowana była.
And Aaron returned unto Moses unto the door of the tent of meeting: and the plague was stayed.
Aaron Filler z Uniwersytetu Harvarda powiedział: "Pora chyba zapomnieć o presjach selekcyjnych.
Aaron Filler from Harvard said, "Isn't it time we stopped talking about selective pressures?

Przykłady użycia - "Aaron" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAnd they met Moses and Aaron, who stood in the way, as they came forth from Pharaoh:
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
EnglishAll the cities of the children of Aaron, the priests, were thirteen cities with their suburbs.
Owa wszystkich miast synów Aaronowych, kapłanów, trzynaście miast i przedmieścia ich.
Englishthe son of Abishua, the son of Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the chief priest;
Syna Abisujego, syna Fineesowego, syna Eleazarowego, syna Aarona kapłana najwyższego:
EnglishAnd Moses and Aaron took these men that are mentioned by name:
Przyzwali tedy do siebie Mojżesz i Aaron mężów tych, którzy z imienia mianowani są.
EnglishAnd Jehovah spake unto Moses and Aaron in mount Hor, by the border of the land of Edom, saying,
I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona na górze Hor, nad granicą ziemi Edomskiej, mówiąc:
EnglishAnd these are the names of the sons of Aaron: Nadab the first-born, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
A te są imiona synów Aaronowych: Pierworodny Nadab, potem Abiu, Eleazar, i Itamar.
EnglishAnd the sons of Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay wood in order upon the fire;
Potem nałożą synowie Aarona kapłana, ogień na ołtarzu, a ułożą drwa na ogień.
EnglishAnd these are the sons of Aaron: Eleazar his son, Phinehas his son, Abishua his son,
A ci są synowie Aaronowi: Eleazar syn jego, Finees syn jego,
EnglishAnd Jehoiada was the leader of [the house of] Aaron; and with him were three thousand and seven hundred,
Jojada także przedniejszy z synów Aaronowych, a z nim trzy tysiące i siedm set.
EnglishBring the tribe of Levi near, and set them before Aaron the priest, that they may minister unto him.
Każ przystąpić pokoleniu Lewiego, a postaw je przed Aaronem kapłanem, aby mu służyli,
EnglishAaron Filler from Harvard said, "Isn't it time we stopped talking about selective pressures?
Aaron Filler z Uniwersytetu Harvarda powiedział: "Pora chyba zapomnieć o presjach selekcyjnych.
EnglishAnd Aaron returned unto Moses unto the door of the tent of meeting: and the plague was stayed.
Zatem się wrócił Aaron do Mojżesza ku drzwiom namiotu zgromadzenia, gdy plaga zahamowana była.
EnglishTake Aaron and Eleazar his son, and bring them up unto mount Hor;
Weźmijże Aarona i Eleazara syna jego, a każ im wstąpić na górę Hor;
EnglishAnd Jehovah spake unto Moses and to Aaron, saying unto them,
I wezwał Pan Mojżesza, i rzekł do niego z namiotu zgromadzenia, mówiąc:
EnglishThey envied Moses also in the camp, [And] Aaron the saint of Jehovah.
Zatem gdy się wzruszyli zawiścią przeciw Mojżeszowi w obozie, i przeciw Aaronowi, świętemu Pańskiemu:
Englishand thou shalt give the money, wherewith the odd number of them is redeemed, unto Aaron and to his sons.
I oddasz te pieniądze Aaronowi i synom jego za okup onych, którzy zbywają nad liczbę ich.
Englishof Levi, Hashabiah the son of Kemuel: of Aaron, Zadok:
Nad pokoleniem Lewiego Chasabijasz, syn Chemuelowy; nad Aaronowem Sadok;
EnglishAnd Moses and Aaron did so; as Jehovah commanded them, so did they.
I umarł Józef, i wszyscy bracia jego, i wszystek on rodzaj.
EnglishNow these are the generations of Aaron and Moses in the day that Jehovah spake with Moses in mount Sinai.
A teć są rodzaje Aarona i Mojżesza w dzień, którego mówił Pan z Mojżeszem na górze Synaj.
EnglishAnd Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water.
A wziąwszy skórę z ofiary całopalenia rozrąbie ją na sztuki.

Synonimy (angielski) dla "Aaron":

Aaron