"a set of" po polsku

EN

"a set of" - polskie tłumaczenie

EN

a set of {rzeczownik}

volume_up
1. "sth"
a set of
volume_up
zestaw {m.} (czegoś)
In MLL, it's the middle set of genes, and in AML, it's the bottom set of genes.
W MLL jest to środkowy zestaw genów, w AML - dolny zestaw genów.
There's a new set of values, a new set of things people value.
To nowy zestaw wartości, nowy zestaw rzeczy, które ludzie cenią.
A set of administration syringes graduated in FSH units is supplied in the GONAL-f Multidose box.
Zestaw wielodawkowy zawiera zestaw strzykawek wyskalowanych w jednostkach FSH.
a set of
volume_up
komplet {m.} (czegoś)
The next time we award the Sakharov Prize, in December, we had better give them a set of chains and they can go straight to jail!
Następnym razem, kiedy będziemy przydzielać nagrodę Sakharova w grudniu, najlepiej dać im komplet łańcuchów i mogą od razu iść do wiezienia!
So in the 1930s, he hired a whole bunch of them, including a man named Hermann Long who, in 1938, gave a complete set of the plans for the Norden bombsight to the Nazis.
W latach 30, zatrudnił ich całą grupę, w tym Hermanna Longa, który w roku 1938 przekazał nazistom komplet planów celownika.

Przykłady użycia - "a set of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAll this requires more money than has provisionally been set aside by the Council.
Wszystko to wymaga więcej środków niż wstępnie zostało zarezerwowane przez Radę.
EnglishIn today's debate, we have discussed how we have to have an ecological mind-set.
Mówiliśmy dzisiaj w tej debacie, że musimy ugruntować swoją mentalność ekologiczną.
EnglishIn this context, the Council has forced the European Parliament to set priorities.
W tym kontekście Rada wymusiła na Parlamencie Europejskim określenie priorytetów.
EnglishThe standards that we want have been set out clearly in the joint resolution.
Standardy, których oczekujemy zostały jasno przedstawione we wspólnej rezolucji.
EnglishI shall turn now to the second issue, which is the SET Plan that we are discussing.
Przejdę teraz do drugiego zagadnienia, a mianowicie planu EPSTE, który omawiamy.
EnglishThe Commission is proposing to set a 0% rate of compulsory set-aside for 2008.
Komisja proponuje ustalenie wskaźnika obowiązkowego odłogowania na 0% w 2008 r.
EnglishThis approach allows sufficient room to manoeuvre to set individual requirements.
Podejście to daje wystarczające pole manewru do wyznaczania wymogów indywidualnych.
EnglishTo restore this confidence, we need to set out a very clear medium-term strategy.
Aby odbudować to zaufanie, musimy utworzyć bardzo jasną strategię średnioterminową.
EnglishWe support the Commission's proposal to set the age limit for children at six years.
Popieramy wniosek Komisji dotyczący ustalenia granicy wieku dzieci na sześć lat.
EnglishAll of this makes it more difficult to achieve the objectives set out by the EU.
Wszystko to coraz bardziej utrudnia osiągnięcie celów postawionych przez UE.
EnglishThe fight against this phenomenon is one of the priorities set in the 2020 strategy.
Walka z tym zjawiskiem jest jednym z priorytetów określonych w "Strategii 2020”.
EnglishThey must at least be required to respect the objectives which they themselves set.
Musimy wymagać od nich co najmniej przestrzegania założeń, które same ustaliły.
EnglishThe report contains a set of guidelines that we consider to be valid and fair.
Sprawozdanie zawiera szereg wytycznych, które uważamy za ważne i sprawiedliwe.
EnglishThe annual poverty reports in our Member States should set alarm bells ringing.
Roczne sprawozdania na temat ubóstwa w państwach członkowskich powinny bić na alarm.
EnglishThe citizens need to be set an example of solidarity in order to combat the crisis.
By skutecznie walczyć z kryzysem, należy dać obywatelom przykład solidarności.
EnglishThe United Kingdom and Ireland have already set a good example in this regard.
Pod tym względem Wielka Brytania i Irlandia już dały świetny przykład postępowania.
EnglishThis is set out in the Spanish Presidency's programme with which you are familiar.
Został on uwzględniony w programie prezydencji hiszpańskiej, który jest panu znany.
EnglishWe want to change the situation, but we should also set an example ourselves here.
Chcemy doprowadzić do zmiany tej sytuacji, lecz sami powinniśmy dać przykład.
EnglishEurope has set a clear-cut hierarchy in the new framework directive on waste.
Europa ustanowiła wyraźną hierarchię w nowej dyrektywie ramowej w sprawie odpadów.
EnglishWe should not have to count cows and set-aside fields and all that kind of thing.
Nie powinniśmy być zmuszani do liczenia krów, pól i innych tego typu rzeczy.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a set of"

a przedimek/rodzajnik
of przyimek
Polish
set rzeczownik
set przymiotnik