"a priori" po polsku

EN

"a priori" - polskie tłumaczenie

PL

"a priori" - angielskie tłumaczenie

EN

a priori {przysłówek}

volume_up
a priori
According to this line of thinking, everything he does should a priori be considered good.
Według takiego rozumowania wszystko, czego on dokona, należy a priori uznać za dobre.
And the other one was the chance, a priori, that the person had the disease or not.
Prawdopodobieństwo, że wynik testu był prawidłowy i prawdopodobieństwo bycia chorym a priori.
I did not start work with the a priori assumption that we must support or reject this Protocol.
Nie rozpocząłem pracy od założenia a priori, że musimy poprzeć lub odrzucić ten protokół.
PL

a priori {przysłówek}

volume_up
a priori
Według takiego rozumowania wszystko, czego on dokona, należy a priori uznać za dobre.
According to this line of thinking, everything he does should a priori be considered good.
Prawdopodobieństwo, że wynik testu był prawidłowy i prawdopodobieństwo bycia chorym a priori.
And the other one was the chance, a priori, that the person had the disease or not.
Nie rozpocząłem pracy od założenia a priori, że musimy poprzeć lub odrzucić ten protokół.
I did not start work with the a priori assumption that we must support or reject this Protocol.

Przykłady użycia - "a priori" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAccording to this line of thinking, everything he does should a priori be considered good.
Według takiego rozumowania wszystko, czego on dokona, należy a priori uznać za dobre.
EnglishAnd the other one was the chance, a priori, that the person had the disease or not.
Prawdopodobieństwo, że wynik testu był prawidłowy i prawdopodobieństwo bycia chorym a priori.
EnglishI believe that we cannot adopt a negative or positive opinion a priori on any remedy.
Uważam, że nie możemy z góry przyjąć negatywnej ani pozytywnej opinii w sprawie żadnego środka.
EnglishI did not start work with the a priori assumption that we must support or reject this Protocol.
Nie rozpocząłem pracy od założenia a priori, że musimy poprzeć lub odrzucić ten protokół.
EnglishThere is no a priori reason why an "H" has to go between that "W" and "A."
Nie ma odgórnej zasady, dla której "H" powinno być pomiędzy "W" i "A." (What) Ale jednak je tam umieszczacie.
EnglishWe should, to a large extent, be thinking about reform, but, in addition, we should not reject a priori what is a good tradition.
Powinniśmy w dużym stopniu myśleć o reformie, ale także nie odrzucać a priori tego, co jest dobrą tradycją.
EnglishAnd it's not based on an a priori notion.
EnglishAnd, to that end, you now want to check the budgets of the Member States a priori in the place of national parliaments.
Aby osiągnąć ten cel, chcą teraz Państwo kontrolować a priori budżety państw członkowskich, zastępując w tej roli parlamenty narodowe.
EnglishOne of them is that Sally Clark was innocent -- which is, a priori, overwhelmingly likely -- most mothers don't kill their children.
Jedno mówi, że Sally Clark była niewinna i to a priori jest bardzo prawdopodobne, większość matek nie zabija swoich dzieci.
EnglishThere is a general lack of awareness and an a priori attitude of rejection prevailing in the area of access to cross-border healthcare.
W zakresie dostępu do transgranicznej opieki zdrowotnej dominuje ogólny brak świadomości i aprioryczna postawa odrzucenia.
EnglishThey do not a priori pose a threat to global financial markets or the European economy; rather they are very beneficial to it.
Nie stanowią one a priori niebezpieczeństwa dla światowych rynków finansowych lub europejskiej gospodarki - są one wręcz dla niej korzystne.
EnglishIt would be much more efficient if monitoring were also carried out on the basis of prices - and this a priori, or at the time licences are issued.
O wiele bardziej wydajny byłby monitoring prowadzony również z uwzględnieniem cen - apriorycznie bądź w chwili wydawania licencji.
EnglishI feel it is pointless and detrimental to oppose this, and so I call on all the groups in Parliament to reject a priori a compromise text.
Uważam, że sprzeciwianie się temu jest bezcelowe i szkodliwe, toteż wzywam wszystkie grupy w Parlamencie do odrzucenia kompromisowego tekstu a priori.
EnglishSo, although I oppose military dictatorships a priori, I can only hope that, after a short period of time, a transition to democracy might occur.
A zatem, jakkolwiek a priori sprzeciwiam się dyktaturom wojskowym, mogę jedynie mieć nadzieję, że po krótkim czasie być może nastąpi przejście do demokracji.
EnglishEurope must remind Poland that the fight against the death penalty is laid down in the a priori principles of justice which are the sine qua non of being European.
Europa musi przypomnieć Polsce, że walka przeciw karze śmierci jest wpisana w zasady a priori sprawiedliwości, które stanowią warunek sine qua non bycia Europejczykiem.
EnglishClinically relevant improvement was defined a priori as at least 4-point improvement on the ADAS- Cog, no worsening on the ADCS-CGIC, and no worsening on the ADCS-ADL.
Klinicznie istotną poprawę zdefiniowano a priori jako co najmniej czteropunktową poprawę w skali ADAS- Cog, brak pogorszenia w skali ADCS- CGIC i brak pogorszenia w skali ADCS- ADL.
EnglishConsidering a product to be susceptible a priori of being banned in the future without any scientific basis gives rise to an unacceptable situation of a lack of legislative definition.
Uznanie z góry, bez jakichkolwiek podstaw prawnych, że produkt zostanie w przyszłości objęty zakazem, powoduje powstanie niemożliwej do zaakceptowania sytuacji braku definicji prawnej.

Synonimy (polski) dla "a priori":

a priori

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a priori"

a przedimek/rodzajnik
a little przysłówek
a bit przysłówek
a fly in the ointment
a great deal
a good deal
a few zaimek
Polish
a lot przysłówek
Polish
a red herring rzeczownik
a hell of a