"to a lesser extent" po polsku

EN

"to a lesser extent" - polskie tłumaczenie

EN

to a lesser extent {przysłówek}

volume_up
to a lesser extent (też: to a lesser degree)
Metabolites are excreted mainly in the urine and to a lesser extent in the faeces.
Metabolity są wydalane głównie z moczem i w mniejszym stopniu z kałem.
resistance mechanisms but to lesser extent than erythromycin.
u są również oporne na telitromycynę, jednak w mniejszym stopniu.
Cmax and to a lesser extent AUC increase disproportionately at doses above 40 mg.
Cmax i w mniejszym stopniu AUC zwiększają się nieproporcjonalnie po dawkach większych niż 40 mg.

Przykłady użycia - "to a lesser extent" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMetabolites are excreted mainly in the urine and to a lesser extent in the faeces.
Metabolity są wydalane głównie z moczem i w mniejszym stopniu z kałem.
EnglishCmax and to a lesser extent AUC increase disproportionately at doses above 40 mg.
Cmax i w mniejszym stopniu AUC zwiększają się nieproporcjonalnie po dawkach większych niż 40 mg.
EnglishIrbesartan is mainly metabolised by CYP2C9 and to a lesser extent by glucuronidation.
Irbesartan jest metabolizowany głównie przez CYP2C9, a w mniejszym stopniu ulega glukuronidacji.
EnglishMetabolites are excreted mainly in the urine (51 % of the dose), and to a lesser extent in the faeces.
Metabolity są wydalane głównie z moczem (51 % podanej dawki) i w mniejszym stopniu z kałem.
Englishresistance mechanisms but to lesser extent than erythromycin.
u są również oporne na telitromycynę, jednak w mniejszym stopniu.
EnglishDeferasirox is mainly glucuronidated by UGT1A1 and to a lesser extent UGT1A3.
Deferazyroks jest sprzęgany z kwasem glukuronowym głównie przez UGT1A1, a w mniejszym stopniu także przez UGT1A3.
EnglishSitaxentan sodium is an inhibitor of CYP2C9 and, to a lesser extent, CYP2C19, CYP3A4/ 5 and CYP2C8.
Sitaksentanu sodu jest inhibitorem CYP2C9 oraz, w mniejszym stopniu, CYP2C19, CYP3A4/ 5 i CYP 2C8.
EnglishThe major elimination route of thyrotropin alfa is believed to be renal and to a lesser extent hepatic.
Uważa się, że główną drogą eliminacji tyreotropiny alfa są nerki, a w mniejszym stopniu wątroba.
EnglishThis is the case with English, Spanish and Portuguese and, to a lesser extent, French.
Tak jest w przypadku takich języków jak angielski, hiszpański i portugalski oraz, w mniejszym stopniu, francuski.
EnglishAmprenavir in addition is also an inhibitor of the CYP3A4 enzyme, although to a lesser extent than ritonavir.
Dodatkowo amprenawir jest także inhibitorem enzymu CYP 3A4, chociaż w mniejszym stopniu, niż rytonawir.
EnglishAmbrisentan is primarily bound to albumin (96.5 %) and to a lesser extent to alpha1-acid glycoprotein.
Ambrisentan wiąże się głównie z albuminami (96, 5 %), a w mniejszym stopniu także z glikoproteiną kwaśną alfa1.
EnglishCYP2C9 was the principal isoenzyme involved, with 2C19, 3A4 and 2D6 involved to a lesser extent.
Głównym izoenzymem biorącym udział w metabolizmie rozuwastatyny jest CYP 2C9, w mniejszym stopniu, izoenzymy 2C19, 3A4 i 2D6.
EnglishAdrenergic α 1 and, to a lesser extent, histamine H1 and adrenergic α 2 receptors are also antagonised by risperidone.
Risperydon jest również antagonistą receptorów α1 - i, w mniejszym stopniu, histaminowych H1 oraz α2- adrenergicznych.
EnglishIt could also serve to legitimise the dictatorships in Tunisia, Libya and Syria, and to a lesser extent Algeria and Egypt.
Może to także służyć legitymizacji dyktatur w Tunezji, Libii i Syrii oraz, w mniejszym stopniu, w Algierii i Egipcie.
EnglishBrinzolamide is sequestered in RBCs due to its high affinity binding to CA-II and to a lesser extent to CA-I.
Ze względu na swoje duże powinowactwo do CA- II, a mniejszym stopniu do CA- I, brynzolamid w znacznym stopniu przechodzi do erytrocytów.
EnglishThe NCBs put banknotes and coins into circulation via the banking system and, to a lesser extent, the retail industry.
Banki te wprowadzają banknoty i monety do obiegu za pośrednictwem systemu bankowego oraz – na mniejszą skalę – sektora detalicznego.
EnglishThe oxidative step is regulated primarily by Cytochrome P450 isoenzymes 2B6 and 3A4 and to a lesser extent by 1A1, 1A2 and 2C19.
Etap utlenienia jest regulowany przede wszystkim przez izoenzymy 2B6 i 3A4 cytochromu P450 i w mniejszym stopniu przez 1A1, 1A2 i 2C19.
EnglishErlotinib is metabolised in the liver by the hepatic cytochromes in humans, primarily CYP3A4 and to a lesser extent by CYP1A2.
U ludzi, erlotynib jest metabolizowany przez układ cytochromów (CYP) w wątrobie, głównie przy udziale CYP3A4 i w mniejszym stopniu CYP1A2.
EnglishThe active substance in Livensa, testosterone, is a natural sex hormone produced in men and, to a lesser extent, in women.
Substancja czynna preparatu Livensa, testosteron, jest naturalnym hormonem płciowym wytwarzanym u mężczyzn, a w mniejszym stopniu także u kobiet.
EnglishErlotinib is metabolised in the liver by the hepatic cytochromes in humans, primarily CYP3A4 and to a lesser extent by CYP1A2.
U ludzi erlotynib jest metabolizowany w wątrobie przez układ enzymatyczny cytochromu (CYP), głównie przez CYP3A4 i w mniejszym stopniu CYP1A2.

Synonimy (angielski) dla "to a lesser extent":

to a lesser extent
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to a lesser extent"

a przedimek/rodzajnik
lesser przymiotnik
Polish
extent rzeczownik