"a laughing stock" po polsku

EN

"a laughing stock" - polskie tłumaczenie

EN

a laughing stock {rzeczownik}

volume_up
We have been making ourselves a laughing stock for long enough.
Już od wystarczająco długiego czasu robiliśmy z siebie pośmiewisko.
We would urge the Council to stop making this House a laughing stock, and the Council should also stop making itself a laughing stock.
Nalegalibyśmy, aby Rada przestała wystawiać tę Izbę na pośmiewisko, jak również powinna skończyć z wystawianiem samej siebie na pośmiewisko.
If the EU presses ahead and makes itself a laughing stock in the eyes of the world, that would help no one, especially not the Tibetans.
Jeśli UE będzie naciskać i będzie czynić z siebie pośmiewisko na oczach świata, nie pomoże to nikomu, a zwłaszcza Tybetańczykom.

Przykłady użycia - "a laughing stock" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMadam President, what a laughing stock the EU must be to its competitors!
Pani przewodnicząca! Jakim pośmiewiskiem musi być Unia Europejska dla swoich konkurentów!
EnglishFor many weeks and months, the city of Naples was a laughing stock all over the world.
Przez wiele tygodni i miesięcy Neapol był pośmiewiskiem całego świata.
EnglishWe have been making ourselves a laughing stock for long enough.
Już od wystarczająco długiego czasu robiliśmy z siebie pośmiewisko.
EnglishIf we fail to draw these long-term conclusions, we run the risk of being sidelined and becoming a laughing stock.
Jeśli tych dalekosiężnych wniosków nie wyciągniemy, narażamy się na marginalizację i śmieszność.
EnglishI am as one that is a laughing-stock to his neighbor, I who called upon God, and he answered: The just, the perfect man is a laughing-stock.
Pośmiewiskiem jestem przyjacielowi memu, który gdy woła do Boga, ozywa mu się; naśmiewiskiem jest sprawiedliwy i doskonały.
EnglishIf the EU presses ahead and makes itself a laughing stock in the eyes of the world, that would help no one, especially not the Tibetans.
Jeśli UE będzie naciskać i będzie czynić z siebie pośmiewisko na oczach świata, nie pomoże to nikomu, a zwłaszcza Tybetańczykom.
EnglishWe'll be a laughing stock.
EnglishWe would urge the Council to stop making this House a laughing stock, and the Council should also stop making itself a laughing stock.
Nalegalibyśmy, aby Rada przestała wystawiać tę Izbę na pośmiewisko, jak również powinna skończyć z wystawianiem samej siebie na pośmiewisko.
EnglishIt has made a laughing stock of the European Commission, which I must say was extremely naive and lenient in the textile quotas episode.
Wystawił na pośmiewisko Komisję Europejską, co - muszę powiedzieć - było niezwykle naiwne i pobłażliwe, jeśli chodzi o przypadek z tekstyliami.
EnglishIt is making a laughing stock of the whole world, because it knows that the world is market-led and that it covets the Chinese market.
Rząd chiński robi pośmiewisko z całego świata, wiedząc, jak kolosalna jest rola rynku we współczesnym świecie oraz że rynek chiński jest pożądany.
EnglishWould we employ an assistant here who becomes a laughing stock like Günther Oettinger has done on YouTube in 'Oettinger talking English'?
Czy zatrudnilibyśmy tu asystenta, który staje się pośmiewiskiem tak jak Günther Oettinger w nagraniu YouTube pt. "Oettinger mówi po angielsku”?
EnglishWhen Eurorail is broken up to allow the surplus capacity to be run by different companies, we will no longer have rolling stock, just laughing stock.
Jeżeli Eurorail podzieli się w sposób pozwalający, aby dodatkowe zasoby podlegały różnym spółkom, to nie będziemy mieli taboru kolejowego, ale beczkę śmiechu.
EnglishWe must not make ourselves a laughing stock by imposing a sky-high, extremely expensive level of liability on carriers of passengers by inland waterway.
Nie możemy wystawiać się na pośmiewisko, nakładając ogromne, niezwykle kosztowne wymagania w zakresie odpowiedzialności przewoźników osób drogą śródlądową.
EnglishThis is not a kindergarten; if we do not know what they have done, we cannot take responsibility for it, otherwise we make ourselves a laughing stock the world over.
To nie jest przedszkole; jeżeli nie wiemy, co Rada zrobiła, nie możemy za to brać odpowiedzialności, w przeciwnym razie wystawiamy się na pośmiewisko całego świata.
EnglishI am very critical of this European Parliament in any case, but it does have to take care not to make itself a hopeless laughing stock and turn into a kind of clone of the Supreme Soviet.
Jestem krytyczny względem tego Parlamentu Europejskiego, ale musi on chociaż zadbać o to, aby nie zrobić z siebie zupełnego pośmiewiska, stając się jakimś klonem Związku Sowieckiego.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a laughing stock"

a przedimek/rodzajnik
stock rzeczownik
stock przymiotnik
Polish