"a large number" po polsku

EN

"a large number" - polskie tłumaczenie

EN

a large number

volume_up
a large number (też: a great many, lots of)
There are a large number of cases of deficient transposal.
Istnieje wiele przypadków transpozycji w niedostatecznym stopniu.
The report also lays out a large number of principles and jointly agreed routes.
W sprawozdaniu uwzględniono wiele zasad i wspólnie obranych kierunków.
Today's resolution includes a large number of action proposals for the Committee.
Dzisiejsza rezolucja zawiera wiele propozycji działań dla komisji.
As Parliament rapporteur for Macedonia, I have received a large number of phone calls in recent days from citizens of various Balkan countries.
Jako sprawozdawca zajmujący się Macedonią otrzymałem w ostatnich dniach mnóstwo telefonów od obywateli poszczególnych państw bałkańskich.

Przykłady użycia - "a large number" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishInstead, once again, a large number of German and French banks were rescued.
Zamiast tego, raz jeszcze uratowano dużą liczbę niemieckich i francuskich banków.
EnglishA large number of direct visitors usually indicates untracked landing pages.
Duża liczba odwiedzin bezpośrednich oznacza zazwyczaj nieśledzone strony docelowe.
EnglishI am quite concerned for the future of a large number of European manufacturers.
Bardzo obawiam się o przyszłość znacznej liczby producentów europejskich.
EnglishThe report also lays out a large number of principles and jointly agreed routes.
W sprawozdaniu uwzględniono wiele zasad i wspólnie obranych kierunków.
EnglishI can assure you that there are many such leaders, and I personally know a large number.
Mogę państwa zapewnić, że wielu jest takich przywódców, ja sam znam ich wielu.
EnglishIn order to make this decision we need a large number of partners, in particular cities.
Aby podjąć tę decyzję, potrzeba nam wielu partnerów, w szczególności miast.
EnglishAgain, Turkey must meet a very large number of conditions to that end.
Raz jeszcze powiem, że Turcja musi spełnić w tym celu bardzo wiele warunków.
EnglishToday's resolution includes a large number of action proposals for the Committee.
Dzisiejsza rezolucja zawiera wiele propozycji działań dla komisji.
EnglishThis working programme includes seminars and workshops in a large number of third countries.
Programy robocze przewidują seminaria i warsztaty w wielu państwach trzecich.
English(DE) Madam President, we have quite a large number of important votes today.
(DE) Pani przewodnicząca! Mamy dzisiaj bardzo dużo ważnych głosowań.
EnglishA large number of original products are copied by look-alike products.
Wiele oryginalnych produktów jest kopiowanych przez tzw. produkty podobne.
EnglishRomania has a very large number of farmers, but their farms are small in size.
Liczba rolników w Rumunii jest duża, ale ich gospodarstwa są małe.
EnglishViolence against women is a problem that relates to a large number of different policy areas.
Przemoc wobec kobiet to problem, który wiąże się z wieloma różnymi sferami polityki.
EnglishRomania is not one of the states with a large number of deposits in excess of EUR 50 000.
Rumunia nie należy do państw o dużej liczbie depozytów przekraczających 50 tysięcy euro.
EnglishIn Germany we have a particularly large number of small and medium-sized businesses.
W Niemczech szczególnie liczne są małe i średnie przedsiębiorstwa.
EnglishIt can thus create useful new air routes and a large number of new jobs.
Dzięki niej mają szansę powstać użyteczne nowe trasy lotnicze i wiele nowych miejsc pracy.
EnglishHowever, I have a large number of reports from NGOs that I am happy to make available.
Dysponuję jednak licznymi sprawozdaniami instytucji pozarządowych, które chętnie udostępnię.
EnglishThis made it possible to adopt the report as a whole, despite the very large number of amendments.
Mimo bardzo dużej liczby poprawek pozwoliło to na przyjęcie całego sprawozdania.
EnglishThese initiatives naturally cover a large number of basic acts with subsequent regulation.
Obejmują one oczywiście znaczną liczbę podstawowych aktów, podlegających dalszej regulacji.
EnglishThe amendment finds a compromise on a large number of the hardest questions.
Ustanawia kompromis w zakresie wielu najtrudniejszych kwestii.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a large number"

a przedimek/rodzajnik
number rzeczownik
number przysłówek
Polish
large przymiotnik
a large pillow rzeczownik
Polish