EN

a great deal {rzeczownik}

volume_up
a great deal (też: a big part)
It is a fact that a great deal of real fraud lies below the surface.
Prawdą jest, że duża część faktycznych oszustw jest ukrywana.

Przykłady użycia - "a great deal" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishLet me remind the House, however, that there is still a very great deal to do.
Niech przypomnę jednak Izbie, że nadal jest do zrobienia bardzo poważny interes.
EnglishSimilarly, Europe has a great deal to gain economically from its cultural diversity.
Podobnie, Europa może zyskać bardzo wiele dzięki swej różnorodności kulturowej.
EnglishHowever, enlargement is another matter and requires a great deal of careful study.
Jednak rozszerzenie jest inną kwestią, która wymaga bardzo ostrożnej analizy.
English(ES) Mr President, ETA has caused a great deal of pain, and must disappear for good.
(ES) Panie Przewodniczący! ETA spowodowała wiele bólu i powinna zniknąć na zawsze.
EnglishThere is a great deal to be done, and this is your opportunity to take Europe forward.
Jest wiele rzeczy do zrobienia, i to pańska szansa, by pociągnąć Europę naprzód.
EnglishHowever, we are waiting with a great deal of interest for legally binding proposals.
Oczekujemy jednak z niepomiernym zainteresowaniem na prawnie wiążące wnioski.
EnglishWe ought to have achieved a great deal more and acted with greater determination.
Powinniśmy byli osiągnąć znacznie więcej i działać z większą determinacją.
EnglishMr President, Commissioner, ladies and gentlemen, we have now heard a great deal.
Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Usłyszeliśmy już bardzo wiele.
EnglishNow, however, we all know that it will cost European taxpayers a great deal.
Teraz jednak wszyscy wiemy, że będzie dużo kosztować europejskich podatników.
EnglishWe have already learned a great deal during the four previous budget procedures.
Wiele się już nauczyliśmy w ciągu obecnych czterech procedur budżetowych.
EnglishMr President, we have, of course, given this matter a great deal of thought.
Panie przewodniczący! Oczywiście głęboko zastanawialiśmy się nad tą kwestią..
EnglishUnfortunately, the tone and approach of the report could have been a great deal better.
Niestety, wydźwięk i podejście przedstawione w sprawozdaniu mogłyby być lepsze.
EnglishSome commentators have seen a great deal more in this role; others have seen less.
Niektórzy komentatorzy widzą w tej roli znacznie więcej, inni widzą mniej.
EnglishThere is not a great deal now to stop us reaching a consensus on the new Treaty.
Niewiele może nas teraz powstrzymać od osiągnięcia konsensusu w sprawie nowego Traktatu.
EnglishOur fellow citizens expect a great deal from the European Union in this regard.
Nasi obywatele oczekują od Unii Europejskiej bardzo dużo w tym względzie.
EnglishIn addition, we devoted a great deal of attention to the subject of frequency policy.
Ponadto wiele uwagi poświęciliśmy kwestii polityki dotyczącej częstotliwości.
EnglishI would therefore say to you that we are now going to pay a great deal of attention.
Dlatego chcę powiedzieć, że będziemy teraz zwracać dużą uwagę na tę kwestie.
EnglishIn other words, we must not be systematic, but must show a great deal of ingenuity.
Innymi słowy, nie możemy być systematyczni, ale musimy się wykazać dużą pomysłowością.
EnglishPrime Minister, you personally have done a good job and gained a great deal of respect.
Panie premierze! Osobiście wykonał pan dobrą robotę i zyskał pan ogromny szacunek.
EnglishI believe that the Commission has done a great deal towards achieving these objectives.
Jestem przekonany, że Komisja robi wiele dla osiągnięcia przedmiotowych celów.

Synonimy (angielski) dla "a great deal":

a great deal

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a great deal"

a przedimek/rodzajnik
deal rzeczownik
deal wykrzyknik
great przymiotnik