"a drop in the ocean" po polsku

EN

"a drop in the ocean" - polskie tłumaczenie

EN

a drop in the ocean [idiom]

volume_up
I therefore thank France, but it is a drop in the ocean.
Dlatego dziękuję Francji, ale to kropla w morzu potrzeb.
To kropla w morzu potrzeb.

Przykłady użycia - "a drop in the ocean" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishIf you look at the tables, this really is a drop in the ocean.
Jeśli spojrzeć na tabele, to jest to naprawdę kropla w morzu.
EnglishThese resources are but a drop in the ocean of what is needed.
Środki tego rzędu stanowią jedynie kroplę w morzu potrzeb.
EnglishThis represents a mere drop in the ocean, as the European Union's budget amounts to around 1% of the GDP of the Member States.
To jest kropelka, bowiem budżet Unii stanowi około 1% PKB krajów członkowskich.
EnglishI therefore thank France, but it is a drop in the ocean.
Dlatego dziękuję Francji, ale to kropla w morzu potrzeb.
EnglishThat is a drop in the ocean for such an important issue.
To kropla w morzu w przypadku tak ważnego zagadnienia.
EnglishHowever, this is little more than a drop in the ocean.
To jednak jest zaledwie nieco więcej niż kropla w morzu.
EnglishWe must be clear, however, that such support is just a drop in the ocean, in the truest sense of the expression.
Musimy jednak jasno stwierdzić, że takie wsparcie to kropla w morzu w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu.
EnglishA drop in the ocean, I know, but I'll take it, and so should you, because this love story, however romantic, is also instructive.
Ta miłosna historia, jakkolwiek romantyczna, jest także pouczająca.
EnglishWe might think that anything that we do as an individual is just a drop in the ocean, that it can't really make a difference.
Możemy sądzić, że to, co jako jednostka robimy, jest tylko kroplą w oceanie i że to nie ma wpływu na nic.
EnglishThe pilot projects currently being undertaken in 10 Member States are a drop in an ocean, which we still have to cross.
Projekty pilotażowe rozpoczęte w 10 państwach członkowskich to kropla w morzu potrzeb, z którymi wciąż musimy się uporać.
EnglishOnly 25-26 advisors per country, a mere drop in the ocean, and in no way sufficient for the task in hand.
Tylko 25-26 doradców w każdym kraju, jedynie kropla w morzu potrzeb, w żadnym wypadku niewystarczająca dla realizacji wyznaczonego zadania.
EnglishHowever, all that will be a drop in the ocean compared to what could be achieved if we had a properly functioning government.
To wszystko będzie jednak kroplą w morzu w porównaniu z tym, co można by osiągnąć, gdyby istniał właściwie funkcjonujący rząd.
EnglishIt is no more than a drop in the ocean.
EnglishIt is a drop in the ocean.
EnglishAltogether we have earmarked EUR 18 million for it, but that sum is a drop in the ocean compared with the subsidies the European Union pays tobacco growers every year.
Przeznaczyliśmy łącznie 18 mln euro na ten cel, jednak suma ta jest tylko kroplą w morzu potrzeb w porównaniu z roczną sumą dopłat UE do upraw tytoniu.
EnglishThe Committee on Industry, Research and Energy indicates the need for more funding for small and medium-sized enterprises, but this, too, is a drop in the ocean.
Komisja Przemysłu, Badań i Energii wskazuje na potrzebę zwiększenia środków dla małych i średnich przedsiębiorstw, lecz to także jest kropla w morzu potrzeb.
EnglishOtherwise all our great plans will be meaningless and the Europeans alone will make enormous efforts for results that will remain a drop in the ocean.
W przeciwnym przypadku wszystkie nasze wielkie plany nie będą miały znaczenia, a sami Europejczycy będą wkładać ogromne wysiłki, aby osiągnąć rezultaty, które będą kroplą w morzu.
EnglishIt would only be a drop in the ocean, but it would be symbolic, and it would show that we really do mean, in practice, the many fine words that are spoken in this House.
Będzie to, co prawda, tylko kropla w morzu, lecz będzie ona symboliczna i pokaże, co w praktyce oznaczają tak liczne piękne słowa, które wypowiadamy w tej Izbie.
EnglishSo yes, 25 000 people are nothing, they are a drop in the ocean for the entire Union but 1000 people arriving in the southernmost Member State are a lot.
Więc istotnie, 25 tysięcy ludzi to nic dla całej Unii, są oni kroplą w morzu, ale tysiąc osób przybywających do najbardziej wysuniętego na południe państwa członkowskiego - to wiele.