EN

a couple of

volume_up
a couple of (też: several, some, a few, any, few)
I think there are a couple -- there are many reasons -- but a couple just to focus on briefly.
Sądzę, że jest kilka - jest wiele powodów - ale kilka, na których pokrótce się skupimy.
. - Madam President, I want to make a couple of important and essential points.
Pragnę poczynić kilka istotnych i zasadniczych uwag.
So over the next couple of years, students and I worked to develop a process.
Przez następne kilka lat razem ze studentami pracowaliśmy nad technologią.
a couple of (też: a couple)
Now there's a couple -- there's a couple of lessons that you can take from this.
Jest też parę... jest parę rzeczy, których można się od nich nauczyć.
And there are a couple of sequences in the movie, like these couple of moments I'll show you.
W filmie jest parę wyjątkowych scen, które teraz pokażę.
And having thought about this a little bit, I see a couple different possibilities.
I po przemyśleniach widzę parę różnych możliwości.
- (SK) There are a couple of things I would like to say about the report.
- (SK) Chciałbym poruszyć dwie kwestie dotyczące przedmiotowego sprawozdania.
To conclude, I just have a couple more things to say.
Na koniec pragnę jeszcze poruszyć dwie rzeczy.
We have a couple fingertip surfaces that are larger. ~~~ These are the surfaces the monkey is using to manipulate the tool.
Mamy też dwie większe powierzchnie opuszków palców, które są używane przez małpę do manipulacji narzędziami.

Przykłady użycia - "a couple of" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishI just want to make a couple of points today about the things that we need to do.
Chciałbym jedynie wspomnieć o kilku rzeczach, które należy w związku z tym zrobić.
EnglishI love the idea that people will sit in one room for a couple of hours and listen.
Kocham tę ideę, żeby ludzie siedzieli w jednej sali przez kilka godzin, słuchając.
EnglishJust let me clarify a couple of points that have given rise to controversy.
Proszę pozwolić tylko, że wyjaśnię kilka punktów, które były przyczyną polemiki.
EnglishAnd this is just a selection of things that were built in the last couple of years.
A to są tylko wybrane rzeczy, które zostały zbudowane w ciągu ostatnich kilku lat.
EnglishSo, a couple years ago, one of the mentor mothers came back, and she told me a story.
Kilka lat temu wróciła do nas jedna z matek-mentorek i opowiedziałą mi historię.
Englishneed to stop taking Velmetia for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Velmetia na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
Englishneed to stop taking Efficib for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Efficib na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
Englishneed to stop taking Janumet for a couple of days before and after the procedure
Może być konieczne odstawienie leku Janumet na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.
EnglishA couple of years ago, we were told that our children would not know what snow was.
Kilka lat temu mówiono nam, że nasze dzieci nie będą wiedziały, co to śnieg.
EnglishI should like to say a couple of things about my report on vessel traffic monitoring.
Chciałbym poruszyć kilka spraw z mojego sprawozdania o monitorowaniu ruchu statków.
EnglishA couple of my Conservative EPP colleagues have made comments about this.
Kilku moich kolegów konserwatystów z grupy EPP wyraziło w tej sprawie kilka uwag.
EnglishAnd the first project is something we did a couple of years ago in Zaragoza, Spain.
I pierwszy projekt to ten, który wykonaliśmy kilka lat temu w Saragossie w Hiszpanii.
EnglishI should like to add a couple of words about the results of our efforts this year.
Pragnę dodać kilka słów na temat wyników naszych działań w roku bieżącym.
EnglishSo over the next couple of years, students and I worked to develop a process.
Przez następne kilka lat razem ze studentami pracowaliśmy nad technologią.
English(Laughter) But let me just read you a couple of random passages from page 217.
(Śmiech) Ale pozwólcie że przeczytam kilka losowych wersów ze strony 217.
EnglishI started a couple of businesses that I thought would be the ticket to financial freedom.
Otworzyłem kilka biznesów, które uznałem, że mogą mi dać niezależność finansową.
English. - Madam President, I want to make a couple of important and essential points.
autorka. - Pani przewodnicząca! Pragnę poczynić kilka istotnych i zasadniczych uwag.
EnglishBut about school, if you could sneak in a couple hours ' sleep, you'd catch up.
A wracając do szkoły, gdybyś trochę więcej czasu poświęcił nauce to podgoniłbyś materiał.
EnglishBacteria have been on the Earth for billions of years; humans, couple hundred thousand.
Bakterie są na Ziemi od miliardów lat. ~~~ Ludzie – zaledwie paręset tysięcy.
EnglishThere are a couple of exceptions when keyboard shortcuts don't work as well.
Istnieje kilka wyjątków, w których skróty klawiaturowe nie sprawdzają się zbyt dobrze.

Synonimy (angielski) dla "a couple of":

a couple of
English

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a couple of"

a przedimek/rodzajnik
of przyimek
Polish
couple rzeczownik
a lot of
a bunch of
a bit of
Polish
a piece of rzeczownik
Polish
a couple hundred przysłówek
Polish
a member of przymiotnik
Polish
a number of przysłówek
Polish