"to a certain extent" po polsku

EN

"to a certain extent" - polskie tłumaczenie

EN

to a certain extent

volume_up
After all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.
W końcu to właśnie telekomunikacja w pewnym stopniu nadaje Europie ludzką twarz.
However, in the meantime, we can take stock to a certain extent.
Jednakże w międzyczasie możemy w pewnym stopniu dokonać oceny.
To a certain extent, this can be countered by investments in old and new infrastructure.
W pewnym stopniu można temu przeciwdziałać poprzez inwestycje w starą i nową infrastrukturę.

Przykłady użycia - "to a certain extent" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishAfter all, it is telecommunications that to a certain extent give Europe a human face.
W końcu to właśnie telekomunikacja w pewnym stopniu nadaje Europie ludzką twarz.
EnglishI had that condition, to a certain extent, from my own childhood illness.
Miałam takie warunki, do pewnego stopnia, z powodu mojej choroby w dzieciństwie.
EnglishThat is what we have been trying to do, and to a certain extent are still trying to do.
To właśnie próbowaliśmy zrobić i do pewnego stopnia nadal próbujemy robić.
EnglishThe second point is, to a certain extent, an incorporation of the proportionality principle.
Drugi punkt mówi, do pewnego stopnia, o inkorporacji zasady proporcjonalności.
EnglishTo a certain extent, this can be countered by investments in old and new infrastructure.
W pewnym stopniu można temu przeciwdziałać poprzez inwestycje w starą i nową infrastrukturę.
EnglishMr Verhofstadt said that, to a certain extent, we are hypocrites.
Pan poseł Verhofstadt powiedział, że w pewnym sensie jesteśmy hipokrytami.
EnglishI consider the Tibetan people's claims to be legitimate and to a certain extent logical.
Sądzę, że roszczenia Tybetańczyków są uprawnione i dość logiczne.
EnglishAll these topics are important and to a certain extent will be included in the new social agenda.
Wszystkie te tematy są ważne, a do pewnego stopnia będą włączone w nową agendę społeczną.
EnglishI am also convinced that by helping Pakistan, we also, to a certain extent, help ourselves.
Jestem również przekonany, że pomagając Pakistanowi, w pewnym sensie pomagamy również samym sobie.
EnglishSome of these points have been addressed to a certain extent. I myself ...
Niektóre z tych problemów do pewnego stopnia rozwiązano.
EnglishI would like to mention some of the problems which, to a certain extent, have an impact on safety.
Chciałbym wspomnieć o kilku problemach, które do pewnego stopnia mają wpływ na bezpieczeństwo.
EnglishUnfortunately, however, this will also come into play to a certain extent.
Niestety jednak i to w pewnym stopniu da o sobie znać.
EnglishI view this to a certain extent as a lack of trust in Parliament.
Traktuję to jako przejaw pewnego braku zaufania do Parlamentu.
EnglishI believe that can only be done if agriculture is, to a certain extent, re-nationalised.
Moim zdaniem można to osiągnąć tylko wtedy, gdy rolnictwo jest w pewnym stopniu ponownie znacjonalizowane.
EnglishHowever, in the meantime, we can take stock to a certain extent.
Jednakże w międzyczasie możemy w pewnym stopniu dokonać oceny.
EnglishIt is, to a certain extent, immoral, and it is also warped.
Jest do pewnego stopnia niemoralny, a także wypaczony.
EnglishTo a certain extent, the final question in our questionnaire provides an answer to what Mr Savary said.
Ostatnie pytanie w naszym kwestionariuszu do pewnego stopnia odpowiada na pytanie pana posła Savary'ego.
EnglishTo a certain extent, this results from a lack of effective mechanisms of control and supervision.
Wynika to poniekąd z braku efektywnych mechanizmów kontroli i nadzoru. Istniejący od 1999 roku Europejski Urząd ds.
EnglishThe Commission, in line with its usual practices, presented a binding and, to a certain extent, reductionist directive.
Zgodnie ze swoją zwyczajową praktyką Komisja przedłożyła wiążącą i do pewnego stopnia uproszczoną dyrektywę.
EnglishTo a certain extent, it does.
Czy istnieje zależność pomiędzy karierą naukową a mobilnością?

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "to a certain extent"

a przedimek/rodzajnik
extent rzeczownik
certain przymiotnik
certain zaimek