EN

a certain {przymiotnik}

volume_up
a certain (też: certain, some)
The Commission should, however, proceed with a certain amount of circumspection here.
Komisja powinna tu jednak działać z niejaką powściągliwością.
one who for a certain insurrection made in the city, and for murder, was cast into prison.
Który był dla niejakiego rozruchu w mieście uczynionego, i dla mężobójstwa wsadzony do więzienia.
and kept back [part] of the price, his wife also being privy to it, and brought a certain part, and laid it at the apostles' feet.
I ujął nieco z onych pieniędzy z wiadomością żony swojej, a przyniósłszy część niejaką, położył u nóg apostolskich.

Przykłady użycia - "a certain" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishWe also agree with the need to strengthen data protection for a certain period.
Zgadzamy się także z koniecznością wzmocnienia ochrony danych na określony czas.
EnglishI would have liked to see more progress in certain areas of this whole project.
Chciałbym, aby w niektórych dziedzinach całego projektu osiągnięto większy postęp.
EnglishAnnual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (debate)
Bilans roczny niektórych form spółek w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw (debata)
EnglishAgreement between the EC and New Zealand on certain aspects of air services (vote)
Umowa WE - Nowa Zelandia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
EnglishSide effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
Działania niepożądane mogą pojawiać się z określoną częstością, określoną poniżej:
Englishif you are suffering from certain infections which do not respond to antibiotics
pacjent cierpi na pewne zakażenia, które nie reagują na podawane antybiotyki
EnglishDifferences must be taken into account without penalising certain business models.
Należy mieć wzgląd na różnice, nie penalizując określonych modeli biznesowych.
EnglishThose of us who earn a certain income level, we have something called choice.
Ci z nas, którzy dostają dobrą pensję, mają przywilej który nazywa się "wybór".
EnglishWith regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.
Co się zaś tyczy treści, każdemu z nas pewne aspekty odpowiadają, a inne nie.
EnglishWe like it because it not only sets out rights but also highlights certain needs.
Podoba nam się, ponieważ nie tylko określa prawa, ale też naświetla pewne potrzeby.
EnglishYou should not be given certain types of vaccines while on treatment with STELARA.
Nie należy podawać niektórych rodzajów szczepionek podczas leczenia lekiem STELARA.
EnglishTreatment of patients with certain inflammatory disorders (immunomodulation).
Leczenie pacjentów z pewnymi zaburzeniami odczynu zapalnego (immunomodulacja).
EnglishThis makes for a certain consistency, and that is important for later use as well.
Przyczynia się to do pewnej spójności, która będzie ważna w dalszych pracach.
EnglishOne thing is certain: the climate debate is just a minor part of our problem.
Jedno jest pewne: debata klimatyczna jest mało istotnym elementem całego problemu.
EnglishIn certain circumstances, mast cell tumours can be life threatening for your dog.
W pewnych okolicznościach guz z komórek tucznych może stanowić zagrożenie życia psa.
EnglishYour doctor will check that your haemoglobin does not exceed a certain level.
Lekarz sprawdzi, czy stężenie hemoglobiny nie przekracza określonego poziomu.
EnglishA certain kind of balance between these important values is essential here.
Konieczna jest tutaj pewnego rodzaju równowaga między tymi ważnymi wartościami.
EnglishWhile this agreement is satisfactory, certain points could still have been improved.
Chociaż umowa jest satysfakcjonująca, można by nadal poprawić niektóre zapisy.
EnglishSo, you have noted a certain number of issues on which we are entirely in agreement.
Odnotowali państwo zatem kilka kwestii, co do których całkowicie się zgadzamy.
EnglishObviously, our political group would have placed greater emphasis on certain aspects.
Oczywiście, nasza grupa polityczna położyłaby większy nacisk na niektóre aspekty.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a certain"

a przedimek/rodzajnik
certain przymiotnik
certain zaimek
a little przysłówek
a bit przysłówek
a fly in the ointment
a great deal
a good deal
Polish