"a bit more" po polsku

EN

"a bit more" - polskie tłumaczenie

EN

a bit more {przysłówek}

volume_up
a bit more
A bit more honesty is needed, too, as Russia comes up to two major elections.
Konieczne jest też trochę więcej szczerości, ponieważ w Rosji nadchodzi czas ważnych wyborów.
They would make a little bit more money; their standard of living would shift and would get better.
Zarabiali trochę więcej. ~~~ Poziom ich życia ulegał zmianie i polepszał się.
Now, this could do with a bit more work.
Przydałoby się trochę więcej pracy.

Przykłady użycia - "a bit more" po polsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

EnglishMoreover, we do not merely want to bring about a bit more equality in working life.
Co więcej, nie chcemy jedynie spowodować nieco więcej równości w życiu zawodowym.
EnglishBut that's probably going to end in failure, so we need to be a bit more focused.
Ale to raczej zakończy się klęską, więc musimy się bardziej skoncentrować.
EnglishAnd maybe we'd be helped financially a little bit more, which had been desperately difficult.
I może pomogą nam finansowo, choć trochę, bo ta kwestia była potwornie trudna.
EnglishA bit more honesty is needed, too, as Russia comes up to two major elections.
Konieczne jest też trochę więcej szczerości, ponieważ w Rosji nadchodzi czas ważnych wyborów.
EnglishSo, bladders are definitely a little bit more complex than the other structures.
Pęcherz moczowy jest bardziej skomplikowany niż inne struktury.
EnglishAnd, of course, you can't do that unless you understand yourself a bit more.
Nie da się tego zrobić, dopóki nie zrozumiemy lepiej samych siebie.
EnglishCharles Hazlewood: Yeah, you sound a bit more like cows really than human beings.
Charles Hazlewood: Tak, brzmicie bardziej jak krowy niż ludzie.
EnglishMr Audy, the national voting system is a bit more complicated in some States.
W niektórych państwach członkowskich krajowy system głosowania jest trochę bardziej skomplikowany.
EnglishFor that, you need officials who have a little bit more time to go there.
Na to mogą sobie pozwolić inni urzędnicy, które mają więcej czasu.
EnglishIndeed, Rensink's subjects took only a little bit more than a second to press the button.
Faktycznie, badanym przez Rensinka naciśnięcie przycisku zajęło tylko troszkę ponad sekundę.
EnglishThey would make a little bit more money; their standard of living would shift and would get better.
Zarabiali trochę więcej. ~~~ Poziom ich życia ulegał zmianie i polepszał się.
EnglishSo you have a little bit more thought before you commit to combat.
Wszystko dotyczyło spontaniczności pochodzącej z ich wspólnej mądrości.
EnglishIt's not as big as a gothic cathedral, so he can write things that are a little bit more intricate.
Nie tak duża jak gotycka katedra więc pisał utwory bardziej skomplikowane.
EnglishI am a bit more critical about the sections dealing with capacity.
Nieco bardziej krytycznym okiem patrzę na część sprawozdania, która dotyczy przepustowości.
EnglishThat is where we need a little bit more in the financial declarations.
Właśnie tutaj potrzebujemy nieco więcej deklaracji finansowych.
EnglishIf you're up the scale a little bit more, why, a brass thali.
Jeśli jesteś w hierarchii jeszcze wyżej, wtedy jesz z mosiężnego thali.
EnglishOn certain amendments, however, the Commission has to be a bit more nuanced.
Jednak w przypadku niektórych poprawek Komisja zmuszona jest przyjąć nieco bardziej wyważone stanowisko.
EnglishOnce the animal knows this, we make the task a bit more difficult.
Gdy zwierzę się tego nauczy, czynimy zadanie nieco trudniejszym.
EnglishMaybe if we got laid a little bit more often, we wouldn't be so.
Może gdybyśmy leżeli w łóżku trochę częściej, nie bylibyśmy tacy.
EnglishAnd what I'm going to do today is tell you a little bit more about how it really works on the inside.
Natomiast ja zamierzam dzisiaj opowiedzieć wam trochę obszerniej, jak to działa od środka.

Podobne polskie tłumaczenia dla słowa "a bit more"

a przedimek/rodzajnik
bit rzeczownik
more przysłówek
more przymiotnik
more określnik
Polish
a bit of advice
a bit of
Polish
a bit ropy przymiotnik