"to tolerate" - niderlandzkie tłumaczenie

EN

"to tolerate" po niderlandzku

EN to tolerate
volume_up
[tolerated|tolerated] {czasownik}

We can no more tolerate this than we can tolerate a lack of access to general documents.
Net als het gebrek aan toegang tot documenten kunnen wij dit niet tolereren.
Naturally, the EU does not tolerate torture and abuse of prisoners.
Vanzelfsprekend kan de Unie marteling en mishandeling van gevangenen niet tolereren.
Why do so many tolerate acts of racial violence by gangs?
Waarom tolereren zoveel mensen racistische gewelddaden van bendes?
We also tolerate the difference between France, Germany and England etc.
Wij dulden ook verschillen tussen bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland en Engeland.
They do not tolerate independent organisations and other centres of power alongside them.
Ze dulden geen onafhankelijke organisaties en andere machtscentra naast zich.
We cannot simply tolerate and accept the violation of human rights.
Wij kunnen eenvoudig niet dulden dat de mensenrechten geschonden worden.
We simply cannot tolerate any more a sloppy attitude to safety at sea by any Member State.
Wij kunnen niet langer dulden dat een of andere lid-staat ten aanzien van de veiligheid op zee een lakse houding aanneemt.
This kind of recognised scientific risk must not be tolerated in any way.
Ten aanzien van dit soort wetenschappelijk erkende feiten mag er geen enkele toegeeflijkheid zijn.
By the same token, all the governments are running budget deficits and cannot tolerate any increase in them.
En aangezien de staten anderzijds alleen een begrotingstekort hebben, kunnen zij evenmin aanvaarden deze tekorten te verhogen.
Dat zijn zaken die we hier absoluut niet kunnen verdragen.
It contains caffeine, which animals cannot tolerate.
Ze bevat immers cafeïne, die de dieren niet verdragen.
We wouldn't tolerate our parks being swamped by human sewage, but beaches are closed a lot in our country.
We zouden niet kunnen verdragen dat onze parken bedolven zouden worden onder menselijk afvalwater.
It is the great drug barons whom we seem to tolerate.
Zijn dat de drugsbaronnen die wij schijnen te gedogen?
We can no longer tolerate the people who ruin lives by making money from addicts.
We kunnen niet langer gedogen dat er mensen zijn die geld verdienen aan de verslaafden en zo levens verwoesten.
Drugs are banned under criminal law, but the government and parliament have agreed to tolerate their use.
De strafwet verbiedt drugs maar regering en parlement hebben afgesproken het gebruik te gedogen.
Can we tolerate all these things happening without anything ever being said or done?
Moeten wij alles dan maar door de vingers zien en toelaten dat er nooit iets wordt gedaan of gezegd?
We cannot tolerate a situation where these rogue flag states continue to allow their ships to sail the seven seas.
We kunnen niet toelaten dat deze nalatige vlagstaten onze zeeën bevaren.
Is such a state of affairs to be tolerated in Europe in 1997?
Moeten wij dit anno 1997 in ons werelddeel toelaten?
Crops which tolerate different temperatures and levels of drought and rainfall may help to ensure that there is food in areas which currently experience famine.
Als er gewassen zijn die verschillende temperaturen, droogteniveaus en vochtgehaltes kunnen verdragen, kan er voedsel verbouwd worden in gebieden waar nu honger wordt geleden.
Having only recently debated and adopted the directive on the European internal market for electricity and gas, we should not tolerate any distortions of competition.
Want we mogen geen concurrentievervalsing tolereren, temeer daar wij pas geleden nog de richtlijn de Europese interne markt voor elektriciteit en ook voor gas hebben bediscussieerd en vastgesteld.
Since Sweden has only recently become a Member of the European Union, some of the problems which might arise and monopoly situations which are there have to be tolerated for the time being.
Aangezien Zweden nog maar kort geleden is toegetreden tot de Europese Unie, moeten sommige problemen die zich kunnen voordoen en monopoliesituaties die bestaan, voorlopig getolereerd worden.
to tolerate (też: to abide, to bear, to endure, to put up with)
volume_up
velen {czas.}
European citizens no longer tolerate them and many, often wrongly, also blame the European Union.
De Europese burgers accepteren dit niet langer, en velen vinden, hoewel vaak niet terecht, dat de Europese Unie hiervoor verantwoordelijk is.

Przykłady użycia - "to tolerate" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAre we prepared to tolerate that for the sake of a slice of salami in our sandwich?
Hebben we dat er nou voor over om dat plakje salami op onze sandwich te nuttigen?
EnglishTurkey's establishment cannot tolerate discontent, protest or a different outlook.
De heersende klasse in Turkije verdraagt geen ongenoegen, protest en andere opvattingen.
EnglishPublic opinion will not tolerate things carrying on in the same old way.
De publieke opinie zal niet accepteren dat alles op de oude voet verder gaat.
EnglishHow can the directors in the boardrooms of these firms actually tolerate this?
Hoe kunnen de bazen in hun directielokalen het met zichzelf uithouden?
EnglishNo one else would tolerate these things, but the Dalits are forced to do so.
Niemand anders zou dat accepteren, maar de Dalits zijn ertoe gedwongen.
EnglishMost members of the Liberal Group can tolerate this precarious balance.
Het grootste deel van de liberale fractie kan best dat wankele evenwicht respecteren.
EnglishThere are, I am afraid to say, a large number of verbal, and we must not tolerate them.
Dergelijke verbale ontsporingen komen helaas vaak voor en wij moeten dit niet toestaan.
EnglishAs long as we tolerate this, there will be groups of workers who are discriminated against.
Zolang wij dat toestaan, blijven er achtergestelde groepen arbeiders bestaan.
EnglishI can assure you that the citizens would not tolerate such a Union.
Een dergelijke Unie zullen onze burgers niet aanvaarden, dat kan ik u verzekeren.
EnglishThe Committee on Women’ s Rights is unwilling to tolerate this silence any longer.
De Commissie rechten van de vrouw wil dit thema bespreekbaar maken.
EnglishThat is unacceptable, and we cannot continue to tolerate such practices.
Dit is onaanvaardbaar en wij kunnen deze praktijken niet langer toestaan.
EnglishWhat has happened in this matter is simply awful, and we shall not tolerate it.
Wat er in deze zaak is gebeurd, is gewoon te gek voor woorden en daarmee gaan wij niet akkoord.
EnglishSerbia refuses to tolerate any involvement in its supposedly " internal ' affairs in Kosovo.
Servië weigert elke inmenging in haar zogenaamde binnenlandse aangelegenheid Kosovo.
EnglishIt is very difficult to tolerate the fact that, in this respect, Parliament is only consulted.
Wij kunnen moeilijk aanvaarden dat het Parlement terzake alleen maar wordt gehoord.
EnglishThey could not tolerate a further increase in ancillary wage costs.
Een nieuwe verhoging van de loonkosten kan het midden- en kleinbedrijf niet meer aan.
EnglishWe must not give the Russians the impression that we will tolerate it.
Ik denk dat wij de Russen ook niet moeten wijsmaken dat wij dat pikken.
EnglishThat is not on, and the international community cannot tolerate it.
Dat kan niet, en dat mag de internationale gemeenschap ook niet toestaan.
EnglishTherefore we cannot tolerate having ineffective diplomats in situ.
We kunnen dan ook geen genoegen nemen met niet goed functionerende diplomaten ter plekke.
EnglishSo we can no longer tolerate this but must act and act at once!
Omdat dat niet geaccepteerd kan worden, moeten we actie ondernemen en wel onmiddellijk!
EnglishIt seems obvious to me that we must not tolerate such practices.
Het lijkt me duidelijk dat we zulke praktijken niet toe moeten staan.