"supplement" - niderlandzkie tłumaczenie

EN

"supplement" po niderlandzku

NL

"supplement" po angielsku

EN supplement
volume_up
{rzeczownik}

supplement (też: replacement, replenishment)
Capitalization systems can provide a supplement.
Kapitalisatiestelsels kunnen goed een aanvulling vormen.
That is why we agree with many of the amendments tabled, which supplement and improve the text.
Daarom gaan wij akkoord met diverse amendementen ter aanvulling en verbetering van de tekst.
This will supplement the actions of the Member States in this area.
Dit programma moet een aanvulling zijn op de activiteiten van de lidstaten.
supplement (też: adjunct)
So the higher up the image, the more evidence there is for each supplement.
Hoe hoger in beeld, hoe meer bewijs er is voor elk supplement.
Therefore the original Commission proposal for a financial supplement of ECU 700m is no longer a realistic working hypothesis.
Het oorspronkelijke Commissievoorstel voor een financieel supplement van 700 miljoen ecu is dan ook niet langer een realistische werkhypothese.
Low-paid workers are often forced to work long hours at very low wages without any enhanced supplement for working on a Sunday.
Slecht betaalde werknemers worden vaak verplicht lange uren tegen zeer lage lonen, vaak zonder enig supplement voor zondagswerk, te presteren.

Synonimy (angielski) dla "supplement":

supplement

Przykłady użycia - "supplement" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThey had a 12-page supplement in the Wall Street Journal the day it launched.
Op de dag van de lancering publiceerden ze 12 pagina’s in het Wall Street Journal.
EnglishWith regard to the COPE Fund, it is, as has already been said here, a supplement.
Het COPE-fonds heeft, zoals gezegd, vooral een complementaire functie.
EnglishMy group is delighted that the rapporteur has accepted this as a supplement.
Mijn fractie is verheugd dat de rapporteur dit als toevoeging accepteert.
EnglishIt is true that private services are needed as a supplement to public ones.
Daarom moet de openbare dienstverlening vooral gebaseerd zijn op private ondernemingen.
EnglishA further question is what we should feed to cattle as a protein supplement.
Tweede vraag: wat voor eiwitsupplement gaan wij de dieren nu geven?
EnglishMrs Schreyer has the floor to supplement the Commission's report.
Ik geef het woord aan mevrouw Schreyer om het verslag van de Commissie af te ronden.
Englishmeasures which support, supplement and monitor the policy pursued by the Member States.
maatregelen om het beleid van de lidstaten te ondersteunen, aan te vullen en te controleren.
EnglishWe need to supplement this with other regional statistical indicators.
Ook andere regionale statistische indicatoren zouden in aanmerking moeten worden genomen.
EnglishI am only able to support Amendment No 5 as a supplement to Paragraph 30.
Amendement 5 kan ik alleen steunen als toevoeging aan paragraaf 30.
EnglishConsistent checks by producers, but also by farmers, must supplement the system.
We moeten het systeem aanvullen door consequente controles bij de producenten, maar ook bij de boeren.
EnglishAll the EMSA can do is to support them and supplement what they do.
Alles wat het EMSA kan doen is hen ondersteunen en de maatregelen die zij nemen, aanvullen.
EnglishEach level of authority and effectiveness is important, and must supplement the others.
Ieder niveau van deskundigheid en doelmatigheid is belangrijk en moet dat van de andere aanvullen.
EnglishMoreover, we already notice that much biomass is being used as a supplement in coal-fired power plants.
Bovendien zien we nu al dat veel biomassa wordt bijgestookt in kolencentrales.
EnglishThese amendments supplement or clarify the Commission's text.
De desbetreffende amendementen vervolledigen en verhelderen de tekst van de Commissie.
EnglishThe definition of a food supplement in the directive should reflect all supplements.
De definitie van een voedingssupplement in de richtlijn moet op alle supplementen van toepassing zijn.
EnglishThe most important task, Mr Aznar, is to supplement the euro in the economic and social fields.
De meest urgente taak bestaat er thans in de euro op economisch en sociaal gebied aan te vullen.
EnglishThat does not mean, however, that they cannot supplement each other or that they are in any way incompatible.
Dat betekent niet dat ze elkaar niet kunnen aanvullen of dat ze incompatibel zijn.
English   – Yes, Mr President, for Amendment No 21 we would like it to be a supplement.
- Inderdaad, mijnheer de Voorzitter, wij zouden graag willen dat amendement 21 als een toevoeging werd beschouwd.
English   – Mr President, concerning Amendment No 15, I would like it to be considered as a supplement.
- Mijnheer de Voorzitter, ik zou graag willen dat amendement 15 als een toevoeging werd beschouwd.
EnglishThat is why I am prepared to accept Amendment No 2 tabled by the PPE-DE, but as a supplement.
Daarom ben ik bereid amendement nr. 2, ingediend door de PPE, goed te keuren, zij het als toevoeging.