"to renounce" - niderlandzkie tłumaczenie

EN

"to renounce" po niderlandzku

EN to renounce
volume_up
[renounced|renounced] {czasownik}

I asked some of them, 'So do you also want to renounce the benefits that the elderly have obtained for you?
Ik heb dat soort mensen een paar keer gevraagd of ze dan ook willen afzien van wat de ouderen voor hen hebben opgebouwd.
To renounce biotechnology and gene technology would mean leaving this important sphere to our competitors on the world market.
Afzien van biotechnologie en gentechnologie zou betekenen dat dit belangrijke terrein aan de concurrentie op de wereldmarkt wordt prijsgegeven.
You must therefore renounce this frenzied liberalism that you are proposing to us and that clearly does not achieve its objectives.
Wel, dan zult u moeten afzien van het tomeloze liberalisme dat u ons voorstelt en dat de vooropgestelde doelstellingen duidelijk niet bereikt.
Of course, Hamas must renounce violence and commit to a two-state solution.
Uiteraard moet Hamas het geweld afzweren en zich verplichten tot het vinden van een twee-statenoplossing.
Where is the demand in this resolution that the representatives of minorities should renounce violence?
Waar in deze resolutie staat de eis dat de vertegenwoordigers van minderheden het geweld moeten afzweren?
It is absolutely essential that the Maoists now become part of the democratic process and renounce violence.
Het is absoluut noodzakelijk dat de maoïsten nu deel gaan uitmaken van het democratische proces en het geweld afzweren.
You are also aware that the European Parliament cannot renounce its political priorities.
U weet ook dat het Europees Parlement zijn politieke prioriteiten niet kan opgeven.
Or is it a provocative act, an attempt to blackmail in order to get money in exchange for a behaviour - renouncing nuclear power - that it should adopt in any case?
Of is hier sprake van provocatie, een poging tot chantage met als doel geld te krijgen in ruil voor iets - het opgeven van kernenergie - dat het land sowieso moet doen?
For the first time nation states, acting freely and without coercion or the threat of war, have renounced their sovereignty over monetary policy.
Voor het eerst hebben nationale staten vrijwillig, zonder dwang of oorlog, hun monetaire soevereiniteit opgegeven.
to renounce (też: to abandon, to fall, to fall off, to give up)
to renounce (też: to abjure, to leave out, to neglect, to omit)
Out of consideration for the democratic legitimacy of some of its Institutions, the European Union cannot renounce its Community policies.
Uit respect voor de democratische legitimiteit van haar instellingen mag de Europese Unie haar communautair beleid niet verzaken.
We cannot just renounce a right that we have earned through struggle.
We kunnen toch geen afstand doen van een recht dat we hebben bevochten?

Przykłady użycia - "to renounce" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn addition, it is forcing Parliament to renounce fundamental principles.
Bovendien dwingt zij het Parlement tot het loochenen van fundamentele principes.
EnglishWould you really like the Commission to renounce its responsibilities under the Treaty?
Wilt u nu werkelijk dat de Commissie haar taak uit het Verdrag niet waarmaakt?
EnglishAnd that has made it very difficult for the Bosnian Croats to renounce Herceg-Bosna.
En dat heeft het de Bosnische Kroaten zeer moeilijk gemaakt van " Herceg-Bosna " af te zien.
EnglishPoint two: China must finally renounce its policy of expulsion.
Ten tweede: China moet haar politiek van mensenverdrijving eindelijk stopzetten.
EnglishFor example, EU citizenship is impossible to renounce.
Zo is het bijvoorbeeld onmogelijk om afstand te doen van het EU-burgerschap.
EnglishWhat you want is for the Commission to renounce its responsibilities.
Wat u wilt is dat de Commissie haar opdracht verzaakt.
EnglishIt should also be noted that the dialogue should be carried out with those who renounce force.
Voorts zij erop gewezen dat de dialoog natuurlijk moet worden gevoerd met degenen die het geweld afwijzen.
EnglishWe will not renounce our true European ideals.
Wij zullen onze echte Europese idealen niet verloochenen.
EnglishIf ETA refuses to renounce violence, we shall refuse to renounce the law and dialogue, which are our weapons.
Indien de ETA niet afziet van het gebruik van geweld, zien wij niet af van de wettelijke mogelijkheden en de dialoog.
EnglishIn this scenario the latter would indeed either renounce its text, modify it or present a legislative proposal.
Volgens dit scenario zou de laatste inderdaad haar tekst intrekken of wijzigen, of een wetgevingsvoorstel indienen.
EnglishBut we must persuade as many political, social and religious movements as possible to renounce the use of force.
Maar we moeten zoveel mogelijk politieke, maatschappelijke en religieuze groeperingen ertoe overhalen om af te zien van geweld.
EnglishI would appeal to all parties to renounce the vicious cycle of violence and to approach this dispute constructively.
Ik roep alle partijen op de vicieuze cirkel van geweld te doorbreken en dit geschil met een constructieve houding te benaderen.
EnglishI therefore call on the Commission to renounce its dogmatic position and to withdraw its charges at the Court of Justice.
Ik verzoek de Commissie derhalve haar dogmatische standpunt los te laten en haar aanklacht bij het Hof van Justitie in te trekken.
EnglishOr are we going to be prepared to renounce the values we claim to defend at this point in European construction?
Of gaan wij Europeanen zelf op dit punt in het proces van de Europese eenwording de normen en waarden verwerpen die wij zeggen te verdedigen?
EnglishYou know, we had to be taught to renounce the powerful conservation ethic we developed during the Great Depression and World War II.
Weet je, men moest ons aanleren om de krachtige beperkingsethiek te laten vallen die we tijdens de Grote Depressie en WO II hadden ontwikkeld.
EnglishI therefore urge the Council to renounce this short-sighted and antisocial policy and to increase rather than reduce the funds.
Daarom doe ik een dringende oproep tot de Raad om dit kortzichtige en asociale beleid op te geven en de middelen niet te beperken, maar te verhogen.
EnglishBut what argument can we use to persuade the Americans to renounce the Blair House agreement if we have nothing to offer in return?
Met welke argumenten zouden wij de Amerikanen ervan kunnen overtuigen af te zien van het Blair House-akkoord, en wel zonder enige tegenprestatie?
EnglishBut the social dialogue, Mr Prodi, must never be a reason for the Commission and Parliament to renounce their political responsibilities.
Maar de sociale dialoog, mijnheer Prodi, mag nooit een reden zijn voor Commissie en Parlement af te zien van hun politieke verantwoordelijkheid.
Englishto renounce a claim
EnglishSixthly, the Eritrean police is forcing members of non-registered churches to sign statements in which they renounce their religious convictions.
Zes, de Eritrese politie dwingt leden van niet-geregistreerde kerken verklaringen te ondertekenen waarin zij hun geloofsovertuiging loochenen.