EN release
volume_up
{rzeczownik}

release
Their release is proof of the importance of international solidarity.
Deze vrijlating geeft blijk van het belang van internationale solidariteit.
There was an application for his release, but that has now been rejected.
Er werd reeds een verzoek voor zijn vrijlating ingediend, maar het is geweigerd.
In our resolution we are calling for the immediate release of Maître Abbou.
In onze resolutie eisen wij de onmiddellijke vrijlating van Abbou.
release (też: discharge, dismissal)

Przykłady użycia - "release" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe will try to release more money for ECHO this year from the emergency reserve.
We zullen dit jaar proberen meer geld voor ECHO uit de noodreserve vrij te maken.
EnglishThis decision was the subject of a press release issued on the same day, 20 June.
Dat besluit was onderwerp van een persmededeling van dezelfde dag, 20 juni 2001.
EnglishOnly then will we be able to authorise the release of GMOs into the environment.
Pas dan kan men de doelbewuste introductie van GGO's in het milieu toestaan.
EnglishSo the wingsuit is set up to deliberately release smoke so that you can be tracked.
De wingsuit is geprepareerd om rook te produceren zodat je gevolgd kan worden.
EnglishAnd I want you to release that negative energy by shaking it from side to side.
Ik wil dat je al die negatieve energie loslaat door de fles heen en weer te schudden.
EnglishThis is probably the first real press release by a victorious army that we've got.
Dit is waarschijnlijk het eerste persbericht dat we hebben van een zegevierend leger.
EnglishBaseline levels are near zero, without some stimulus to cause its release.
De baseline ligt dicht bij nul, zonder stimulus om een vrijgave te veroorzaken.
EnglishWhen will it release all its political prisoners, including Xanana Gusmao?
Wanneer zullen alle politieke gevangenen vrijgelaten worden, inclusief Gusmão?
EnglishIn this respect, the NATO press release of 31 March deserves attention.
In dit opzicht verdient het persbericht van de NAVO van 31 maart onze aandacht.
EnglishThe Council continues to demand of Cuba that it release all political detainees.
De Raad blijft daarnaast vasthouden aan de eis dat Cuba alle politieke gevangenen vrijlaat.
EnglishWe should not think of consumers as beings that we alone can release from ignorance.
Wij mogen de consument niet beschouwen als een wezen dat alleen wij kunnen voorlichten.
EnglishWeddings cause a release of oxytocin, but they do so in a very particular way.
Trouwpartijen zorgen ervoor dat oxytocine vrijkomt, maar wel op een zeer specifieke manier.
EnglishYesterday I asked President Giscard d’ Estaing to release this board.
Gisteren heb ik de heer Giscard d'Estaing gevraagd dat bord aan ons te geven.
EnglishThe budgetary authority has taken all this time to release the promised funds.
De begrotingsautoriteit heeft al die tijd nodig gehad om de beloofde middelen vrij te maken.
EnglishWe were naturally very encouraged by the decision to release a further EUR 120 million.
Het besluit om 120 miljoen extra vrij te maken kan uiteraard op onze instemming rekenen.
EnglishTo date, there has been no application for us to release these funds.
Tot nu toe hebben wij geen enkel verzoek gekregen om dit geld vrij te maken.
EnglishI have just quoted verbatim from the press release issued by Clark on 10 January.
Ik verwijs hier naar het perscommuniqué dat Clark op 10 januari van dit jaar heeft uitgegeven.
EnglishYou subsequently issued a press release in which you expressed your regret about this.
U heeft vervolgens een communiqué de presse doen uitgaan waarin u zegt dat u dat betreurt.
EnglishWhat does the Council intend to do to secure the release of political prisoners in Cuba?
Wat denkt de Raad te doen om de politieke gevangenen op Cuba op vrije voeten te krijgen?
EnglishAnd then I swap it out with the students and actually re-release that carbon black.
Dan wissel ik het uit met de studenten en laat dat roet terug vrij.