"permit" - niderlandzkie tłumaczenie

EN

"permit" po niderlandzku

volume_up
permit {rzecz.}

EN permit
volume_up
{rzeczownik}

This includes about three and a half to six years for a site permit.
Dit is inclusief de drieënhalf tot zes jaar voor een locatie vergunning.
Yet the officer in charge would not simply give her the permit for want of a bribe.
Maar de bediende wou haar de vergunning niet geven zonder smeergeld.
Furthermore, the idea that home-made traps would require a special permit for each use is hallucinatory.
Bovendien is het van de gekke om voor het gebruik van zelfgemaakte vallen telkens een speciale vergunning te eisen.
permit (też: licence)
On the question of permit defences, again, a full permit defence could be seen as a licence to pollute.
Over een uitzonderingsregeling op basis van overeenkomstigheid van vergunning wil ik zeggen dat zo'n regeling kan worden gezien als een vrijbrief voor vervuiling.

Synonimy (angielski) dla "permit":

permit

Przykłady użycia - "permit" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishFinally, permit me just to say a few words about the report on the PEACE programme.
Ik zou tot slot ook nog kort willen ingaan op het verslag over het PEACE-programma.
EnglishFirstly, this agreement does not permit the exchange of a larger amount of data.
Ten eerste staat deze overeenkomst niet toe meer gegevens uit te wisselen.
EnglishYou did not permit this; if you had, you would have been able to establish the quorum.
Dat hebt u niet ingewilligd, want dan had u zelf het quorum kunnen vaststellen.
EnglishThe Commissioner will say that the legal base in Article 137 will not permit this.
De commissaris zal zeggen dat dit in strijd is met de rechtsgrondslag in artikel 137.
EnglishThe residence permit and the work permit would be combined as one single document.
De verblijfstitel en de arbeidsvergunning zullen tot één document worden samengevoegd.
EnglishBut I also have a residence permit, which is crazy, but that is the way it is.
Daardoor is het iets eenvoudiger, maar ik heb ook een verblijfsvergunning.
EnglishWe also propose greater flexibility concerning the student residence permit.
Ook stellen wij voor flexibeler om te gaan met de verblijfsvergunning voor studenten.
EnglishHowever, if you will permit me I would like to ask you think about what I have just said.
Maar ik zou u toch willen vragen na te denken over wat ik u zojuist heb gezegd.
Englishto extend mobility within the ÅU for immigrants with a legal resident's permit;
de mobiliteit binnen de EU van immigranten met een geldige verblijfsvergunning uitbreiden;
EnglishWe permit the importation of only those birds that are not in danger of extinction.
We staan alleen import van die vogelsoorten toe die niet met uitsterven worden bedreigd.
EnglishWith that, permit me to move on to the amendments which have been tabled, Madam President.
Laat mij daarmee, mevrouw de Voorzitter, overgaan tot de ingediende amendementen.
EnglishHis financial circumstances did not permit him to prepare an adequate defence.
Als gevolg van zijn financiële situatie was een adequate verdediging voor hem onmogelijk.
EnglishThen pressure arises to mitigate measures and to permit more exclusions.
Dan ontstaat er druk om maatregelen af te zwakken en meer uitzonderingen toe te staan.
EnglishIt does not permit any derogation from the principle of equal treatment.
Het staat geen uitzonderingen op het beginsel van gelijke behandeling toe.
EnglishThis must permit a qualitative leap towards enhancing cost-effectiveness.
Dit moet een kwalitatieve sprong mogelijk maken naar het verhogen van de rendabiliteit.
EnglishPermit me nonetheless to summarise the background to the lifting of the export ban.
Toch zou ik kort willen ingaan op de voorgeschiedenis van de opheffing van het exportverbod.
EnglishFor example, journalists must now apply for a work permit before they are allowed to write.
Zo moeten nu journalisten een arbeidskaart aanvragen om te mogen schrijven.
EnglishI very clearly understand your concern, but permit me some observations.
Ik begrijp uw zorgen goed, en zal u graag een korte toelichting op mijn standpunt geven.
EnglishNaturally, any country may decide for itself whether or not to permit untested ingredients.
Uiteraard mag elk land voor zich beslissen om niet-geteste ingrediënten toe te staan.
EnglishPermit me, Commissioner Liikanen, to ask you the question once again.
Ik ben zo vrij, mijnheer de Commissaris Liikanen, om u deze vraag opnieuw te stellen.