"order form" - niderlandzkie tłumaczenie

EN

"order form" po niderlandzku

EN order form
volume_up
{rzeczownik}

order form
order form

Przykłady użycia - "order form" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn order to form major European parties, a sound legal basis is required.
Om serieuze Europese partijen te vormen, is een goede rechtsgrondslag nodig.
EnglishIt is not more words that are needed in order to form close ties with our citizens.
Het bevindt zich dus in een ideale positie om de Commissie bij haar inspanningen te steunen.
EnglishThe report calls for the widest possible public debate and participation in order to form a consensus.
Het verslag verzoekt om een zo breed mogelijke maatschappelijke discussie en betrokkenheid, teneinde een consensus te bereiken.
EnglishAn application to intervene shall be limited to supporting the form of order sought by one of the parties.
De conclusies van het verzoek tot voeging kunnen slechts strekken tot ondersteuning van de conclusies van een der partijen.
EnglishThe Treaty of Rome defines competition policy in order to eliminate any form of distortion likely to interfere with the free play of market forces.
In het Verdrag van Rome was sprake van een mededingingsbeleid dat tot doel had verstoring van het vrije marktspel te voorkomen.
EnglishIn order to give concrete form to this requirement of multilingualism, we need a debate as a matter of urgency.
In dit verband verwijs ik naar het eindverslag van de werkgroep " meertaligheid " onder leiding van de heer Cot waarin meerdere concrete opties worden gesuggereerd.
EnglishEurope has, moreover, faced up to its responsibilities in order to combat this form of violence affecting women from every social group.
Bovendien heeft Europa zijn verantwoordelijkheid genomen in de bestrijding van deze vorm van geweld, die vrouwen in alle geledingen van de samenleving treft.
EnglishIt is here that European internal and foreign affairs policies should meet in order to form an overall, and therefore more effective approach.
Hier moeten het Europese binnenlandse en buitenlandse beleid op elkaar afgestemd worden zodat een allesomvattende en dus doeltreffender aanpak mogelijk wordt.
EnglishWe need to be able to hold and manipulate that breath in order to form sounds.
We moeten in staat zijn om die adem in te houden en te manipuleren om klanken te vormen. ~~~ Daarom moet het systeem luchtdicht zijn, om lucht te kunnen scheppen.
EnglishThe European Union must act here and now in order to convince people, in order to serve as an example and in order to form new partnerships with the countries of the South.
De Europese Unie moet hier en nu in actie komen om mensen te overtuigen, om een voorbeeld te stellen en om nieuwe partnerschappen aan te knopen met de landen van het Zuiden.
EnglishIt is only because we will favour and encourage small customers to bundle together in order to form sales communities that small consumers will now be able to get a good price.
Enkel doordat we kleine klanten begunstigen en aanmoedigen hun krachten te bundelen om verkoopmaatschappijen te vormen, zijn kleine klanten nu in staat een goede prijs te krijgen.
EnglishIt is also worth remembering that a significant proportion of the second sum will end up in the richer countries, in the form of order and of payments to advisers and experts.
Hierbij mogen wij niet vergeten dat een aanzienlijk deel van deze middelen in de vorm van honoraria voor adviseurs en deskundigen en in de vorm van aankopen naar de rijke landen vloeit.