"orchestra" - niderlandzkie tłumaczenie

EN

"orchestra" po niderlandzku

EN orchestra
volume_up
{rzeczownik}

1. Muzyka

orchestra
Or there's a smaller contemporary orchestra, 12 people that remixes its own title.
Of er is een kleiner hedendaags orkest, 12 mensen, die hun eigen titel remixen.
In its essence, the orchestra and the choir are much more than artistic structures.
De essentie van het orkest en het koor is veel meer dan artistieke structuren.
People in my orchestra came up to me and said, "Ben, what happened?"
Mensen in mijn orkest kwamen naar me toe en zeiden, "Ben, wat is er gebeurd?"
orchestra
There has to be, between me and the orchestra, an unshakable bond of trust, born out of mutual respect, through which we can spin a musical narrative that we all believe in.
Tussen mij en het orkest moet een onwrikbare band van vertrouwen bestaan, ontstaan uit wederzijds respect, waardoor we een muzikaal verhaal kunnen opbouwen waarin we allemaal geloven.
orchestra

Przykłady użycia - "orchestra" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishLast year it actually conducted the Roanoke Symphony Orchestra for the holiday concert.
Vorig jaar dirigeerde hij het vakantieconcert van het Roanoke Symphony Orchestra.
EnglishHe started as a boy member of the children's orchestra in his hometown, Barquisimeto.
Hij begon als jong lid van het kinderorkest in zijn thuisstad, Barquisimeto.
EnglishI mean, obviously the orchestra musicians playing beautifully, the Vienna Philharmonic Orchestra.
De muzikanten natuurlijk, die prachtig speelden, het Wiener Philarmoniker.
EnglishIt's going to be Britain's first ever national disabled orchestra.
Het zal het allereerste Britse nationaal gehandicaptenorkest zijn.
EnglishIn essence, you can begin to define rakes and viewing angles of people in the orchestra seating, at will.
Zo kun je naar wens helling en kijkrichting van de mensen op de orkestplaatsen bepalen.
EnglishWe are defending democracy and we have had enough of the authoritarianism of orchestra conductors.
Wij staan op de bres voor de democratie en wij hebben genoeg van het eigenmachtig optreden van de dirigenten.
EnglishHe wanted a little more bombast, so he increased the size of the orchestra pit so he could get more low-end instruments in there.
Dus vergrootte hij de orkestbak zodat hij er meer lage instrumenten in kon krijgen.
EnglishMr Barroso, you are a rather strange orchestra conductor.
Mijnheer Barroso, u bent een wat vreemde dirigent.
EnglishHe is a boy from a parish in Caracas who passionately attended to his double bass lessons at the San Agustin's Junior Orchestra.
Hij komt uit een parochie in Caracas, en ging helmaal op in zijn contrabaslessen in het Jeugdorkest van San Agustin.
EnglishI think the existence of this sort of orchestra, involving representatives of all the Member States, is highly symbolic.
Naar mij idee is het bijzonder symbolisch dat er dergelijke orkesten bestaan die uit mensen van alle lidstaten zijn samengesteld.
EnglishIn particular, the European Councils, the European Youth Orchestra, the European Youth Parliament and the Model Youth Parliament.
In het bijzonder de Europese Raden, het Europees Jeugdorkest, het Europees Jongerenparlement en het Model European Parliament.
EnglishThere is no orchestra conductor.
EnglishHe was the conductor of the Gothenburg Symphony Orchestra, and he's an unbeatable example for young musicians in Latin America and the world.
Hij leidde het Gothenburg Symphony Orchestra en is een weergaloos voorbeeld voor jonge muzikanten in Latijns-Amerika en in de wereld.
EnglishFor the first time we are going to fund a European jazz orchestra, the European Youth Jazz Swinging Europe which I also welcome.
Wij gaan nu voor het eerst ook een Europees jazzorkest subsidiëren, namelijk het Youth Jazz Swinging Europe, en die ontwikkeling juich ik eveneens toe.
EnglishThe excitement of a great orchestra performance comes from the attempt to have a collective of musicians producing one unified whole concept.
Het opwindende van een fantastische orkestuitvoering komt voort uit de poging om een groep muzikanten eenzelfde heel concept te laten uitvoeren.
EnglishI am afraid that we could enter the year of enlargement - the year of European elections - with no European Youth Orchestra and no European television.
Ik ben bang dat we het jaar van de uitbreiding - en van de Europese verkiezingen - zullen ingaan zonder het Europees Jeugdorkest en zonder Europese televisie.
EnglishThe European Youth Orchestra, the Institute in Florence, the Institute in Trier, the College in Bruges: what sort of a proposal are they supposed to make?
Het Europees Jeugdorkest, het Instituut in Florence, de Academie in Trier, het College in Brugge - wat voor soort aanbesteding staat u eigenlijk voor ogen?
EnglishI hope that we will have the procedures in place so that bodies like the European Youth Orchestra and the Yehudi Menuhin Foundation know that their future is assured.
Ik hoop dat de procedures snel worden ingevoerd zodat groepen als het Europees Jeugdorkest en de Yehudi Menuhin Stichting verzekerd zijn van hun toekomst.
EnglishIn this case what we're doing is we're taking the orchestra floor, lifting it up, spinning it, changing the rake, taking it back to flat floor, changing the rake again.
In dit geval nemen we de orkestvloer, trekken hem omhoog, draaien hem om, veranderen de helling, brengen hem weer naar de vloer en veranderen de helling weer.
EnglishWith his effort, and the support of his mother, his family and his community, he became a principal member in the double bass segment of the Berlin Philharmonic Orchestra.
Dankzij zijn eigen inspanning en de steun van zijn moeder, zijn familie en zijn gemeenschap, werd hij vast lid van de contrabassectie van de Berliner Philharmoniker.