EN

concerning {przyimek}

volume_up
concerning (też: from, of, on, out of, upon)
It was the same for the regulation concerning the introduction of the euro.
Hetzelfde geldt voor de verordening betreffende de invoering van de euro.
There is a third point concerning the physical integrity of the dictator Milosevic.
Mijn derde opmerking gaat over de fysieke integriteit van dictator Milosevic.
Declaration concerning the explanations relating to the Charter of Fundamental Rights
Verklaring betreffende de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten
concerning (też: across from, against, at, by, on, opposed to, opposite, to, upon, with)
Of course we will be concerning ourselves with Danish domestic policy!
Natuurlijk zullen wij ons bemoeien met de Deense binnenlandse politiek!
What was mentioned concerning sugar in the Caribbean is more complicated.
De eerder genoemde situatie met betrekking tot rietsuiker is gecompliceerder van aard.
The decline of the railways is also linked to problems concerning finance.
De achteruitgang hangt ook samen met financieringsproblemen.
concerning (też: above, after, beyond, on, over, upon)
There are many misunderstandings concerning its material content and consequences.
Er bestaan veel misverstanden over de materiële inhoud en de consequenties ervan.
There is a need for clarity concerning the rights of victims and for transparency concerning their status.
Er is duidelijkheid nodig over de rechten van slachtoffers en doorzichtigheid over hun positie.
There is a third point concerning the physical integrity of the dictator Milosevic.
Mijn derde opmerking gaat over de fysieke integriteit van dictator Milosevic.
concerning (też: above, after, at, beside, by, in, inside, into, next to, on)
The reason for this lies in the wording concerning documents of a sensitive nature.
Ik denk bijvoorbeeld aan de formulering voor gevoelige documenten.
This is true in particular of the rules concerning tapping into communications links.
Ik denk daarbij aan de regelingen voor het afluisteren van telecommunicatie.
Declarations concerning Protocols annexed to the Constitution
Verklaringen betreffende aan de Grondwet gehechte protocollen
concerning (też: on, regarding, toward, towards, upon)
Declaration concerning the explanations relating to the Charter of Fundamental Rights
Verklaring betreffende de toelichtingen bij het Handvest van de grondrechten
It was the same for the regulation concerning the introduction of the euro.
Hetzelfde geldt voor de verordening betreffende de invoering van de euro.
Declarations concerning Protocols annexed to the Constitution
Verklaringen betreffende aan de Grondwet gehechte protocollen
So the amendment concerning the programme committee is partially acceptable.
Het amendement inzake de programmacommissie is daarom gedeeltelijk acceptabel.
Thirdly, we have reinforced the provisions concerning political responsibility.
Ten derde hebben wij de bepalingen inzake politieke verantwoordelijkheid versterkt.
What is to happen concerning the proposal for a regulation on sales promotion measures?
Wat gebeurt er met de ontwerpverordening inzake verkoopbevorderende maatregelen?
concerning (też: as for, qua)
Concerning warnings, the rules of the importing countries could prevail.
Wat betreft de waarschuwingen, kunnen de regels van de importerende landen tellen.
Concerning night flights, these will be discussed in a moment.
Wat betreft de nachtvluchten, die komen straks aan de orde.
1 January 1981, for the Treaty concerning the accession of the Hellenic Republic;
1 januari 1981 wat betreft het Verdrag betreffende de toetreding van de Helleense Republiek;
An environmental message, an economic message and one concerning governance.
Eén met betrekking tot het milieu, één met betrekking tot de economie, en één met betrekking tot management.
What was mentioned concerning sugar in the Caribbean is more complicated.
De eerder genoemde situatie met betrekking tot rietsuiker is gecompliceerder van aard.
Madam President, a remark on the question concerning European culture.
Mevrouw de Voorzitter, een opmerking met betrekking tot de Europese cultuur.
Concerning employment, three priority actions are advocated by the Commission.
Op het gebied van de werkgelegenheid beveelt de Commissie drie prioritaire maatregelen aan.
Conciliation procedure concerning investment services
Bemiddelingsprocedure op het gebied van beleggingen in effecten
Concerning natural gas, there is a strong growth perspective.
Op het gebied van aardgas wordt een sterke groei verwacht.
concerning (też: towards, around, round)
It does not contain the information concerning the health status of the cardholder.
Er staan geen gegevens omtrent de gezondheidsstatus van de kaarthouder op.
The directive concerning end-of-life vehicles will stand as an example for future legislation.
Daarom is het van belang dat er duidelijkheid bestaat omtrent de producentenverantwoordelijkheid.
The Russian leadership's worry concerning their country's regional unity is doubtless well-founded.
De bezorgdheid van de Russische leiders omtrent de territoriale eenheid van hun land is ongetwijfeld gegrond.
concerning (też: as regards, as to, on, upon)
It also formulates a number of requirements concerning international legislation.
Ook bevat het verslag een aantal eisen aangaande de internationale wetgeving.
I have already mentioned the Council decision concerning the budget for the CFSP.
Ik heb het besluit van de Raad aangaande de begroting voor het GBVB reeds gememoreerd.
In his introduction Mr Radwan raised an important point concerning soft law.
De heer Radwan stelde in zijn interventie het belangrijke punt aangaande soft law aan de orde.
However, we would have preferred to have seen a more restrictive attitude concerning meat and bone meal in animal feed.
Wij hadden echter liever een restrictievere houding gezien ten opzichte van vlees- en beendermeel in diervoeder.
Concerning structural operations, overall, the amount set aside for these in the 2000 budget has been maintained.
Ten aanzien van de structurele beleidsmaatregelen kan ik zeggen dat het hiervoor beschikbare bedrag ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van de begroting 2000.
When you say 'pursue to the end ', I would nonetheless like to make a comment concerning the hierarchy of interests within the WTO panel.
Als u zegt tot het uiterste doorgaan, dan wil ik toch wel een kanttekening plaatsen ten opzichte van de weging van belangen die in een WTO-panel wordt gedaan.

Przykłady użycia - "concerning" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishTo conclude, I should like to draw your attention to a debate concerning Germany.
Tot slot zou ik de aandacht willen vestigen op een debat dat Duitsland betreft.
EnglishAnother area of doubt concerning correct spending is of a wholly different nature.
Een ander punt van twijfel over de juiste besteding is van een heel andere orde.
EnglishI shall here simply discuss a quite special issue concerning the draft resolution.
Ik zal mij hier beperken tot een heel specifiek aspect van de ontwerpresolutie.
EnglishThere are many misunderstandings concerning its material content and consequences.
Er bestaan veel misverstanden over de materiële inhoud en de consequenties ervan.
EnglishI should also like to come back to the proposal concerning a fund for democracy.
Ik wil tevens terugkomen op het voorstel ten aanzien van het democratiefonds.
EnglishI agree with what a few of the speakers said concerning the situation of women.
Ik ben het eens met wat enkele sprekers gezegd hebben over de situatie van vrouwen.
EnglishBut what about Part IV concerning the revision and the entry-into-force procedures?
Maar hoe zit het met deel IV over de herzienings- en inwerkingtredingsprocedures?
EnglishThirdly, we have reinforced the provisions concerning political responsibility.
Ten derde hebben wij de bepalingen inzake politieke verantwoordelijkheid versterkt.
EnglishRegarding Europol, worry has been expressed here concerning Europol surveillance.
Wat Europol betreft, er is hier enige zorg geuit over de controle op Europol.
EnglishWe are pleased that the European Union is still on schedule concerning enlargement.
We zijn blij dat de Europese Unie met de uitbreiding nog steeds op schema ligt.
EnglishIt also formulates a number of requirements concerning international legislation.
Ook bevat het verslag een aantal eisen aangaande de internationale wetgeving.
EnglishMy third question, concerning Cyprus and Turkey, has already been briefly alluded to.
De derde kwestie - Cyprus en Turkije - werd hier reeds kort ter sprake gebracht.
EnglishI voted against because of the explanatory statement concerning growth and Turkey.
Ik heb tegen gestemd vanwege de toelichting op het punt van groei en Turkije.
EnglishThis must happen as part of an overall agreement concerning the 2003 budget.
Dat moet een schakel worden in een integraal akkoord over de begroting voor 2003.
EnglishThere is another problem concerning EQUAL, one of the components of the Social Fund.
Er is nog een probleem met EQUAL, een van de onderdelen van het Sociaal Fonds.
EnglishThis is why comments concerning personnel do not really seem to fit in here.
Daarom lijken opmerkingen over personeel mij grotendeels hier niet thuis te horen.
EnglishMy fourth comment is concerning the proposals and comments made by your rapporteur.
Mijn vierde opmerking gaat over de voorstellen en de opmerkingen van de rapporteur.
EnglishThere are also further concerns in paragraph 242, concerning trade secrets.
Er zijn ook nog verdere punten van zorg in punt 242, inzake de handelsgeheimen.
EnglishThe news which we have received concerning prisoners in Turkey is disturbing.
De berichten die we hebben ontvangen over de Turkse gevangenissen zijn zorgwekkend.
EnglishWe must also look at other issues concerning our citizens: more and better jobs.
We moeten ook naar andere zaken kijken die onze burgers aangaan: meer en betere banen.