"to ascertain" - niderlandzkie tłumaczenie

EN

"to ascertain" po niderlandzku

volume_up
to ascertain {czas. przech.}

EN to ascertain
volume_up
[ascertained|ascertained] {czasownik}

I have been able to ascertain that Slovakia meets the market requirements.
Ik heb kunnen vaststellen dat Slowakije voldoet aan de marktvereisten.
Hoe kan je zoiets vaststellen?
Indeed, we can already ascertain that the changes that were made have brought the positions closer together.
Wij kunnen nu immers al vaststellen dat de wijzigingen die werden aangebracht de standpunten dichter tot elkaar hebben gebracht.
We must ascertain that satisfactory capacity has been built up in the training area so that we have the opportunity to offer basic and ongoing training to our seafarers.
Wij moeten ervoor zorgen dat er voldoende opleidingsplaatsen zijn, zodat wij onze eigen zeevarenden een degelijke opleiding en bijscholing kunnen aanbieden.

Przykłady użycia - "to ascertain" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishIn addition, it is necessary to ascertain how countries can take prisoners back.
Bovendien moet onderzocht worden hoe landen gevangenen kunnen terugnemen.
EnglishThe Commissioner herself came to our country twice and was able to ascertain that.
Mevrouw de Commissaris was zelf twee keer in ons land en heeft zich daarvan kunnen overtuigen.
EnglishIs it still possible for the Commission to ascertain and publish these figures?
Kan de Commissie deze cijfers nog achterhalen en openbaar maken?
EnglishI shall ensure that we ascertain how this proposal might be adopted.
Ik zal nagaan of het mogelijk is dit voorstel eventueel over te nemen.
EnglishI tend to like science, where what we see and can ascertain are the foundation of what we know.
Ik hou van wetenschap, wat we zien en kunnen bewijzen is het fundament van onze kennis.
EnglishWe need to have an overview so that we can ascertain whether what we have agreed is being implemented.
Wij moeten erop toezien dat hetgeen wij afspreken ook ten uitvoer wordt gelegd.
EnglishHard facts have been difficult to ascertain in this short period.
Op deze korte termijn was het moeilijk om met harde feiten te komen.
EnglishThat is why I must insist on asking for a check to be carried out to ascertain why such a document was distributed.
Ik vraag dan ook dat wordt onderzocht waarom zulk een document werd rondgedeeld.
EnglishCommissioner, you can surely ascertain that from what we Finns have been saying here in our speeches.
Dat kunt u wel uit de interventies van de Finse parlementsleden opmaken, mijnheer de commissaris.
EnglishWe naturally condemn any form of extremism, but we must ascertain the precise background.
Natuurlijk veroordelen wij elke vorm van extremisme, maar wij moeten wel weten wat de achtergrond daarvan is.
EnglishI was able to ascertain in person that the hand-grenade had indeed been intended for József Kasza.
Ik kon mij er persoonlijk van vergewissen dat de handgranaat inderdaad voor József Kasza bedoeld was.
EnglishOf course the language used is to be condemned, but we must make sure that we ascertain all the facts.
Nogmaals, wij veroordelen ten zeerste hetgeen werd gezegd, maar wij willen wel alle feiten kennen.
EnglishOtherwise how can we ascertain whether or not they are legitimate?
Hoe kunnen we anders weten of ze legaal zijn of niet?
EnglishWe have a duty to ascertain whether abuse and torture have been committed throughout Europe.
Wij hebben de plicht om in de hele Europese Unie na te gaan of er misbruik is gepleegd en of er gemarteld is.
EnglishCould you please ascertain, at the start of our discussion of the item on BSE, why Mr Fischler is not present?
Kunt u bij het begin van het debat over BSE zeggen waarom de heer Fischler niet aanwezig is?
EnglishHowever, we have to ascertain at the same time that our own sanctions were not that effective either.
Het is misschien goed om te overwegen of wij zogenaamde intelligente sancties tegen Birma kunnen treffen.
EnglishI think that the Presidency should urgently ascertain the reasons behind this interruption.
Ik geloof dat het Voorzitterschap nu toch wel eens dringend moet nagaan om welke redenen deze dienst is opgeschort.
EnglishIt is easy to ascertain through the Turkish media that people are still being tortured in some police stations.
Via de Turkse media kan worden vernomen dat er op sommige politiebureaus nog steeds wordt gemarteld.
EnglishAs far as the Commission's services can ascertain, the WHO has not changed its stance so far.
Voor zover de diensten van de Commissie weten, is er op dit ogenblik geen wijziging in het standpunt van de WGO op til.
EnglishEuropol must make up for its idleness up till now, and ascertain the criminal networks, methods and persons involved.
Europol moet minder lui zijn en de betrokken criminele netwerken, methoden en personen opsporen.