"as opposed to" - niderlandzkie tłumaczenie

EN

"as opposed to" po niderlandzku

EN as opposed to
volume_up
[idiom]

Science, as opposed to technology, does violence to common sense.
Wetenschap, in tegenstelling tot technologie, doet ons gezond verstand geweld aan.
This is characteristic of an invention, as opposed to an idea.
Deze is kenmerkend voor een uitvinding, in tegenstelling tot een idee.
It applies only to 13 species, as opposed to the 19 covered by the new agreement.
Ze omvat slechts 13 soorten, in tegenstelling tot de nieuwe overeenkomst die voor 19 soorten geldt.

Przykłady użycia - "as opposed to" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishThe Commission is also opposed to changing the definition of small manufacturers.
De Commissie is ook tegen een wijziging van de definitie van kleine fabrikanten.
EnglishQuite obviously, we are not opposed to integrating new countries into the EU.
Uiteraard zijn wij geen tegenstander van de opname van nieuwe landen in de Unie.
EnglishThis is why we are opposed on this point to the rapporteur's oral amendments.
Daarom verzetten wij ons tegen de twee mondelinge amendementen van de rapporteur.
EnglishLike you, we are also opposed to immediate implementation and to trade sanctions.
Wij zijn evenals u tegen onmiddellijke tenuitvoerlegging en handelssancties.
EnglishMr Oostlander is opposed to the Dutch practice of tolerance, and that is fine.
De heer Oostlander is tegenstander van de Nederlandse gedoogpraktijk en dat is oké.
EnglishFurthermore, I am opposed to the creation of a European munitions institute.
Verder ben ik tegen het creëren van een Europees instituut voor oorlogsmateriaal.
EnglishIt is no wonder that most parents are opposed to the legalisation of cannabis.
Het spreekt voor zich dat de meeste ouders tegen het legaliseren van cannabis zijn.
EnglishWe are opposed to the execution of Timothy McVeigh, even though he is a murderer.
Wij zijn tegen de executie van de heer Timothy McVeigh, ook al is hij een moordenaar.
EnglishThat is why we are firmly opposed to the Stability and Growth Pact being altered.
Daarom zijn wij er absoluut op tegen om het Stabiliteits- en Groeipact aan te passen.
EnglishLet me start with the position of those who are simply opposed to Turkish membership.
Ten eerste het standpunt van hen die gewoon tegen het Turkse lidmaatschap zijn.
EnglishOur group is truly opposed to these ultra-liberal orientations of the Commission.
Onze fractie verzet zich sterk tegen deze ultraliberale opvattingen van de Commissie.
EnglishLike many of my constituents, I am opposed to the cruel use of leghold traps.
Net als veel van mijn kiezers ben ik tegen het wrede gebruik van wildklemmen.
EnglishWe are also opposed to discrimination against biotechnology when it comes to liability.
Wij zijn ook tegen discriminatie van biotechnologie op aansprakelijkheidsgebied.
EnglishMr President, I am absolutely opposed to discrimination against homosexuals.
- Mijnheer de Voorzitter, ik ben absoluut tegen de discriminatie van homoseksuelen.
EnglishIn general, I am not opposed to privatisation and nor is my political group.
Ik ben niet tegen privatiseringen als zodanig en mijn fractie is dat evenmin.
EnglishThe first amendment proposed by the European Parliament is not opposed to this.
Het eerste amendement dat het Europees Parlement heeft voorgesteld is hier niet tegen.
EnglishI would stress that I am opposed to the idea of extending the ban to products as well.
Ik moet herhalen dat ik tegen uitbreiding van het verbod tot die producten ben.
EnglishI am, therefore, also opposed to our requesting a review of the directive now.
Daarom vind ik het ook niet zinvol nu om een herziening van de richtlijn te verzoeken.
EnglishThere are, however, some elements in the report to which we are strongly opposed.
Er staan echter bepaalde punten in het verslag waar wij sterk tegen zijn.
EnglishIf everybody is opposed to delaying the debates, however, we will have to hold them.
Maar als iemand tegen uitstel van de debatten is, dan zullen we ze nu moeten houden.