"appendix" - niderlandzkie tłumaczenie

EN

"appendix" po niderlandzku

NL

"appendix" po angielsku

EN appendix
volume_up
{rzeczownik}

1. ogólne

Niet zomaar een gedachte achteraf of een aanhangsel.
Mr President, we are tending increasingly to become an appendix to the administration, and no longer representatives of the people.
Mijnheer de Voorzitter, wij worden steeds meer een aanhangsel van de administratie en steeds minder volksvertegenwoordiger.
The first priority that is emphasized everywhere, the scandal of mass unemployment, is being treated here like a sort of appendix to the session.
De schande van de massale werkloosheid die iedereen de topprioriteit noemt, wordt hier tijdens een soort aanhangsel van deze vergaderperiode behandeld.

2. Anatomia

appendix
Niet zomaar een gedachte achteraf of een aanhangsel.
Mr President, we are tending increasingly to become an appendix to the administration, and no longer representatives of the people.
Mijnheer de Voorzitter, wij worden steeds meer een aanhangsel van de administratie en steeds minder volksvertegenwoordiger.
The first priority that is emphasized everywhere, the scandal of mass unemployment, is being treated here like a sort of appendix to the session.
De schande van de massale werkloosheid die iedereen de topprioriteit noemt, wordt hier tijdens een soort aanhangsel van deze vergaderperiode behandeld.
appendix
For instance, he has an appendix where he explains his choice of translations of different Bible verses.
Hij geeft bijvoorbeeld een appendix waar hij zijn keuze uitlegt van vertalingen van diverse bijbelverzen.
De afbeelding staat in appendix A.
Je hebt net appendix A gevonden.
appendix

Synonimy (angielski) dla "appendix":

appendix

Przykłady użycia - "appendix" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishAll this is to be found in the appendix to the proposal we are to vote on tomorrow.
Dit staat allemaal in de bijlage bij het voorstel waarover wij morgen zullen stemmen.
EnglishAppendix II contains most of the species regulated by the Commission.
Bijlage II omvat de meeste soorten die door de Commissie worden gereguleerd.
EnglishIf you have appendicitis, they take your appendix out, and you're cured.
Als je blindedarm ontstoken is, halen ze die er uit en je bent genezen.
EnglishSecondly, new products may be added to the Appendix to which the PIC procedure applies.
Ten tweede kunnen nieuwe stoffen toegevoegd worden aan de bijlage waarvoor de PIC-procedure geldt.
EnglishThere are, therefore, good reasons not to transfer the African elephant to Appendix I tomorrow.
Er zijn dus goede redenen om de Afrikaanse olifant morgen niet naar Bijlage I te verplaatsen.
EnglishIt ought to be strömming and silaaki respectively, and the same applied for the Appendix.
Het moet respectievelijk strømming en silakka zijn, en dat moet ook in de bijlagen worden opgenomen.
EnglishThey want to preserve them and the way they can best do this is to keep them in Appendix II.
Zij willen die olifanten behouden en dat kan het beste als die olifanten in Bijlage II blijven staan.
EnglishIn relation to the CITES itself, Appendix I is reserved for the most critically endangered species.
Wat CITES zelf betreft is bijlage I gereserveerd voor die soorten die het ernstigst worden bedreigd.
EnglishMoreover, all products listed in the Appendix to which the PIC procedure applies, must be labelled.
Bovendien dienen alle stoffen uit de bijlage waarvoor de PIC-procedure geldt, geëtiketteerd te worden.
EnglishBut that has nothing to do with the fact that southern African elephants should not be moved back into Appendix I.
Dat laat echter onverlet dat de olifanten in zuidelijk Afrika niet mogen worden teruggeplaatst naar Bijlage I.
EnglishIt is really only Appendix I and Appendix II that require the sanction of the Conference of the Parties in this area.
Alleen voor bijlage I en bijlage II is goedkeuring door de conferentie van de partijen op dit terrein vereist.
EnglishInternational commercial trade in wild-taken specimens of these species is prohibited in Appendix I.
Internationale commerciële handel in exemplaren van soorten die in het wild zijn gevangen en in bijlage I voorkomen is verboden.
EnglishHowever, we can welcome the first sentence 'to list the Great White Shark in CITES Appendix II '.
We kunnen ons echter nog wel verheugd betonen over de woorden u201Com de grote witte haai op te nemen in Bijlage II van CITESu201D.
EnglishThe rapporteur's proposal is to replace the appendix with a simple table; this is necessary and welcome.
De rapporteur stelt voor om de bijlage te vervangen door een eenvoudige tabel; dat is een eenvoudig, noodzakelijk en welkom idee.
EnglishIndeed, I produced an appendix to my report that listed them and this was passed to the Commissioner's service.
Sterker nog, ik heb ze in de bijlage van mijn verslag opgesomd, en die lijst heb ik naar de diensten van de commissaris gestuurd.
EnglishAnother problem is the appendix which states which vitamins and minerals are to be permitted as food supplements.
Een ander probleem vormt de bijlage waarin wordt aangegeven welke vitamines en mineralen moeten worden aangemerkt als voedingssupplement.
EnglishIn the light of this, I concur with your support for the inclusion of basking shark and whale shark in Appendix II to CITES.
Met het oog hierop wil ik mij aansluiten bij uw steun aan de opneming van de reuzenhaai en de walvishaai in bijlage II van CITES.
EnglishIn other words, we will first hold a spit vote on the original text and then vote on Amendment No 2 as an appendix to the paragraph.
Ik herhaal: we stemmen in onderdelen over de originele tekst, en dan over amendement nummer 2 als toevoeging op de overweging.
EnglishI cannot accept that the substantial question of this report is in the appendix and put as a mere indicative question.
Ik kan niet aanvaarden dat de fundamentele kwestie van dit verslag, zijnde de bijlage, als een louter indicatieve kwestie wordt gepresenteerd.
EnglishMadam President, we should not be regarded, on this side of the House, as an appendix, or indeed an appendicitis.
Mevrouw de Voorzitter, de leden aan deze kant van de vergaderzaal mogen niet als een blindedarm, of zelfs een blindedarmontsteking, worden beschouwd.