"to afford" - niderlandzkie tłumaczenie

EN

"to afford" po niderlandzku

EN to afford
volume_up
[afforded|afforded] {czasownik}

to afford (też: to allow)
It's a luxury solution for us who can afford it, if you want to afford it.
Het is een luxe-oplossing voor wie het zich kan veroorloven, als je het je wilt veroorloven.
We cannot afford to have these massive collapses in confidence in our food.
Een vertrouwenscrisis van deze omvang kunnen wij ons niet veroorloven.
The bigger businesses will be able to afford legal assistance.
Grotere bedrijven kunnen zich juridische bijstand veroorloven.
to afford
This means that the students whose families cannot afford to subsidise them continue to be excluded.
Dit betekent dat studenten die de kosten niet kunnen opbrengen, niet de kans krijgen mee te doen.
I do not think retrofitting digital tachographs is feasible at a cost that most people could afford.
Ik denk niet dat het uitrusten van oude voertuigen met digitale tachografen haalbaar is tegen kosten die de meeste mensen kunnen opbrengen.
If they get into the business, they will demand a cut of 10 % or 20 %, a quite considerable sum that the European producers cannot afford.
Als zij instappen zullen zij een aandeel opeisen van 10 tot 20 procent, een aanzienlijk percentage dat de Europese producenten niet kunnen opbrengen.
to afford
volume_up
opleveren {czas. przech.}
If these efforts should fall short of the mark, then we cannot afford to rule out the possibility of the international community becoming more actively involved.
Wanneer dit te weinig resultaat zou opleveren dan mogen we een actievere rol van de internationale gemeenschap niet uitsluiten.
to afford (też: to allow)
So, the building affords artistic directors the freedom to conceive of almost any kind of activity underneath this floating object.
Maar er is ook de uitdaging van het 'toelaten van de verbeelding'.
I would stress the word ‘ all’, as we cannot afford to allow Russia to play off certain EU Member States against others.
Ik wil het woord u201Calleu201D benadrukken, want wij mogen niet toelaten dat Rusland de lidstaten van de Europese Unie tegen elkaar uitspeelt.
I couldn't afford to find an apartment, or couldn't afford an apartment that would allow me to have the Rottweiler and the cat.
Ik kon het me niet veroorloven om een appartement te vinden, of ik kon het me niet veroorloven om een appartement te vinden dat me zou toelaten om een rottweiler en een kat te hebben.
to afford (też: to allow)
volume_up
gedogen [gedoogde|gedoogd] {czas. przech.}
to afford (też: to allow)
to afford
to afford (też: to allow)
to afford
to afford (też: to allow oneself)
Large companies are themselves experts or have experts in every field in house and if they do not then they can afford to call on the best experts outside.
Grote bedrijven zijn zelf deskundig of hebben deskundigen op alle vlakken in huis, en hebben ze die niet dan kunnen zij het zich permitteren een beroep te doen op de beste externe deskundigen.

Przykłady użycia - "to afford" po niderlandzku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishWe cannot afford to let the UN be a second-tier player; it must take centre stage.
Wij kunnen het ons niet permitteren de VN naar de tweede rang te laten dringen.
EnglishWe cannot afford any deterioration in the growth potential of the IT industry.
De economische voorwaarden voor groei binnen de IT-sector mogen niet verslechteren.
EnglishAnd it turned out that all the furniture that I really liked, I couldn't afford.
Het bleek dat al het meubilair dat ik echt leuk vond te duur was voor mij.
EnglishThat will be all we can afford - not, sadly, everything we should like to afford!
Jammer genoeg hebben wij geen geld voor alles wat ons na aan het hart ligt.
EnglishWe can no longer afford to cover the above issues with the cloak of charity.
Bovengenoemde zaken mogen we niet langer met de mantel der liefde bedekken.
EnglishBut will this only be available for the super rich, for those that can afford it?
Maar zal dit enkel toegankelijk zijn voor de superrijken, voor hen die dit kunnen betalen?
EnglishNor can we afford to leave questions such as encryption to the sectoral players alone.
Ook vraagstukken zoals encryptie mag men niet aan de betrokkenen overlaten.
EnglishFor them, paying attention to possible negative effects is a luxury they cannot afford.
Letten op de mogelijk negatieve gevolgen is voor hen een onbetaalbare luxe.
EnglishThe Union cannot afford to lose any more time in coordinating its policy more effectively.
De Unie heeft geen tijd te verliezen om de coherentie van haar beleid te verhogen.
EnglishThe judicial authorities cannot afford to lag behind if they are to combat it.
Bij de bestrijding ervan mag justitie geen achterstandspositie hebben.
EnglishCountries that cannot afford to reduce taxes should introduce supplementary measures.
Te denken valt aan het snoeien in de overheidsuitgaven of het verhogen van de inkomsten.
EnglishEvery accident involving petroleum products is a catastrophe we cannot afford.
Elk ongeval met olie is een ramp die wij ons niet kunnen permitteren.
EnglishIt means that we prevent them from earning enough to afford to meet our standards.
Het betekent dat wij hun beletten voldoende te verdienen om aan onze standaarden te voldoen.
EnglishThey produce unsubsidised wines that people want to buy, at a price they can afford.
Zij produceren ongesubsidieerde wijnen die mensen willen kopen tegen een betaalbare prijs.
EnglishWill only those that are able to afford it be able to be this super race of the future?
Zullen enkel degenen die dit kunnen betalen, deel uitmaken van dit toekomstig superras?
EnglishSo this is an area where we could afford to be a little generous.
We kunnen ons wat dat betreft dus heus wel een beetje vrijgevigheid permitteren.
EnglishHowever, no one can afford to be complacent about the outcome of the Irish referendum.
De uitslag van het Ierse referendum zal hoe dan ook niemand koud laten.
EnglishIf you can't afford one...... we'll provide you with the dumbest lawyer on Earth!
Kun je er geen betalen...... wijzen wij je de domst mogelijke toe!
EnglishWe cannot possibly afford to give the competitive edge to outsiders in this way.
Wij kunnen het ons niet permitteren een dergelijk concurrentievoordeel aan derden weg te geven.
EnglishThe government can no longer afford to import food from outside their own country.
De volksgezondheid in Rusland begint nu ernstig bedreigd te worden.