"coordination of United" - francuskie tłumaczenie

EN

"coordination of United" po francusku

Przejrzyj przykłady użycia poszukiwanego hasła "coordination of United" w kontekście.

Podobne francuskie tłumaczenia dla słowa "coordination of United"

coordination rzeczownik
of przyimek
French
united przymiotnik
to unite czasownik
unit rzeczownik

Przykłady użycia - "coordination of United" po francusku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishOther measures will be taken in coordination with United Nations Headquarters.
D'autres mesures doivent être prises, en coordination avec le Siège de l'ONU.
English• Strong coordination among United Nations system agencies and programmes
• Une forte coordination entre les organismes et programmes des Nations Unies;
EnglishUnder the UNHCR Statute; in coordination with United Nations country teams.
Statut du HCR; en coordination avec les équipes de pays des Nations Unies.
EnglishCoordination with United Nations agencies and Resident Coordinator support.
Coordination avec les institutions des Nations Unies et appui au coordonnateur résident.
EnglishCoordination with United Nations agencies, and with regional and other bodies
Coordination avec les institutions des Nations Unies et les organismes régionaux et autres
EnglishIt has encouraged greater coordination among United Nations bodies and agencies.
Elle encourage une plus grande coordination entre les organes et organismes des Nations Unies.
EnglishEnhancing collaboration and coordination among United Nations agencies in Africa
Renforcement de la collaboration et de la coordination des organismes des Nations Unies en Afrique
EnglishCoordination with United Nations agencies and other organizations
Coordination avec les organismes des Nations Unies et d'autres organisations
EnglishMine action and effective coordination: the United Nations policy
Action antimines et coordination efficace : la politique des Nations Unies
English4.3 Subregional coordination of United Nations Support to the AU and its NEPAD Programme
Coordination sous-régionale de l'appui de l'ONU à l'UA et au NEPAD
EnglishCoordination among United Nations system organizations 44-74 11
Coordination entre les organismes du système des Nations Unies 44 − 74 13
English(c) Promoting coordination among United Nations entities in the field of population;
c) Promouvoir la coordination entre les entités des Nations Unies dans le domaine de la population;
English(Recommendation 1) Coordination among United Nations system organizations
Coordination entre les organismes du système des Nations Unies
EnglishIt was also essential to improve coordination between United Nations agencies.
Une coordination effective des activités des organismes de l'ONU revêt également une grande importance.
EnglishCoordination with United Nations system oversight offices
V. Coordination avec les organes de contrôle du système des Nations Unies
EnglishThis will enable better coordination of United Nations activities.
Cette harmonisation doit permettre de mieux coordonner les activités du système des Nations Unies.
English(c) Promoting coordination among United Nations entities in the field of population;
c) Promouvoir la coordination entre les diverses entités des Nations Unies dans le domaine de la population;
EnglishCoordination of United Nations agencies in Ecuador
Coordination des activités menées par les organismes des Nations Unies en Équateur
EnglishCoordination of United Nations system activities in Africa
Coordination des activités des organismes des Nations Unies en Afrique
EnglishCoordination with United Nations system oversight offices
Coordination avec les organes de contrôle du système des Nations Unies

Pozostałe hasła

English
  • coordination of United

Więcej w słowniku angielsko-polskim.