"whereupon" - fińskie tłumaczenie

EN

"whereupon" po fińsku

EN whereupon
volume_up
{spójnik}

1. ogólne

whereupon (też: as a result)
This led to strikes and smear campaigns by intransigent trade unions, whereupon the proposals were abandoned and replaced by a wishy-washy compromise.
Se johti itsepintaisten ammattiyhdistysten johtamiin lakkoihin ja haukkumiskampanjoihin, minkä seurauksena ehdotukset hylättiin ja korvattiin ponnettomalla kompromissilla.
whereupon (też: so)
volume_up
joten {spójn.}
Renewable energies ought to have an important role in this, whereupon wind and solar power are expressly mentioned in the report.
Uusiutuvien energialähteiden pitäisi olla keskeisessä asemassa tässä yhteydessä, joten mietinnössä mainitaan nimenomaan tuuli- ja aurinkovoima.
whereupon
Thus all seemed plain sailing, until we had the rapporteur's proposal to reduce the figure to 250 mg, whereupon we had the Commission's brainstorm.
Näin kaikki tuntui sujuvan kuin itsestään, kunnes saimme esittelijän ehdotuksen määrän pienentämisestä 250 milligrammaan, minkä johdosta perustimme komissioon aivoriihen.
whereupon
volume_up
takia {spójn.}

2. formalny

whereupon (też: that, when)
volume_up
jolloin {przysł.}
Where Denmark and Austria are concerned, they are to be given a guarantee up until the year 2012, whereupon the guarantee will come to an end.
Tanskan ja Itävallan tilanteesta totean, että niille on annettava lupa vuoteen 2012 saakka, jolloin sen voimassaolo päättyy.
The only way of obtaining an alternative is, of course, to set a time limit, whereupon research would come up with the right alternatives.
Ainoa tapa vaihtoehdon löytämiseksi on tietenkin asettaa aikaraja, jolloin tutkimusten avulla onnistutaan kehittämään oikeanlaisia vaihtoehtoja.
They could not accept very many of them, and therefore, we had to present virtually all of them again at second reading, whereupon the majority were adopted.
Ne pystyivät hyväksymään vain joitakin tarkistuksia, ja meidän oli sen vuoksi esitettävä lähes kaikki niistä uudestaan toisen käsittelyn yhteydessä, jolloin useimmat niistä hyväksyttiin.

Przykłady użycia - "whereupon" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishHis intention was to submit an oral amendment, whereupon we would withdraw our own amendment.
Hän aikoo esittää suullisen tarkistuksen, minkä jälkeen me perumme oman tarkistuksemme.
EnglishIt declined to do so, whereupon this House in any case rejected the proposal by over 500 votes.
Se ei tehnyt sitä, mutta parlamentti joka tapauksessa hylkäsi ehdotuksen yli 500 äänellä.
EnglishThere are, now and again, people who tell us that we do, whereupon we are placed among other minorities.
Aika ajoin näin väitetään ja meidät sijoitetaan näin muiden vähemmistöjen joukkoon.
English, whereupon Kasparov promptly answered the rhetorical question with a polemical ‘No, false!’.
Oikein?". Tähän retoriseen kysymykseen Kasparov vastaa pikaisesti poleemisesti: "Ei, vaan väärin!".
EnglishIt was initially to last for ten years, whereupon it was to be automatically extended each year.
Sen piti aluksi olla voimassa 10 vuotta, jonka jälkeen sen voimassaoloa piti pidentää automaattisesti aina vuosi kerrallaan.
EnglishIn 2001, Serbia was the new concern, whereupon there was slightly less interest in the former priorities.
Vuonna 2001 Serbia oli uusi huolenaihe, minkä vuoksi aiempiin painopistealoihin kiinnitettiin hieman vähemmän huomiota.
EnglishAs long ago as March, both sides were given a code of conduct, whereupon rebel leaders were released from prison.
Vielä maaliskuussa osapuolille annettiin menettelysäännöt, minkä jälkeen kapinallisjohtajia vapautettiin vankeudesta.
EnglishThese strategies have been drawn up in accordance with the template decided on in Cardiff, whereupon the Commission' s work remains to be done.
Nämä strategiat on laadittu Cardiffin mallin mukaan, ja sen jälkeen jäljellä on komission työ.
EnglishIt was rejected by the French and by the Dutch, whereupon it ceased to have any value, at least according to the Treaties.
Ranskalaiset ja alankomaalaiset hylkäsivät sen, ja sen vuoksi se menetti kaiken arvonsa ainakin perussopimusten mukaisesti.
EnglishWhereupon, Mr President, you also criticized these guests and told them to be quite otherwise they would have to leave the gallery.
Lisäksi myös puhemies arvosteli näitä vieraita ja sanoi, että heidän pitäisi olla hiljaa tai heidän on poistuttava lehteriltä.
EnglishThis House lays down transport legislation, whereupon it is often up to the Member States to transpose this legislation.
Tässä parlamentissa vahvistetaan liikennettä koskevaa lainsäädäntöä, ja on usein jäsenvaltioiden tehtävä saattaa se osaksi omaa lainsäädäntöään.
EnglishThat decision must be taken by the Heads of State and Government, whereupon it will, moreover, be possible for the buildings to be sold at a favourable price.
Se päätös on valtioiden ja hallitusten päämiesten tehtävä. Sen jälkeen rakennukset voidaan toki myydä hyvään hintaan.
EnglishWe could fulfil all of the EU’s tasks with 10% of the budget, whereupon we should only have 10% of the fraud we see today.
Kaikki Euroopan unionin tehtävät voitaisiin toteuttaa 10 prosentilla talousarviosta, ja tällöin petoksiakin olisi vain 10 prosenttia nykyiseen verrattuna.
EnglishPreviously, in the Commission's draft, it had been seven, whereupon Parliament requested thirty.
Direktiivissä säädetään 14 päivästä, aikaisemmassa komission ehdotuksessa puhuttiin seitsemästä päivästä, parlamentti vaati 30:tä päivää.
EnglishWhereupon, the information enters the public realm through other routes and becomes, sometimes justifiably and sometimes completely unjustifiably, the subject of scandal.
Tällöin tieto tulee julkisuuteen muuta kautta ja aiheuttaa skandaaleja joskus perustellusti ja joskus täysin perusteetta.
EnglishNow, however, we must move on a stage from merely engaging in rhetoric, whereupon it becomes a question of hard facts: money, agriculture and ancient border conflicts.
Meidän on nyt tehtävä muutakin kuin puhuttava, ja silloin vastaan tulevat kovat tosiseikat: raha, maatalous ja vanhat rajakonfliktit.
EnglishFormally, terrorism is condemned – just as well – whereupon the report spends many paragraphs on the human rights of terrorists or those accused of terrorist acts.
Vaikka terrorismi tuomitaankin muodollisesti, mietinnön useissa kohdissa korostetaan terroristien tai terroriteoista syytettyjen oikeuksia.
EnglishAs regards the legal situation, the group of experts to which Mrs Frassoni refers submitted its opinion on this proposal, whereupon adjustments were made.
Oikeudellisen tilanteen osalta, asiantuntijaryhmä, johon Monica Frassoni viittaa, antoi kantansa tästä ehdotuksesta, ja sen jälkeen tehtiin mukautuksia.
EnglishIf we were to await all the ratifications, this agreement would come into effect after July 2007, whereupon the immediate anarchy that we wanted to avoid would be caused.
Jos odottaisimme kaikkia ratifiointeja, sopimus tulisi voimaan vasta heinäkuun 2007 jälkeen, mistä aiheutuisi välittömästi anarkia, jota halusimme välttää.
EnglishIt is to be adopted on 13 December and signed on 9 May, whereupon we can go to the polls and participate in referendums, but not change the Constitution.
Se on tarkoitus hyväksyä 13. joulukuuta ja allekirjoittaa 9. toukokuuta, minkä jälkeen voimme käydä äänestämässä ja osallistua kansanäänestyksiin mutta emme muuttaa perustuslakia.