"to the full" - fińskie tłumaczenie

EN

"to the full" po fińsku

EN to the full
volume_up
{przysłówek}

to the full (też: all out, for all one is worth)
volume_up
täysillä {przysł.}
The process which we are condemning is working at full steam.
Paljastamamme kierre on jo täysillä käynnissä.
Dear friends, we need nothing more than full steam ahead to reinforce economic governance in Europe.
Hyvät kuulijat, nyt on vain mentävä täysillä eteenpäin Euroopan talouden ohjausjärjestelmän lujittamiseksi.
She got visibly -- ears came forward, she had a full go of it and halfway up, her legs gave way, and she fell backwards.
Se näkyi ulospäin -- korvat työntyivät eteen, hän yritti täysillä ja puolivälissä, hänen jalkansa pettivät, ja hän kaatui taaksepäin.
to the full
volume_up
täyttä {przysł.}
Parliament is demanding the Commission's full cooperation, however.
Parlamentti edellyttää kuitenkin täyttä yhteistyöhalukkuutta komission taholta.
This is the first and a fundamental step towards full integration into society.
Tämä on ensimmäinen ja perustavanlaatuinen askel kohti täyttä integroitumista yhteiskuntaan.
We call for full respect for freedom of expression in the media and freedom of association.
Vaadimme tiedotusvälineille täyttä sananvapautta ja yhdistymisvapautta.

Synonimy (angielski) dla "to the full":

to the full
English

Podobne fińskie tłumaczenia dla słowa "to the full"

the przedimek/rodzajnik
full przymiotnik
full przysłówek
Finnish

Przykłady użycia - "to the full" po fińsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

EnglishI give my full backing to any action undertaken by the Commission on this score.
Kannatan sydämestäni kaikkia niitä toimia, joihin komissio ryhtyy tässä asiassa.
EnglishFinally, on this point, there will be a full review of the whole process in 2004.
Huomautan vielä, että koko prosessia tarkastellaan perusteellisesti vuonna 2004.
English. - Madam President, thank you for using my full name.
EFD-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, kiitos kun käytitte koko nimeäni.
EnglishThat is clearly stated in this report, which is why it deserves our full support.
Tämä seikka on ilmaistu mietinnössä selkeästi, ja siksi meidän on sitä tuettava.
EnglishThank you very much for your answer, Mr Commissioner, which indeed was very full.
Paljon kiitoksia vastauksestanne, arvoisa komission jäsen, se oli hyvin kattava.
EnglishThis Group and Parliament will play a full part in fostering such a convention.
Ryhmämme ja tämä parlamentti tukevat tällaista valmistelukuntaa kaikin keinoin.
EnglishThe Commission rejects 10 amendments in full: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10.
Komissio hylkää kymmenen tarkistusta kokonaan: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10.
EnglishThis proposal for codification therefore warrants my applause and full support.
Tämä kodifiointiehdotus ansaitsee näin ollen suosionosoitukseni ja täyden tukeni.
EnglishThis would take full account of the result of the negotiations reached so far.
Tässä otettaisiin täysin huomioon neuvotteluissa tähän asti saavutetut tulokset.
EnglishNevertheless, you sometimes wonder whether the glass is half full or half empty.
Siitä huolimatta sitä joskus miettii, onko lasi puoliksi täysi vai puoliksi tyhjä.
EnglishIt's full of us, it's full of our stuff, full of our waste, full of our demands.
Se on täynnä meitä, täynnä tavaroitamme, täynnä jätettämme, täynnä vaatimuksiamme.
EnglishWhat we have before us is a very timely proposal which deserves my full support.
Tarkasteltavanamme on varsin oikea-aikainen ehdotus, joka ansaitsee täyden tukeni.
EnglishIt is a treaty full of lies and contempt for the voice of the peoples of Europe.
Sopimus on täynnä valheita, ja siinä halveksitaan Euroopan kansalaisten ääntä.
English(SV) Madam President, Europe is now feeling the full brunt of the financial crisis.
(SV) Arvoisa puhemies, Eurooppa tuntee nyt rahoituskriisin pahimmat vaikutukset.
EnglishIn Amendments Nos 10, 20, 21 and 41, the first sentence can be accepted in full.
Tarkistusten 10, 20, 21 ja 41 ensimmäinen virke voidaan hyväksyä kokonaisuudessaan.
EnglishWe need everyone’s contribution so that Europe can release its full potential.
Tarvitsemme kaikkien panoksen, jotta Euroopan unioni voi toimia täydellä teholla.
EnglishIt is true, however, that the agenda for this part-session was particularly full.
On kuitenkin totta, että tämän istuntojakson esityslista oli erityisen täynnä.
EnglishWe must release all our existing energies and harness our resources to the full.
Meidän on käytettävä koko nykyinen energiamme ja valjastettava kaikki voimavaramme.
EnglishPerhaps it comes down to whether one regards the glass as half-full or half-empty.
Kysymys on ehkä siitä, katsooko lasin olevan puoliksi täysi vai puoliksi tyhjä.
EnglishThere has been full transparency, and several colleagues can bear witness to that.
Asian käsittely on ollut täysin avointa, ja monet kollegat voivat sen todistaa.